Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

05/10/2018

Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears. BOIB núm. 143, de 27 de setembre de 2005

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric

Correcció d’errades del Decret 96/2005, de 23 de setembre,BOIB núm. 170, de 12 de novembre de 2005

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2005/6605