LOGO CAIB
Contingut
6 octubre 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL NOU SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA PER A 2022, DE 5.176,6 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern extraordinari

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL NOU SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA PER A 2022, DE 5.176,6 MILIONS D’EUROS

\ El límit de despesa no financera per als nous pressuposts augmenta en 450,1 milions d’euros respecte de l’any anterior, un 9,5 % més 

\ L’acord inicia l’elaboració definitiva i la tramitació posterior de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l’any vinent

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a 2022 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fixat en 5.176,6 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del 9,5 % en relació amb el pressupost inicial per a 2021, un total de 450,1 milions d’euros més. Per primera vegada, s’hi inclouen el factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes Balears i els recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons europeu Next Generation.

Amb aquest increment, les Illes Balears assoleixen el seu major sostre de despesa no financera, el qual engloba el pressupost destinat a les polítiques públiques, i disposaran del pressupost més alt de la Comunitat Autònoma en un escenari de reactivació econòmica i de continuïtat del reforç dels serveis públics essencials després de l’impacte econòmic i social provocat per la crisi de la COVID-19.

L’Acord del Consell de Govern inicia l’elaboració definitiva i la propera tramitació del projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2022 al Parlament de les Illes Balears. Així mateix, autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors a fer les actuacions que calguin per presentar aquest límit de despesa no financera davant el Parlament de les Illes Balears.

Les principals novetats en la previsió d’ingressos per a 2022 són la incorporació, per primera vegada, del factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes Balears, una dotació de 183 milions, fruit de l’acord a la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma del 23 de setembre i que preveu la seva inclusió en el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2022, i també de recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons Next Generation.

El sostre de despesa de 2022 inclou 311,7 milions dels fons Next Generation, dels quals 186,8 milions corresponen al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i 124,9 milions dels fons REACT-EU. Els recursos del sistema de finançament autonòmic representen el 57 % del pressupost no financer de la Comunitat, el gruix dels ingressos prevists per a 2022, amb un total de 2.673,18 milions d’euros, un -7 % respecte del pressupost de 2021 per l’impacte negatiu de la liquidació de l’exercici de 2020, d’acord amb les xifres provisionals comunicades pel Ministeri d’Hisenda, malgrat que s’ha incrementat la bestreta a compte del sistema de finançament per a 2022.

Per a 2022, també destaca l’increment de la previsió dels ingressos tributaris, tant dels tributs cedits com dels propis, pels quals es preveuen en conjunt 388 milions més (+51 %) respecte de la previsió inicial dels pressuposts de 2021. Els ingressos prevists per a 2022 ascendeixen a 924,8 milions en el cas dels tributs cedits i a 227,2 milions en el dels tributs propis. Aquest augment respon en termes generals a l’increment que ja s’està produint durant aquest any i a les previsions de tancament de 2021 i amb vista al proper exercici en un escenari de recuperació i creixement de l’activitat econòmica.

En conjunt, els ingressos no financers prevists de la Comunitat Autònoma per a 2022 —incloent-hi els recursos del sistema de finançament autonòmic, els ingressos per la recaptació dels tributs cedits, propis i taxes i preus públics, i altres aportacions estatals i de fons europeus— se situen en 4.672,8 milions d’euros, xifra que representa un augment del 6,9 % respecte de la previsió d’ingressos no financers del pressupost inicial per a l’any 2021.

Amb el marge de dèficit propi previst (0,6 % del PIB) d’acord amb el nivell de referència proposat per a 2022, les previsions d’ingressos financers complementaris —una part dels recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons Next Generation que ja s’han ingressat enguany— i els ajusts de compatibilitat nacional en termes SEC, s’estima el nou límit màxim de despesa no financera de 5.176,64 milions d’euros per a 2022.

Per a 2022, es mantenen suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, una mesura extraordinària adoptada pel conjunt de les administracions públiques i acordada pel Consell de Ministres, com ja es va fer per a 2020 i 2021, arran de la crisi de la COVID-19, una vegada s’havia pres aquesta mesura a escala europea, mitjançant l’activació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, a proposta de la Comissió Europea, als estats membres de la UE.

Aquesta suspensió fa que no sigui exigible a les administracions públiques un llindar concret pel que fa als objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. Una vegada es mantenen suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, el Govern de les Illes Balears ha fixat el sostre de despesa i prepara els pressuposts 2022 d’acord amb la taxa de referència de dèficit plantejada pel Govern d’Espanya a les comunitats autònomes, un nivell orientatiu del 0,6 % del PIB.