17 gener 2020 <10aL>Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

AGENDA BALEAR 2030 Consell de Govern: S'APROVA LA PRIMERA NORMA EUROPEA PER FRENAR ELS EXCESSOS DERIVATS DE L’ABÚS D’ALCOHOL EN ZONES TURÍSTIQUES CConsell de Govern

AGENDA BALEAR 2030 Consell de Govern: S'APROVA LA PRIMERA NORMA EUROPEA PER FRENAR ELS EXCESSOS DERIVATS DE L’ABÚS D’ALCOHOL EN ZONES TURÍSTIQUES

\ Prohibeix botar entre balcons, les excursions etíliques i la venda d’alcohol en un preu global, entre altres aspectes
\ L’àmbit de la norma se cenyeix a tres zones (Arenal, Magaluf i el conegut com a West End de Sant Antoni) i té una vigència temporal de 5 anys

\ Suspèn la concessió de noves llicències de party boats i estableix limitacions de l’activitat a determinades zones
\ El règim sancionador preveu multes de  fins a 600.000 € i una suspensió de l’activitat de fins a tres anys


El Consell de Govern ha aprovat un decret llei per combatre els excessos en determinades zones turístiques, amb l’objectiu de forçar un canvi real en el model turístic d’aquestes destinacions, fomentar el civisme, adoptar mesures de protecció de la destinació i evitar els problemes derivats d’un consum excessiu d’alcohol en determinats llocs de les Illes Balears. Es tracta de la primera norma que s’adopta a tot Europa que restringeix la promoció i venda d’alcohol en determinades zones turístiques.

Les Illes Balears es converteixen així en una destinació capdavantera a combatre el turisme d’excessos amb una norma que compleix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda Balear 2030 a la recerca d’un turisme més sostenible i respectuós, tant amb l’entorn com amb la qualitat de vida de turistes i residents. La redacció d’aquesta norma s’ha produït després d’un ampli diàleg i es justifica per l’interès general per evitar aquest tipus de comportaments en determinades zones turístiques de les Balears.

Els esforços per promocionar la destinació, dotar-la de més qualitat —mitjançant inversions tant públiques com privades— i posicionar-la en un mercat cada vegada més competitiu i global s’havien vist afectats darrerament per determinats comportaments incívics, la majoria directament relacionats amb l’abús d’alcohol, en determinades zones turístiques de Mallorca i Eivissa.

Amb aquesta norma, defensada i sol·licitada per institucions, agents socials, empresarials i patronals, el Govern proporciona les eines necessàries per combatre aquesta situació i revertir-la, tot amb l’objectiu d’afavorir l’activitat turística, millorar la competitivitat i posar fi a circumstàncies que generen malestar i afecten la imatge de la destinació. Així doncs, es compleix el compromís adquirit en els Acords de Bellver a l’inici de la legislatura. D’aquesta manera, l’esforç inversor executat els darrers anys pel sector privat es veu recompensat.

Amb l’objectiu de millorar el seguiment i la coordinació de les mesures previstes en aquest decret, es crearà una comissió i una subcomissió per al foment del civisme en zones turístiques. La comissió estarà formada pel Govern i representants de Delegació del Govern i la subcomissió per patronals i associacions empresarials i veïnals.

El decret llei aprovat avui tindrà una vigència de cinc anys, el seu àmbit territorial quedarà circumscrit a zones concretes de la Platja de Palma, s’Arenal, Magaluf i el conegut com a West End de Sant Antoni de Portmany, i inclourà cinc eixos principals d’actuació amb l’objectiu d’evitar la degradació de determinades zones turístiques de les Illes Balears.

Alcohol
A partir d’ara estarà prohibida la publicitat que tengui com a objectiu incentivar el consum d’alcohol en establiments turístics, així com les barres lliures, happy hours o similars. També es prohibeix l’exhibició de begudes alcohòliques, els autodispensadors, i, a més, els establiments que venguin alcohol hauran de romandre tancats entre les 21.30 h i les 8.00 h.

Pràctiques perilloses per a la salut com botar de balcons
Queden prohibides les pràctiques perilloses per a la vida o la integritat física de les persones a tot el territori de les Illes Balears, no només en l’àmbit territorial de la norma.

Les persones que, malgrat la norma, duguin a terme aquestes pràctiques, seran expulsades immediatament de l’establiment amb la consideració de falta greu tant per a qui les practiqui com per a qui les permeti.

Excursions etíliques
També conegudes com pubcrawling. Se’n prohibeix la publicitat, l’organització i la venda per evitar recorreguts alcohòlics a les zones afectades pel decret.

Party boats
En relació amb les festes que s’organitzen a embarcacions, les denominades party boats, es prohibeix fer-ne publicitat a les zones afectades per aquest decret. D’altra banda, aquest tipus de vaixells no podrà recollir o tornar clients a aquestes zones. A més, se suspèn la concessió de noves llicències i s’obre un termini de 24 mesos per regular l’activitat.

Règim sancionador
Finalment, aquesta norma estableix un règim sancionador que posa un èmfasi especial en les faltes greus i molt greus. En el primer cas, es consideren faltes greus les pràctiques perilloses per a la vida, la integritat o la salut dels clients (per al turista que les practica); la manca d’informació de manera expressa als clients sobre aquestes pràctiques perilloses (per a l’establiment); la no expulsió de clients que duguin a terme aquestes pràctiques perilloses (per a l’establiment); oferir habitacions per hores i fer publicitat de begudes alcohòliques o tenir exposat alcohol en els establiments, entre altres aspectes.

Les faltes greus se sancionen amb multes de 6.001 a 60.000 €
Les faltes molt greus inclouen la venda de begudes alcohòliques fora de l’horari permès; oferir begudes alcohòliques sota modalitats del tipus barra lliure, happy hours o 2x1 i 3x1; mantenir els autodispensadors d’alcohol; la venda de begudes a menors i a embarassades; la publicitat o les excursions etíliques (pubcrawling) o cometre dues faltes greus en sis mesos, entre altres circumstàncies.

Les faltes molt greus se sancionen amb multes de 60.001 a 600.000 €, i addicionalment poden comportar el tancament de l’establiment per un període màxim de tres anys, segons les circumstàncies que es presentin.

Es considerarà falta lleu qualsevol altra infracció inclosa en el decret, amb multes d’entre 1.000 i 6.000 €.