LOGO CAIB
20 d’abril 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA AJUDES PER A PROJECTES QUE GENERIN OCUPACIÓ ESTABLE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA AJUDES PER A PROJECTES QUE GENERIN OCUPACIÓ ESTABLE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

\ L’assignació pressupostària és de 750.000 € i se’n consideren beneficiàries les entitats titulars dels centres especials d’ocupació
\ Les propostes han de preveure la contractació indefinida de persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació al SOIB

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha aprovat una convocatòria per concedir subvencions i ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant la promoció de projectes que generin treball estable per a aquest col·lectiu.
 
Els projectes podran implicar la creació de centres especials d’ocupació o bé l’ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Així mateix, les propostes presentades han de preveure la contractació indefinida de persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació al SOIB i demostrar que la incorporació de treballadors amb contracte indefinit inicial suposa un increment net de l’ocupació fixa.
 
L’assignació pressupostària per a aquesta subvenció és de 750.000 € i se’n consideren beneficiàries les entitats titulars dels centres especials d’ocupació que figurin inscrites com a tals en el registre de centres especials d’ocupació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i les que tenen personalitat jurídica pròpia.
 
Concretament, aquest programa inclou la subvenció de l’assistència tècnica per a la creació d’ocupació, inversions fixes en projectes d’interès social que comportin la creació de llocs de treball indefinit o el finançament parcial d’interessos de préstecs per a la generació d’ocupació.
 
La presentació de sol·licituds començarà tres dies després de la publicació de la convocatòria en el BOIB i acabarà el 14 de setembre de 2018. Es podran subvencionar les activitats que compleixin les bases reguladores que s’hagin iniciat entre el 2 de desembre de 2017 i l’1 de desembre de 2018.