Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)


 

1. Què és una reclamació?

- Si heu sol·licitat informació i us l'han denegada o no us satisfà el que us han contestat, podeu posar una reclamació davant la Comissió, que s'encarregarà de decidir si han de facilitar-vos la informació. La reclamació és, per tant, una petició que feu a la Comissió perquè revisi la decisió de l'Administració sobre la seva sol·licitud d'informació.

- És senzilla i gratuïta i es resol abans que un procediment judicial, que pot ser més lent i costós. No obstant això, la reclamació és voluntària i podeu acudir directament als tribunals davant de la denegació de l'accés a la informació.

2. En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant la Comissió:

a) Quan no estigueu satisfet amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la presentació d’aquesta (o s’ha complert el termini d'ampliació, si s’escau).

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret d'accés a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els seus drets o interessos es vegin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

3. Qui pot reclamar?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública. I totes les persones a les quals no se'ls hagi satisfet el seu dret d'accés a la informació tenen dret a reclamar davant la Comissió, ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers (que tinguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic).


Concretament poden acudir en els supòsits següents:

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Administració i no estan satisfetes amb els termes de la resolució; aquelles a les  quals no se'ls ha admès la sol·licitud o a les  quals se'ls ha denegat totalment o parcialment la informació per resolució expressa, o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes (o s’ha complert el termini d'ampliació, si s’escau).

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement però a les  quals, tot i això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim de 10 dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals s'han vist afectats per l'accés atorgat a la informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, entitats i organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

4. Respecte de quines Administracions podeu reclamar a la CRAIP?

La Comissió és competent per admetre reclamacions en relació amb les entitats i els organismes següents:

a) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de les Illes Balears.

c) Els consells insulars.

d) Els organismes autònoms, entitats públiques empresarials i, en general, les entitats de dret públic creades, dependents o vinculades a les administracions dels apartats a, b i c.

e) Les entitats de dret públic de les Illes Balears que actuen amb una independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei.

f) La Universitat de les Illes Balears.

g) Les societats mercantils amb participació, directa o indirecta, superior al 50% d'alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

h) Les fundacions del sector públic de qualsevol de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats dependents esmentades en els apartats anteriors.

i) Els consorcis o altres formes associatives adscrits a alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

j) Els col·legis professionals i les altres corporacions de dret públic, en la mesura que la informació sol·licitada tingui relació amb l'exercici de les seves funcions públiques.

5. Respecte de quines administracions no podeu reclamar a la CRAIP?

Heu de tenir en compte que, si qui  denega la informació és el Parlament de les Illes Balears, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, la Sindicatura de Comptes o altres ens anàlegs, no podreu presentar aquesta reclamació i heu d'acudir als tribunals (art. 23.2. de la Llei 19/2013).

6. Quin contingut ha de tenir la reclamació?

Per facilitar les reclamacions, la Comissió ofereix un formulari que conté tots els camps d'informació necessaris per poder tramitar la reclamació.
 
Enllaç al formulari:   

L'ús d'aquest formulari no és obligatori. Podeu presentar les reclamacions amb un format diferent, sempre que contenguin la informació que s’indica a continuació i estiguin redactades en una de les llengües oficials a les Illes Balears.


a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant. A aquest efecte, d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l’administració actuant pot consultar o recaptar, excepte si l'interessat s'hi oposa, les dades identificatives anteriors per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.
En cas de oposar-vos a la consulta, heu de marcar la casella corresponent del formulari o indicar-ho clarament en el vostre escrit i aportar una fotocòpia del vostra DNI o NIF.

Recordau que si actuau en representació d’un altre, heu d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació.

En qualsevol cas, si la identitat o la representació no queda suficientment acreditada, la Comissió té la facultat de requerir l'acreditació en qualsevol moment del procediment.


b) L'adreça a efectes de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb la Comissió.


c) Una còpia de la sol·licitud d'informació que va presentar amb les dades bàsiques (Administració respecte de la qual es fa la reclamació, data i número d'expedient, la informació sol·licitada i, si voleu, els motius que justifiquen la petició d'informació) i una còpia de la resolució objecte de la reclamació, si n'hi ha.


d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació.


e) Lloc, data i signatura de la persona reclamant.


Si teniu dubtes o us resulta molt complicat, podeu cridar-nos al 971 177 601 (ext. 67432).

7. Puc escollir la llengua en què la Comissió es comuniqui amb mi?

Podeu fer constar expressament la preferència de la persona reclamant sobre la llengua amb la qual es vol comunicar amb la Comissió; si no l'especifica, les comunicacions de la Comissió es fan en català.

8. Com es poden presentar les reclamacions?

El formulari o escrit s’ha de dirigir a:


— Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. (codi DIR-3: A04035934)
    Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Carrer de l’Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears, 07010 Palma

Les podeu presentar per qualsevol de les maneres següents:


        a) Telemàticament, en el Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat. Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat electrònic o DNI-e.  

       b) Presencialment, mitjançant la presentació del formulari o l'escrit de reclamació dirigit a la Comissió, al registre situat a l'edifici del Velòdrom de les Illes Balears o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

        c) També podeu enviar la documentació per correu postal a l'adreça de la Comissió (Carrer de l’Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears, 07010 Palma). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

NOTA: Les persones jurídiques i altres subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir perquè l’esmeni i la presenti per via electrònica. Es considerarà com a data de presentació, aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena.

9. Quin termini teniu per reclamar?

Per interposar la reclamació teniu un mes comptador des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.


b) El venciment del termini de deu dies establert a l'article 22 de la Llei 19/2013 sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.


c) El moment de producció del silenci administratiu, si bé, en aquests casos, s'admet la presentació de reclamacions en qualsevol moment.

10. Quin termini té la Comissió per resoldre les reclamacions?

La Comissió té un termini de tres mesos per notificar a les parts l’acord sobre la reclamació. El termini anterior comença a comptar el dia en què la reclamació ha tingut entrada al Registre de la Comissió i acaba el dia en què la notificació de l’acord és lliurada a la persona reclamant.

11. Què passa si la Comissió no ha resolt la reclamació en el termini de tres mesos?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s' entén desestimada i pot ser impugnada per la via judicial mitjançant un recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats  contenciós administratiu de Palma.


Recordau que interposar un recurs contenciós administratiu requereix advocat i procurador.

12. Què passa si no s'està d'acord amb la resolució de la reclamació per la Comissió?

La resposta de la Comissió pot ser objecte d’un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma.

Recordau que interposar un recurs contenciós administratiu requereix advocat i procurador.

Igualment, si la Comissió dona la raó a la persona sol·licitant i l'Administració no està d'acord, l'organisme públic pot recórrer al contenciós administratiu.

13. Puc consultar les resolucions que ha dictat anteriorment la Comissió?

Els acords de la Comissió es publicaran, prèvia eliminació de les dades personals, al Portal de Transparència de Govern de les Illes Balears i a la pàgina web de l'entitat objecte de la sol·licitud, un cop s'hagin notificat als interessats.

La publicació dels acords de la Comissió que afectin l'Administració de la Comunitat Autònoma i els ens dependents, es realitzarà concretament a la pàgina web relativa al dret d'accés, coordinada per la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

14. Què passa si la resolució afecta la protecció de drets o interessos de tercers?

Quan la denegació de l'accés a la informació es fonamenta en la protecció de drets o interessos de tercers, ha d’atorgar-se, prèviament a la resolució de la reclamació, audiència a les persones que puguin resultar afectades perquè al·leguin el que correspongui al seu dret.