LOGO CAIB
2 desembre 2023 Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Publicades les bases per a la selecció del director/a de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB) NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Publicades les bases per a la selecció del director/a de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB)

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, qui ostenta el càrrec de president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, per la qual s’aproven la convocatòria pública i les bases per a la selecció del director o directora gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.

Les funcions del director o directora gerent són representar legalment l’ICIB davant administracions públiques, institucions i entitats públiques i privades, executar i fer complir els acords i les directrius del Consell de Direcció i de la Comissió Executiva, així com dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l’ICIB, entre altres.

Els requisits que estableixen les bases són estar en possessió d’un títol universitari, tenir experiència professional en el sector públic o privat en matèria de gestió cultural i empresarial i estar en possessió del certificat de nivell C1 de català. Es valorarà, a més, la formació acadèmica en matèria jurídica, econòmica o de direcció d’empreses, gestió de personal, publicitat o màrqueting, la relacionada amb gestió cultural o arts audiovisuals, escèniques, visuals, editorials, musicals o mitjans de comunicació i el coneixement de llengües estrangeres, entre altres mèrits.

Pla de gestió

Les persones aspirants han de presentar un resum del pla de gestió de l’ICIB que vulguin impulsar en els propers cinc anys, que ha de contenir l’estructura i els serveis essencials en els àmbits sectorials d’actuació de l’ICIB; l’establiment de línies de col·laboració amb altres entitats de carácter similar; els plans estratègics i sectorials; els drets laborals, i els manuals de bones pràctiques en matèria de cultura, així com la planificació a curt termini sobre les accions necessàries per fomentar els hàbits de consum i la introducció i la generació de nous públics interessats per les produccions culturals de les Illes Balears.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB.

L’ICIB és una entitat pública empresarial creada pel Govern el 2018 amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Més informació, aquí.