Torna

IQPIB

    

CONVOCATÒRIA 16 GENER 2019

3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg

Resolucions del

procediment

Calendari del

procediment

Seus per el desenvolupament

del procediment

3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes i exempcions.jpg

Qüestionaris

d'autoavaluació

Qualificacions

i places convocades

Taxes i exempcions
Diptic
Díptic

3 inscripcions al procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg

Inscripció al

procediment

(tancat)

Llistes provisionals

inscripció

al procediment

(tancat)

Llistes definitives

inscripció al procediment


3 inscripcions fase assessorament.jpg 3 llistes provisionals assessorament.jpg 3 llistes definitives assessorament.jpg

Inscripció fase

assessorament

(tancat)

Llistes provisionals

fase assessorament

(tancat)

Llistes definitives

fase  assessorament


3 inscripcions fase avaluacio.jpg 3 llistes provisionals fase avaluacio.jpg 3 llistes definitives fase avaluacio.jpg

Inscripció fase

d'avaluació

(tancat)

Llistes provisionals

fase d'avaluació

(tancat)

Llistes definitives

fase d'avaluació