Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública davant

  • l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
  • un dels consells insulars,
  • un ajuntament de les Illes Balears
  • o davant una de les altres entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions,

i no estau satisfet amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública (CRAIP).

REGLES:

• La reclamació davant la CRAIP, prèvia a la seva impugnació en via contenciosa administrativa, és potestativa.

• La reclamació s'ha d'interposar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució impugnada.

• Si no heu rebut resposta a la sol·licitud d'accés, podeu reclamar des del dia següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci, però sense limitació de termini.

• El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s’entén desestimada i pot ser impugnada per via judicial mitjançant un recurs contenciós administratiu.

• Per interposar una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears podeu anar a el procediment de la Seu Electrònica.

• Podeu consultar més informació en aquesta web.

NOTA: En cas de sol·licituds d'informació realitzades davant el Parlament de les Illes Balears, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, la Sindicatura de Comptes, en relació amb activitats subjectes a dret administratiu, no podeu reclamar davant la CRAIP i heu d'anar directament a la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 23.2. Llei 19/2013).

  

Com es poden presentar les reclamacions?

Per fer una reclamació podeu utilitzar el formulari oficial (preferent).

Enllaç al formulari   

També podeu redactar un escrit de reclamació amb totes les dades i documents adjunts que assenyala l'apartat "Quin contingut ha de tenir la reclamació?" (pregunta 6)

El formulari o escrit s’ha de dirigir a:


— Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. (codi DIR-3: A04035934)
   Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Carrer de l’Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears, 07010 Palma

Les podeu presentar:


       a) Telemàticament, en el Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat: https://rec.redsara.es. Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

       b) Presencialment, mitjançant la presentació del formulari o l'escrit de reclamació dirigit a la Comissió, al registre situat a l'edifici del Velòdrom de les Illes Balears o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

        c) També podeu enviar la documentació per correu postal a l'adreça de la Comissió (Carrer de l’Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears, 07010 Palma). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


NOTA: Recordau que les persones jurídiques i els altres subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, s'han de relacionar amb l'Administració necessàriament per mitjans electrònics.

•    Per a més informació consultau les preguntes freqüents.
•    
Esquema de procediment: enllaç.