LOGO CAIB
Contingut
12 maig 2016| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern convoca ajudes per al lloguer per valor de 3 milions d’euros i una línia d’adaptació de renda per a situacions d’urgència NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern convoca ajudes per al lloguer per valor de 3 milions d’euros i una línia d’adaptació de renda per a situacions d’urgència

En la convocatòria de 2016 s’incorporen majors puntuacions per als sectors amb més dificultats i s’espera duplicar els beneficiaris de 2015


La convocatòria de les ajudes per al lloguer de 2016 està oberta des del 19 de maig fins al 3 de juliol.  S’hi destinaran 3 milions, gairebé el doble que en la darrera convocatòria (feta per l’anterior Govern), en què es varen preveure per a les ajudes per a lloguer 1,7 milions d’euros i finalment se n’han pagat 1,5 milions, en haver estat el nombre de beneficiaris 847. L’objectiu és duplicar aquesta xifra de persones que puguin rebre l’ajuda.


Aquestes ajudes per al lloguer tenen com a objectiu principal garantir l’accés al lloguer d’habitatges a aquelles persones que ho necessiten.
L’ajuda consisteix en el pagament del 40% del preu de la renda per a lloguers no superiors als 600 euros mensuals per a llars amb ingressos no superiors a   22.385 euros. Es pot rebre una ajuda anual de fins a 2.400 euros.


Els beneficiaris poden ser:
Persones físiques majors d’edat que reuneixen els requisits següents :
— Que siguin titulars o estiguin en condicions de subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en qualitat d’arrendataris.
— Que l’habitatge arrendat o per arrendar constitueixi o hagi de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària.
— Que no siguin propietàries o usufructuàries d’un altre habitatge (excepte en els casos en què justificadament no puguin gaudir de l’habitatge).
— Que hagin dipositat la fiança del contracte de lloguer.
— Que tenguin la nacionalitat espanyola o d’algun país de la Unió Europea, o la residència legal a Espanya.


Enguany, com a novetat important, s’incorporen els sectors preferents, a l’efecte de valoració.
Els sectors preferents són persones amb discapacitat, famílies nombroses, dones víctimes de violència de gènere, persones que han patit un desnonament per execució hipotecària o víctimes de terrorisme.
Tenen puntuació més alta en la baremació en cas d’empat en nivell d’ingressos.
Sol·licituds


Les ajudes es podran començar a sol·licitar a partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB, el 19 de maig, i hi haurà un termini d’un mes i mig. El termini és de 45 dies naturals, fins al 3 de juliol. Les ajudes són per a 12 mesos i abracen, amb efectes retroactius, des de gener de 2016 fins a desembre de 2016.
Aquesta ajuda és compatible amb els casos en què els Serveis Socials de la Comunitat aportin un complement per al pagament del lloguer a beneficiaris amb situació d’especial vulnerabilitat.


Aquestes ajudes per al lloguer provenen de fons estatals (Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013 i 2016), però correspon al Govern balear la seva gestió i, per tant, la distribució dels distints tipus d’ajudes.

La resta d’ajudes amb fons estatals de 2016 –que sumen 2,8 milions- es reparteixen en foment de la rehabilitació edificatòria (1,7 milions), foment de la regeneració i renovació urbanes (1,1 milions), i implantació de l’informe d’avaluació d’edificis (10.000 euros. El total d’ajudes que es convoquen és de 5,8 milions i el Govern ha prioritzat les de lloguer (amb 3 milions).
De la convocatòria 2015, que va tramitar l’anterior Govern, es deixaren sense gastar 2 milions d’euros del total de les ajudes.


Àmplia campanya de difusió
Per a 2006, a més d’incrementar-se les ajudes i introduir-se noves condicions per afavorir qui més ho necessita, s’ha posat en marxa una campanya d’informació (per tots els canals: xarxes socials, mitjans de comunicació escrits, digitals, ràdio, televisió, estacions...) perquè els ciutadans puguin conèixer tots els recursos i ajudes que tenen al seu abast i on s’han de dirigir per informar-se i tramitar-les.
Les tramitacions podran ser telemàtiques i presencials, mentre que el 2015 foren exclusivament telemàtiques.
També hi ha obertes les oficines de l’IBAVI a totes les Illes que en l’anterior legislatura es tancaren.
 
Les ajudes, part clau del Pla de Lloguer Social
Les ajudes per al lloguer són un dels pilars del Pla de Lloguer Social que, a més d’aquesta convocatòria, preveu altres línies d’actuació amb el mateix objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge:
— D’una banda, amb noves iniciatives per tal d’intentar incrementar la borsa d’habitatges socials disponibles
— I, de l’altra, amb mesures concretes adreçades a aquelles persones que ho estan passant més malament i que per situacions sobrevingudes no poden pagar el lloguer social que tenen assignat o han patit un desnonament hipotecari.
 
En aquesta línia s’activen altres dues línies d’ajuda, aquestes exclusives de la Comunitat Autònoma.
 
Noves línies d’ajuda:
Adaptacions de renda
L’IBAVI aplicarà mesures d’adaptació de renda per atendre temporalment situacions sobrevingudes de persones que ja tenen un lloguer social en un habitatge de l’IBAVI.
En aquests casos, es farà, amb petició prèvia de la persona afectada, la revisió de la seva renda, que es pot veure reduïda fins a un 5% dels ingressos del nucli familiar en el cas que aquests siguin equivalents a una pensió no contributiva (398 euros de pensió o ingrés assimilable). Per a altres quanties, la reducció pot ser de fins al 10% (entre 398 aproximats i 7.496 euros) i fins al 15%, amb ingressos inferiors a 14.922 euros.
 
Incentius  per a propietaris per destinar habitatges a lloguer social
Un dels objectius prioritaris del Pla de Lloguer Social és aconseguir més habitatges amb aquest tipus de lloguer. Per això, es posa en marxa un programa per incentivar els propietaris perquè cedeixin habitatges per destinar-los a lloguer a canvi de la seva rehabilitació.
Algunes de les característiques d’aquest programa, al qual es destinen 250.000 euros en 2016, són les següents:
— L’IBAVI rehabilita l’habitatge particular i en millora l’eficiència energètica. També se’n preveuen edificis buits d’obra nova. El propietari veu reformat el seu habitatge gratuïtament.
— L’IBAVI gestiona els permisos i selecciona l’empresa constructora
 
Punts d’informació i cita prèvia:
CALL CENTER 900.780.000

Oficina IBAVI Palma 900.700.003  -  971.78.49.94
Oficina IBAVI Eivissa   971.78.45.13
Oficina IBAVI Formentera   971.17.89.97
Oficina IBAVI Menorca 971.17.89.68

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge    971.17.77.99