LOGO CAIB
6 d’octubre 2023 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Autoritzada un inversió de 5 milions € per a la convocatòria «SOIB Formació en el treball per a ocupats»

Foto de noticia

\ El crèdit per a aquesta convocatòria de subvencions, impulsada per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, es distribuirà en l’exercici 2024-2026
\ La finalitat del programa és impulsar accions formatives que responguin a les necessitats del mercat laboral i que millorin l’ocupabilitat de les persones


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, ha autoritzat una inversió de cinc milions d’euros per dur a terme la convocatòria de subvencions «SOIB Formació en el treball per a ocupats» durant el període 2024-2026.

El crèdit total assignat a aquest programa, que es distribuirà de manera percentual per illes, anirà a càrrec de la Comunitat Autònoma i es distribuirà de la manera següent: 3.000.000 d’euros per a l’exercici 2024 i 2.000.000 d’euros més per a l’exercici 2026.

Aquesta convocatòria, emmarcada en el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i que estigui orientada a millorar l’ocupabilitat, la competitivitat empresarial, la necessitat d’adaptació als canvis operats en el lloc de treball i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

Cal destacar que les iniciatives de formació professional per a l’ocupació s’han dirigir a millorar i actualitzar de manera permanent les competències i les qualificacions professionals, per afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa i conjugar les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

Les especialitats formatives que s’incloguin en aquest programa s’han d’adreçar prioritàriament a treballadors ocupats en el moment que comenci l’acció formativa. Els participants han de treballar en empreses que tenguin activitat empresarial a les Illes Balears. Així mateix, podran prendre part en aquestes accions formatives persones en atur inscrites com a demandants d’ocupació, en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats.