LOGO CAIB
13 d’agost 2021 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

COVID-19: El Govern posa a disposició dels ajuntaments 1.300.000 euros per incrementar la seguretat sanitària NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Govern posa a disposició dels ajuntaments 1.300.000 euros per incrementar la seguretat sanitària

La convocatòria extraordinària del Fons de Seguretat Pública servirà per pagar nòmines i vestimenta dels agents COVID o per contractar seguretat privada per al control de mesures COVID

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el president de la FELIB, Antoni Salas, han presentat avui la convocatòria extraordinària del Fons de Seguretat Pública per reforçar, complementar i enfortir els ajuntaments de les Illes a l’hora de vetllar pel compliment de les mesures COVID.

El Fons, amb un import d'1.300.000 euros, servirà per finançar el cost del personal contractat com a agent COVID, així com les despeses derivades de la contractació de serveis de seguretat privada per dur a terme tasques de control d’accessos i de vigilància en relació amb el compliment de les mesures de seguretat sanitària.

«Som conscients del cansament de les plantilles de policia local des del 14 de març de 2020 i som conscients que necessiten un descans. Per aquest motiu, s’ha creat la figura COVID: no per suplir la feina dels policies locals, sinó perquè puguin fer de manera ordinària la seva feina i que aquelles tasques relacionades amb el control de la normativa COVID es faci per part dels agents COVID», ha recordat la consellera.   

El president de la FELIB, Antoni Salas, ha expressat que els ajuntaments avaluen positivament aquest Fons, ja que constitueix un ajut per poder dur endavant «el control d’aquesta situació tan complicada».  

«Vull agrair que hi puguem incloure despeses realitzades des del 9 de maig de 2021, despeses que ja hem hagut d’assumir, i també agrair que els criteris de repartiment d’aquest fons extraordinari s’haguessin pactat amb la FELIB», ha dit Salas.  

El Fons es distribuirà d’acord amb els percentatges següents:

  • 20% proporcionalment a la població dels municipis sol·licitants (d’acord amb el padró de 2020)
  • 30% proporcionalment al nombre de places turístiques dels municipis sol·licitants
  • 15% proporcionalment al nombre de nuclis de població dels municipis sol·licitants
  • 35% restant a parts iguals entre els municipis sol·licitants (mínim de 6.700 euros per cada ajuntament)

La intenció d’aquests criteris de distribució és una discriminació positiva cap als ajuntaments més petits.

La selecció dels agents COVID s’ha fet mitjançant un procediment de concurs, amb els llistats d’aspirants que s’han presentat a les diferents oposicions de policia o bomber celebrades els darrers cinc anys.

Es gestionaran des d’una borsa centralitzada a l’EBAP, a la qual podran accedir els ajuntaments. En aquests moments, hi ha 145 aspirants per a les quatre illes.

Amb l’objectiu d’informar els ajuntaments sobre els detalls de la convocatòria, a la qual es podran presentar sol·licituds a partir del mes de setembre,se’ls posarà a disposició una guia explicativa.

Sancions

La consellera ha volgut aprofitar l'ocasió per concretar que a data de 12 d’agost hi ha més de 35.000 actes registrades. Hi ha, també, 3.004 expedients en tramitació, 1.410 dels quals són per faltes lleus, 1.548 per faltes greus i 46 per faltes molt greus.

Les propostes de sanció d’expedients en tramitació tenen un valor de 8,24 milions d’euros: a Mallorca, 6.462.054,02 euros; a Menorca, 218.276,00 euros; a Eivissa, 1.425.592,04 euros, i a Formentera, 140.775,00 euros.

Cal tenir en compte que la quantia total de les sancions imposades que s’arribarà a cobrar es reduirà si els afectats paguen voluntàriament per avançat. A data d’ahir, s’han cobrat 368.720,11 euros, dels quals 354.298,20 euros corresponen a pagament voluntari abans de la imposició de la sanció, i 14.421,91 euros a pagament voluntari després de la imposició de la sanció.

Agent COVID: definició i tasques

No són policies locals, sinó que seran places ocupades per funcionaris interins pertanyents al subgrup de classificació C1. Treballaran conjuntament amb la policia local amb funcions predeterminades en la normativa estatal: 

  • Custòdia d’instal·lacions i dependències municipals 
  • Control de la mobilitat
  • Vetlla pel compliment de les ordenances, bans municipals i normativa COVID
  • Prestació de primers auxilis en casos d’accident de trànsit

L’àmbit d’actuació d’aquests auxiliars COVID serà municipal dins l’ajuntament al qual pertanyen, sotmesos a les mateixes normes d’organització i funcionament que la resta de funcionaris de l’ajuntament.