Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

19/11/2019

Encàrrec de gestió per a l’estudi previ de preparació i posada en marxa de la bassa d’aigua de sa Rota a Eivissa

MEPRO 11017/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d´Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 11017/2019

Objecte: Estudi previ de preparació i posada en marxa de la bassa d’aigua de sa Rota a Eivissa

Pressupost: 20.000,00€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 30 d’abril de 2019 de la Subsecretaria (BOE 104 d’1 de maig de 2019) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’aproven les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Un mes des de la data de comprovació del replanteig, el qual es farà en el termini màxim d’un mes des de la data de formalització de l’encàrrec (19 de novembre de 2019).

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 13/11/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document