Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Membres de la Comissió, dades de contacte i perfil professional

Per a l’exercici de les seves funcions, la Comissió s’estructura en: Presidència, Vocalies i Secretaria.


Presidenta:

Vocals:

Secretari:

  • Sr. Antonio Aymat Gual de Torrella (amb veu però sense vot)


Podeu contactar amb ells a través del correu: craip@caib.es

 

 

Declaració patrimonial i d'activitats i declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i, de l'impost sobre el patrimoni

La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears només inclou en el seu àmbit els càrrecs públics de les administracions i ens que esmenta en l’article 2.


Atès que la CRAIP no és un ens amb personalitat jurídica pròpia, sinó un òrgan col·legiat, els membres del qual no tenen naturalesa de càrrec públic, no tenen dedicació exclusiva ni perceben retribució, no estan subjectes a l'obligació de presentar cap de les declaracions esmentades davant el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats que gestiona l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

 


 

Transparència de la CRAIP