LOGO CAIB
6 desembre 2016 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Els resultats de la darrera edició de les proves PISA confirmen una evolució positiva a les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

Els resultats de la darrera edició de les proves PISA confirmen una evolució positiva a les Illes Balears

La millora es fa especialment evident en competència lectora i es constata la necessitat de millorar en competència matemàtica
Aquest dimarts s’han presentat els resultats de l’examen PISA (Programa Internacional per a l’Avaluació d’Alumnes) que fa cada tres anys l’OCDE a alumnes de 15 anys  de 72 països. Els resultats de la darrera edició de PISA confirmen una evolució positiva a les Illes Balears que poc a poc es van acostant a la mitjana espanyola i coincidint amb l’informe del resultats acadèmics del curs passat presentat recentment per l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). A Espanya els resultats es troben pràcticament en la mitjana de la UE, detectant-se també la necessitat de millorar en competència matemàtica.
 
La millora es nota especialment en competència lectora ja que es passa dels 476 punts de 2012 als 485 de 2016. PISA també confirma la necessitat d’incidir en la competència matemàtica, on es fa molt més lenta la millora, fet que també detectava l’informe de l’IAQSE.
 
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March ha valorat positivament el darrer informe PISA “ens acostam a la mitjana espanyola en totes les competències avaluades i ara el repte es consolidar aquesta línia de millora i aplicar mesures que dotin d’estabilitat i qualitat al sistema educatiu de les Illes”. March ha afegit que “el nostre objectiu en acabar la legislatura és el de situar-nos com a mínim a la mitjana estatal, però no només això, també hem de impulsar les mesures a tots els àmbits per crear un entorn educatiu estable i equitatiu i per això resultaran essencials tant el Pacte Educatiu com el Pla d’Èxit,amb el suport de tota la comunitat educativa i els sectors polítics, econòmics i socials de les Illes.
 
 
Resultats PISA Illes Balears
  2012 2016
Competència Científica 483 485
Competència Lectora 476 485
Competènca Matemàtica 475 476
 
Mitjana PISA
  Espanya Europa
Competència Científica 493 495
Competència Lectora 496 494
Competènca Matemàtica 486 493
 
En Competència Científica: L'increment respecte de 2009 és de 24 punts, mentre a Espanya els resultats han millorat de manera poc significativa  (+5 punts) i han disminuït lleugerament de promig a l'OCDE. En aquesta competència ens trobam en nivells similars al País Basc, Luxemburg, Itàlia o Rússia.
 
En Competència Lectora: És en aquesta competència on es produeix el creixement més significatiu des de 2009 (+28 punts), mentre a Espanya en el mateix període el creixement és molt més moderat (+15 punts) i es produeix un estancament  en el conjunt de països de l'OCDE de mitjana. S'ha de tenir en compte que 40 punts de resultats PISA equivalen més o menys a un curs complet, i per tant aquesta millora és molt significativa. Destaquen els excel·lents resultats de les nines sobre els nins en general a tots els països.
 
En Competència Matemàtica: L'increment respecte de 2009 és en el cas d'aquesta competència més moderat (+12 punts) mentre es produeix un lleuger increment a Espanya en el mateix període (+3 punts) i una disminució en el conjunt de països de l'OCDE de mitjana de més de 10 punts.
 
PISA també constata que els alumnes immigrants obtenen pitjors resultats que els nadius. En aquest sentit es constata que les comunitats autònomes espanyoles amb major proporció d’alumnat immigrant en edat PISA són Madrid, Catalunya, Illes Balears i La Rioja. A totes les comunitats autònomes els alumnes nadius rendeixen més que els d’origen  immigrant, essent la diferència superior a la que es produeix a l’OCDE i a l’UE.
 
L’informe destaca les altes xifres de repetició de l’alumnat espanyol, un de cada tres alumnes de 15 anys repeteix curs, 20 punts per damunt de la mitjana europea. Balears és la comunitat amb mes alumnes repetidors (40%) juntament amb Múrcia, Extremadura, Canàries i Andalusia. Curiosament les puntuacions mitjanes dels alumnes repetidors espanyols són més altes que la mitjana de l’OCDE i de l’UE i quant al nivell de competències adquirides es demostra que una gran part d’aquests alumnes han adquirit les competències bàsiques en ciències, obtenint bons resultats a PISA. L’informe recomana revisar les polítiques de repetició de curs a l’ensenyament obligatori.

L’informe PISA avalua alumnes de 15 anys, independentment del curs en el que es trobin, de ciències, matemàtiques i lectura. PISA és una prova que avalua competències i per tant no està dissenyada per avaluar l’aprenentatge dels continguts específics fixats en els currículums. En aquest sentit, l'elevat percentatge d'alumnes repetidors que hi ha al nostre sistema educatiu afecta negativament els resultats.

L’informe parteix de la consideració de que les competències dels alumnes es deuen a factors familiars, socials, culturals i escolars i, per això, a més de les proves que fan els alumnes també  es recullen informacions del seu entorn. Les proves PISA ofereixen moltes dades complementàries com els resultats per sexe, per àrea de coneixement, per origen social, els estudis dels pares, els llibres que hi ha a casa, si són repetidors, immigrants, etc.

En les properes setmanes, abans de les vacances de Nadal, l'IAQSE elaborarà i publicarà un informe detallat referit a les Illes Balears.
 
*S’adjunta l’informe PISA corresponent a Espanya