COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Habilitació d'assessors i avaluadors

Per poder dur a terme el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació és necessari comptar amb un grup de persones habilitades dins l’àmbit de la docència i del món laboral encarregats de l'assessorament i l'avaluació de les persones que participen en el procediment d’acreditació.

Els assessors i avaluadors que actuen en les diferents convocatòries podran percebre les compensacions econòmiques establertes al Decret 4/2019, de 25 de gener.

Requisits per a ser assessor i/o avaluador

 • Tenir l’experiència laboral que s’indica a continuació:
  • Col•lectiu 1: professors tècnics de formació professional o professors d’ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d’almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades.
  • Col•lectiu 2: formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d’almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a les qualificacions professionals convocades.
  • Col•lectiu 3: professionals experts que tenguin una experiència laboral d’almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.
  • Els professionals dels col•lectius 1 i 2 amb almenys dos anys d’experiència docent i dos anys d’experiència laboral en el sector productiu relacionada amb les qualificacions professionals convocades.
 • Superar el curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors.

Funcions dels assessors

Les persones habilitades per desenvolupar les tasques d'assessorament tenen les funcions següents:

 • Ajudar en l’elaboració de l’historial professional i formatiu de la persona candidata.
 • Assessorar a la persona candidata en la preparació de la fase d'avaluació.
 • Elaborar un informe orientatiu i no vinculant de les competències professionals que considera prou justificades i de les que no.
 • Seguir les indicacions establertes per l’IQPIB.

Funcions dels avaluadors

Les persones habilitades per desenvolupar les tasques d’avaluació tenen les funcions següents:

 • Elaborar el pla global d’avaluació per concretar les pautes i els criteris que durà a terme durant l’avaluació de les persones candidates assignades.
 • Avaluar a la persona candidata d’acord amb el Pla d’avaluació establert i revisat per l’IQPIB.
 • Comunicar els resultats de l’avaluació.
 • Atendre a possibles reclamacions.
 • Seguir les indicacions establertes per l’IQPIB.