LOGO CAIB
9 de març de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Agència Tributària de les Illes Balears reforça la seva capacitat inspectora mentre es prepara per donar cabuda a la gestió de nous impostos en virtut de la demanda de major autonomia fiscal que el Govern ha plantejat en el procés de reforma del sistema de finançament. NNota Informativa

L’Agència Tributària de les Illes Balears reforça la seva capacitat inspectora mentre es prepara per donar cabuda a la gestió de nous impostos en virtut de la demanda de major autonomia fiscal que el Govern ha plantejat en el procés de reforma del sistema de finançament.

La consellera Catalina Cladera i la directora de l’ATIB, Maria Antònia Truyols, han presentat els resultats del primer dels quatre anys del Pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal 2016-2019, en què s’ha aconseguit aflorar 41,3 milions d’euros de frau.
L’Agència Tributària de les Illes Balears ha reforçat en 2016 el seu departament d’inspecció, amb la contractació d’un nou cap. Aquest fet confirma d’una banda la voluntat de fer que el servei pugui assumir més volum de feina en la gestió del nou Impost del Turisme sostenible, pel que fa al compliment de les obligacions tributàries dels responsables dels establiments, i molt especialment dels lloguers d’habitatges vacacionals.
Però més enllà d’això, l’ATIB també es prepara per assumir noves competències en forma de gestió d’impostos i ,conseqüentment, la seva inspecció, en virtut de la demanda de major autonomia fiscal que planteja el Govern com a una de les fonts d’increment de la corresponsabilitat i la capacitat d’autogovern en el nou sistema de finançament autonòmic.
En aquest sentit, la consellera Cladera ha afirmat que “ens agradaria avançar cap a aquesta autonomia fiscal, i que la nostra capacitat inspectora a l’ATIB s’hi pogués adaptar”. Cladera s’ha mostrat disposada a què es puguin gestionar en clau autonòmica els tributs dels no residents en l’Impost de Successions i Donacions, actualment en mans de l’Estat, o altres tributs d’incumbència estatal com l’IRPF, l’IVA, o els impostos especials. “Volem tenir més dades al respecte” ha dit Cladera, fet pel qual es justifica una Agència tributària pròpia i en creixement.
41,3 milions en frau fiscal detectat en 2016
El resum d’actuacions del Pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal, pel que fa al primer dels quatre anys d’aplicació que conté, ha aportat l’aflorament de 41.353.937 € derivats de 7.485 expedients revisats en tributs autonòmics. En el desglossament de la quantitat, 6.534.400 € pertanyen a expedients sancionadors, 24.329.444 € han emergit per expedients de l’Impost de Transmissions Patrimonials; 8.506.716 € es deuen a expedients per Successions i Donacions, una quantitat propera al 10% del total de la recaptació anual; per Impost de Patrimoni s’han incorporat a la recaptació 1.410.377 €, 515.118 € han sorgit d’expedients relacionats amb la liquidació del Canon de sanejament de l’aigua, i altres 57.882 €, es corresponen a la taxa de joc.
Pel que fa a la tasca de suport al servei d’inspecció i recaptació de tributs municipals que presta l’ATIB a les diferents hisendes municipals amb conveni subscrit amb el Govern, l’aflorament de frau ha arribat fins els 12.501.177 € per comptes de plusvàlues, i de 3.617.380 per taxes.
Cladera ha detallat que aquesta tasca de detecció de frau, segons les darreres dades oficials de 2015, ha permès que Balears hagi avançat fins la 6a. posició a tot l’Estat per xifra d’aflorament de frau, en relació als inspectors que hi fan feina, amb un volum proper als 2,6 milions d’euros per hom.
La directora de l’ATIB, Maria Antònia Truyols, ha destacat, per la seva banda, l’augment de l’activitat de l’Agència en diversos dels indicadors que figuren en el Pla 2016-2019, en cinc vectors principalment: “mesures de control de la recaptació, de millora de la política de comunicació, de majors prestacions als contribuents,  de coordinació interadministrativa, i de mesures organitzatives”.
La pàgina web www.atib.es ha registrat més de 14,5 milions de visites durant 2016, i la bústia de denúncies tributàries ha rebut 39 instàncies tramitades per diferents conceptes, que s’han derivat cap a les administracions tributàries corresponents, segons el cas.