LOGO CAIB
20 juliol 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern: EL FOGAIBA AUGMENTA FINS A 540.000 € L’AJUDA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL FOGAIBA AUGMENTA FINS A 540.000 € L’AJUDA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERES

\ El Consell de Govern autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears a augmentar en 140.000 € la convocatòria
\ La línia d’ajuda a les ADS ramaderes es destina al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2018
 
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) augmenta en 140.000 €, fins a arribar a 540.000 €, la línia d’ajuda per a les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2018.
 
El Consell de Govern ha autoritzat avui l’ens públic a iniciar l’expedient de despesa perquè aquesta quantitat es pugui sumar als 400.000 € amb els quals, inicialment, comptava la convocatòria aprovada el desembre de l’any passat. I és que en vista del nombre de sol·licituds presentades, que la línia d’ajudes està en procés de tramitació i atesa la disponibilitat pressupostària i la importància que té per al sector ramader, s’ha estimat convenient incrementar-la.
 
Una ADS ramadera és una associació de propietaris o titulars d’explotacions ramaderes constituïda amb l’objectiu d’elevar el nivell sanitari i productiu mitjançant l’execució d’uns programes sanitaris comuns per a la prevenció i el control de malalties dels animals. L’execució d’aquests programes comporta unes despeses addicionals per a les agrupacions de ramaders i l’ajuda del FOGAIBA compensa el cost de les actuacions de prevenció, control, lluita i erradicació de malalties dels animals que inclouen els programes o actuacions sanitàries esmentats.