LOGO CAIB
26 maig 2023 <10aL>Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iniciada la tramitació de la convocatòria d'ajuts per incentivar les empreses que vulguin implantar jornades de quatre dies

Foto de noticia


\ El Govern aportarà inicialment 400.000 euros per als exercicis 2023 i 2024, ampliables segons la demanda de les empreses interessades

\ La convocatòria de subvencions serà de 5.000 euros per persona treballadora, amb un ajut màxim de 200.000 euros per a cada empresa


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’estat de la tramitació, per part de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, d’una convocatòria d’ajuts públics per establir incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o a 32 hores setmanals en les empreses de les Illes Balears, sense que això suposi una minva salarial. A aquest efecte, l’import inicial previst serà de 400.000 euros per als exercicis 2023 i 2024, ampliables segons la demanda.

Aquesta iniciativa se suma al projecte pilot que ha impulsat recentment el Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, i va en una línia similar a la convocatòria de subvencions impulsada per la Generalitat Valenciana, amb el mateix objectiu de reduir les jornades setmanals a 32 hores laborables.

La convocatòria es troba actualment en la darrera fase de tramitació en la Intervenció General de la Comunitat Autònoma per a la seva fiscalització prèvia; un cop superat aquest tràmit, es publicarà posteriorment en el BOIB.

Amb aquesta convocatòria es pretén configurar un sistema d’incentius públics a la reducció voluntària de la jornada laboral a 4 dies setmanals o 32 hores setmanals, sense pèrdua de retribució salarial, amb la finalitat de promoure una millora de la productivitat en el treball que afavoreixi la generació de valor afegit i la retenció de talent en les empreses. Així mateix, també es vol que aquesta mesura contribueixi a ampliar les possibilitats de conciliació familiar, personal i laboral, així com disminuir les emissions de carboni vinculades a la mobilitat laboral i als usos intensius d’energia.

D’aquesta manera, es desitja fomentar la conciliació a les empreses, com a entitats ocupadores que posen a disposició del seu personal una sèrie de mesures que tenen com a objectiu fer-li compatible el lloc de feina amb el temps que necessita per exercir altres activitats.

Estructura de la convocatòria

La reducció de la jornada ordinària haurà d’afectar un nombre diferent de persones treballadores en funció del volum de cada plantilla:

—  A les empreses de menys de 10 persones treballadores: obligatòriament el 30 % de les persones treballadores. En qualsevol cas, el nombre mínim de persones treballadores afectades per la reducció de jornada en l’empresa o centre de treball haurà de ser, almenys, de dues persones treballadores.

— A les empreses d’entre 10 i 49 persones treballadores: obligatòriament el 30 % de les persones treballadores. En qualsevol cas, el nombre mínim de persones treballadores afectades per la reducció de jornada en l’empresa o centre de treball haurà de ser, almenys, de tres persones treballadores.

— A les empreses de 50 o més persones treballadores: obligatòriament el 20 % de les persones treballadores. En qualsevol cas, el nombre mínim de persones treballadores afectades per la reducció de jornada en l’empresa o centre de treball haurà de ser, almenys, de cinc persones treballadores.

La proposta del nombre de persones treballadores participants en el pla haurà de tenir una participació similar d’homes i dones en relació amb la distribució de gènere preexistent en el conjunt de la plantilla de persones treballadores amb contracte de treball a temps complet. En aquest sentit, es permetrà com a màxim una desviació del 10 %.

5.000 euros per persona treballadora

Per al 2023, les empreses interessades hauran de presentar un pla de reducció de la jornada laboral, que s’haurà de lliurar abans del 16 d’octubre d’aquest any, i en què s’hauran d’indicar les mesures organitzatives o formatives que es preveuen implementar per optimitzar el temps de treball.

El 2024, primer any complet d’aplicació del projecte, se subvencionaran les despeses de la reducció de jornada fins a 5.000 € per cada persona treballadora que tengui reduïda la seva jornada laboral.

S’estableix l’import màxim que pot percebre una mateixa empresa en la quantitat de 200.000 €.