Torna

IQPIB

TAXES DE LA CONVOCATÒRIA D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS


RESOLUCIÓ DE 16 DE GENER DE 2019

La participació en el procediment implica el pagament de 3 quotes a realitzar en diferents moments corresponent als períodes d'inscripció a les diferents fases del procediment, amb l'excepció de les persones que puguin quedar exemptes del pagament total o parcial segons les causes d'exclusió que es detallen més abaix.

Les taxes es pagaranr en el moment de formalitzar la sol·licitud en línia, a la fase corresponent, en els terminis establerts per a cada fase. El document pel pagament de la taxa es generarà al moment de fer el tràmit telemàtic.


2. Queden exemptes del pagament de la taxa:
1. Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment en el moment de la inscripció que es troben en alguna d’aquestes situacions.
2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes i, també, el o la cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del o la cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
3. Les víctimes de violència de gènere i, també, els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Els membres de les famílies monoparentals

Concepte Euros
1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals de formació. 5.61
2. Inscripció a la fase d’orientació i assessorament.
2.1 Per a qualificacions de nivell 1. 28.09
2.2 Per a qualificacions de nivell 2. 39.32
2.3 Per a qualificacions de nivell 3. 44.94
3. Inscripció a la fase d’avaluació i acreditació.
3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d’unitats de competència de les quals se sol·licita avaluació. 11.24
3.2 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2.
— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència. 11.24
— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència. 16,84
— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència. 22,47
3.3 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3.
— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència. 16.84
— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència. 22.47
— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència. 39.32