Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Organisme coordinador i òrgans competents per resoldre


>> La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat és la responsable de la coordinació de les diferents unitats d'informació de cada conselleria.

Cada conselleria, a través de la seva unitat d'informació, tramita  aquelles sol·licituds que versin sobre matèries de la seva competència o matèries de competència dels ens que tengui adscrits.

Finalment, el o la titular de la conselleria competent dictarà la resolució que correspongui. També serà competent per resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública en relació a assumptes de les entitats del sector públic autonòmic que hi tenguin adscrits.