LOGO CAIB
Contingut
2 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Cultura, Participació i Esports

La Conselleria de Cultura accepta part de les esmenes presentades al Projecte de decret de la Llei de museus de les Illes Balears, que torna a obrir a exposició pública NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria de Cultura accepta part de les esmenes presentades al Projecte de decret de la Llei de museus de les Illes Balears, que torna a obrir a exposició pública

N'eliminia el capítol IV com ha al·legat la societat científica arqueològica
Aquest dimecres, 3 d'octubre, s'obri el segon tràmit d’informació pública sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’esmentat Projecte de Decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. El termini d'al·legacions està obert fins el proper 24 d'octubre (inclòs).
 
En data 14 de març de 2018 es va iniciar el procediment d’elaboració del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears. L’esborrany del projecte de Decret es va sotmetre a exposició pública i s’han presentat diverses al·legacions en la primera convocatòria. 

La nova proposta d'esborrany s'ha adequat als principis generals i s'han revisat conceptes i l'exposició de motius. A més, per aquest segon esborrany, s'ha atès la proposta de la societat científica d'arqueologia d'eliminar el Capítol IV de l'esborrany del Projecte de llei. Aquest capítol que ha estat eliminat feia referència a la tria, avaluació i rebuig de material, resultant d'intervencions arqueològiques.
 
Aquest projecte normatiu té per objecte desplegar la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears i complir, així, el que estipula la disposició final primera de l’esmentada Llei de museus i establir normes comunes a l’àmbit de totes les illes. Els objectius d’aquest Projecte són identificar i resoldre problemàtiques comunes en el reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques, així com en els fons i sistemes documentals de tots els museus, ja siguin de titularitat pública o privada, i també establir criteris comuns entre les diferents xarxes de museus de cada illa.
 
Entre els dies 4 de maig i 24 de maig de 2018 l’esborrany corresponent del Projecte de decret de referència es va sotmetre a informació pública. Atesos els canvis que ha experimentat l’esborrany, arran de l’acceptació de part de les esmenes presentades, es considera necessari realitzar un segon tràmit d’audiència i d’informació pública, a fi que la ciutadania hi pugui al·legar el que consideri convenient. La Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es sotmet a a un segon tràmit d’informació pública aquest esborrany del Projecte de decret s’ha publicat en el BOIB d'aquest dimarts 2 d'octubre de 2018.
 
Les al·legacions es poden presentar a la seu de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament  a partir de demà mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears: http://participaciociutadana.caib.es.