LOGO CAIB
24 de febrer de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Consell de Govern: S’APROVA EL PROJECTE DE LLEI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S’APROVA EL PROJECTE DE LLEI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

\ Obligarà a eliminar barreres en l’accés a serveis, productes, transports, informació i comunicació
\ Etiquetatges de fàcil comprensió o intèrprets del llenguatge de signes en serveis públics són algunes de les mesures previstes 

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei d’accessibilitat universal, que té per objectiu garantir l’autonomia personal de tots els ciutadans en tots els àmbits, amb independència de la seva situació vital.
 
El Projecte de llei s’adreça tant a la ciutadania en general com a les entitats públiques i privades.
 
A més de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la norma regula també l’accessibilitat a altres àmbits, per tal que tothom tengui garantit l’accés a serveis, mitjans de transports, productes, informació i comunicacions, sempre amb la finalitat d’aconseguir una veritable accessibilitat universal.
 
Entre les mesures més importants incloses en el text, s’han de destacar les que s’indiquen a continuació.
 
Espais públics i edificis
  • Els instruments de planejament urbanístic han de preveure les mesures pertinents per garantir l’accessibilitat universal en els espais urbans d’ús públic; fins i tot, en els espais naturals s’han de garantir itineraris i serveis accessibles.
  • Els ens locals han de tenir el seu pla d’accessibilitat.
  • Les edificacions de nova construcció d’ús públic—tant de titularitat pública com privada— han de ser accessibles.
  • Pel que fa a habitatges protegits, s’ha de reservar un percentatge del 4 % per a les persones amb mobilitat reduïda, tant si és una promoció pública com privada. En aquests casos, cal dir que accessibles ho han de ser sempre i que un percentatge haurà d’estar adaptat.
 Transports 
  • Tant els mitjans de transport com les seves instal·lacions i espais comuns han de ser accessibles per a persones amb qualsevol discapacitat. El seu desplaçament en transport públic ha d’estar garantit. També han de ser accessibles els sistemes d’informació i atenció al públic en el transport.
  • Un altre aspecte en el qual incideix la llei és l’increment del control sobre les targetes d’estacionament, per garantir-ne l’ús correcte.
 
Accessibilitat en els espais naturals d’ús públic
 
En els espais naturals, allà on es desenvolupin activitats destinades a l’ús públic, s’han de preveure itineraris i serveis accessibles, en els casos i de la forma que sigui tècnicament possible, de manera que es combini el respecte al medi ambient amb el dret de totes les persones a gaudir de la naturalesa, en les condicions bàsiques d’accessibilitat establertes reglamentàriament.
 
Senyalització i informació
 
La senyalització i la informació han de ser accessibles per a tothom, de manera que tant en interiors com en exteriors —fins i tot en els espais naturals de titularitat pública— qualsevol persona pugui rebre la informació i comprendre-la de forma autònoma. Es preveu també l’obligatorietat que els estudis de seguretat i els plans d’emergència incloguin procediments d’avís i mitjans de suport a les persones amb discapacitat.
 
Accés en els productes
 
El projecte de llei té en compte que hi ha barreres que no són físiques però que resulten igualment importants i impedeixen l’accés normal de les persones amb determinades discapacitats a diferents productes. A tall d’exemple, el text recull que tots els productes perillosos, farmacèutics o alimentaris amb data de caducitat han d’incorporar un etiquetatge o sistema alternatiu que permeti que hi puguin accedir les persones amb discapacitat visual. També hi ha d’haver etiquetatge fàcil per a les persones amb discapacitat cognitiva.
 
Atenció al públic en l’Administració
 
Les persones que facin atenció al públic en qualsevol administració hauran de tenir formació per poder atendre una persona amb discapacitat. També s’estableix l’obligació que hi hagi personal intèrpret del llenguatge de signes. Aquest punt ha estat incorporat a petició de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.
 
De la mateixa manera, en la prestació de serveis públics s’ha de garantir l’accés a la informació amb la utilització de sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual.
 
Comunicacions
 
El projecte inclou l’obligatorietat que la informació que proporcioni l’Administració sigui accessible a través d’Internet i també que es prevegin les condicions d’accessibilitat en les activitats d’oci, esport, lúdiques i culturals que es duguin a terme.
 
D’altra banda, els mitjans de comunicació audiovisuals han d’anar incorporant sistemes d’audiodescripció, subtitulació i llenguatge de signes per fer accessible la programació, segons estableix la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears.
 
Règim sancionador
 
El projecte de llei preveu un règim sancionador, amb penalitzacions econòmiques que van des dels 300 € (infraccions lleus) fins als 300.000 € (infraccions molt greus), com a eina per assegurar als col·lectius de persones amb discapacitat que es compleixin les normes l’objectiu de les quals és una societat amb igualtat d’oportunitats per a tothom.