Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Normativa


- Normativa de referència en l'àmbit del dret d'accés a la informació pública:

-Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

-Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública  (actualment aquest Decret està en suspensió. Vegeu disp. final 2ª decret 47/2021)

-Disposició final segona del Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes. 

Disposició final segona

Modificació del Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública i del seu funcionament

1. S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, al Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, amb la redacció següent:

Disposició addicional cinquena

Atribució de la competència al Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que el Govern de les Illes Balears opti, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, de transparència, dret d'accés i bon govern, per atribuir la competència sobre la resolució de reclamacions en matèria de dret d'accés al Consell de Transparència i Bon Govern, es tramitarà l'oportú conveni amb aquest organisme estatal, on s'estipularan les corresponents condicions econòmiques i organitzatives d'aquesta atribució.

2. En aquest supòsit, i mentre duri la vigència del conveni, la competència de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació pública quedarà suspesa, així com l'aplicació d'aquest Decret.

2. Es modifica la redacció de la disposició transitòria única del Decret 1/2019, d'11 de gener, que queda de la manera següent:

Disposició transitòria única

Règim transitori en cas de formalització d'un conveni amb el Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que es formalitzi un conveni d'atribució de competències amb el Consell de Transparència i Bon Govern mentre estigui en funcionament la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, les reclamacions amb registre d'entrada anterior a la data d'entrada en vigor del conveni han de ser resoltes per aquesta Comissió.

2. En aquest supòsit, les persones nomenades president i vocals d'acord amb l'article 3.1. del Decret 1/2019 continuaran exercint les seves funcions únicament a l'efecte de tramitar i resoldre les reclamacions amb entrada prèvia a la vigència del conveni. En cas de finalització del seu nomenament abans d'haver pogut resoldre aquestes reclamacions ja presentades, s'entendrà que el nomenament es prorroga de forma automàtica, per períodes mensuals, i únicament a aquest efecte.

-Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 17 de febrer de 2021 de delegació de competències en la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat (BOIB num 25, de 20/02/21)

- Enllaços d'interés més destacats:

             

Portal de Transparència de l'Estat     

Transparència Internacional    

Consell de Transparència i Bon Govern

Portals de Transparència de les Comunitats Autònomes

 

- Jornades sobre el dret d'accés:

Jornada sobre el dret d'accés a la informació pública a les Illes Balears (àmbit local) del dia 11/11/2020