LOGO CAIB
Contingut
19 octubre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Publicades les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat d’ESO a Balears per al curs 2020/21 NNota Informativa

Foto de noticia

Publicades les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat d’ESO a Balears per al curs 2020/21

\ S’adapta el sistema d’avaluació i qualificació al Reial Decret Llei aprovat pel Govern espanyol

\ El nombre de matèries suspeses deixa de ser el criteri fonamental per a la decisió sobre la promoció de curs

\ La promoció i titulació es decidirà de manera col·legiada per part de l’equip docent

\ També s’estableix el criteri avaluador i de recuperació per a l’alumnat que ha passat el curs amb matèries suspeses del curs passat

Davant la necessitat d’adaptar l’avaluació de l’alumnat del curs 2020-21 a la nova organització del sistema educatiu amb motiu de la pandèmia, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha publicat al BOIB aquest dissabte 17 d’octubre la Resolució amb les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’ESO. Al llarg d’aquesta setmana es publicaran les instruccions per a educació primària i per a batxillerat.

Aquestes instruccions es basen d’una banda, en els criteris establerts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en el Real Decret Llei del passat 29 de setembre, i d’una altra, en les orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics del segon cicle d’educació infantil i educació primària i de secundària i batxillerat per al curs 2020-21 que es publicaren en la Resolució del 27 de juliol de 2020 i que són fruit de la feina de les comissions per a preparar el curs 2020/21 amb representants de tots els col·lectius educatius celebrades durant el mes de juny de 2020.

Amb els criteris que ha establert el govern espanyol el nombre de matèries suspeses deixa de ser el criteri fonamental per a la decisió sobre la promoció de curs i aquesta passa a ser una decisió col·legiada de l'equip docent, que és el principi de base que recullen totes les lleis educatives des de la LOGSE. És també una mostra de la confiança en els equips docents per prendre les millors decisions per als seus alumnes, de forma col·legiada i no com una simple suma de decisions individuals sobre el nombre de matèries suspeses.

En cap cas això no suposa un aprovat general, perquè per a la promoció i titulació es requereix que l’equip docent, de manera col·legiada, estableixi uns criteris de promoció fonamentats en la progressió de l’alumnat i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau. A més, s’haurà de tenir en compte la maduresa de l’alumne i la possibilitat de continuar els seus estudis.

Aspectes destacats

- Els criteris d’avaluació consideraran elements essencials del currículum aquells que possibiliten a l’alumnat assolir els aprenentatges competencials corresponents als objectius de l’etapa.

- L’avaluació inicial ha de ser el punt de referència dels equips docents a l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum. Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial, s’hauran d’adequar les programacions didàctiques a les característiques i coneixements de l’alumnat i adoptar les mesures pertinents de suport i recuperació per a l’alumnat que ho necessiti, d’adaptació curricular no significativa per l’alumnat NESE o d’adaptació curricular significativa per l’alumnat NEE

- Les programacions docents hauran de:

 • Prioritzar les competències i seqüenciar els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables essencials per a cada nivell educatius de l’etapa i integrar els que no s’hagin assolit el curs passat.
 • S’han de prioritzar els objectius de caire més competencial per davant d’altres més conceptuals, per potenciar el desenvolupament de les competències clau: aprendre a aprendre, digital i lingüística, principalment, i aquells que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats que han de permetre a l’alumne millorar la gestió de les seves emocions, treballar en equip, la seva autonomia i responsabilitat i aquells que respectin al màxim els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
 • Les programacions docents de Llengua i Literatura castellana i catalana han d’estar coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la temporització i metodologia, evitant duplicitats i apostant per activitats des d’una vessant funcional i comunicativa de la llengua. Aquests elements s’hauran de tenir en compte per part del Departament de Llengües estrangeres.
 • Els criteris d’avaluació i qualificació han de tenir el grau de flexibilitat suficient com per adaptar-se a cada cas.
 • Les programacions d’aula han d’afavorir l’aprenentatge competencial a través de la realització de projectes interdisciplinaris, treballs d’indagació i recerca amb l’ús de les TIC. S’ha de potenciar el treball en grup i dinàmiques de treball cooperatiu de l’alumnat, especialment en els nivells que es facin semipresencials. Les programacions s’han d’adequar a les limitacions personals i/o familiars de cada alumne per possibilitar una avaluació personalitzada.
 • S’han de contemplar noves estratègies i instruments d’avaluació de caràcter més competencial, que permetin valorar l’evolució de l’alumnat en qualsevol dels tres escenaris del curs.
 • La concreció de les programacions prendrà com a referència la Resolució sobre Orientacions curriculars de 27 de juliol de 2020 que va sorgir de les comissions específiques celebrades el mes de juny per organitzar el curs escolar 2020-2021
 • L’avaluació de l’aprenentatge ha de ser contínua, formativa, integradors i diferenciada segones les diverses matèries del currículum, s’ha de dur a terme a cadascun dels cursos de l’etapa i ha de tenir en compte el grau en què els alumnes desenvolupen i adquireixen les competències i aconsegueixen els objectius.
 • En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne no sigui l’adequat s’han de dissenyar activitats de regulació del procés d’ensenyament-aprenentatge i si s’escau, s’han d’establir mesures ordinàries de suport educatiu.
 • L’avaluació d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu s’ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta.
 • En el cas de la promoció els centres han d’establir uns criteris que es basin en la progressió de l’alumnat i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i en el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d’avaluació específics de cada matèria. S’ha de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar amb els seus estudis.
 • La repetició d’un curs s’ha de considerar una mesura excepcional i condicionada a les possibilitats de que aquesta sigui realment profitosa per l’alumne. S’adoptarà de manera col·legiada per l’equip docent en funció de l’evolució acadèmica de l’alumne, globalment considerada sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades.
 • El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la promoció dels alumnes.
 • En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors.
 • Els alumnes que en finalitzar l’ESO hagin assolit els objectius d’aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat. El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la titulació dels alumnes.
 • La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del curs 2019/20, ateses les condicions excepcionals derivades de l’educació a distància, ha de ser un objectiu prioritari. S’hauran d’haver matriculat de les matèries no superades, han de seguir els programes de reforç que estableixin els departaments didàctics o els òrgans responsables dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als programes de reforç esmentats. Si durant el primer i segon trimestre l’alumne supera la matèria del curs actual es podrà considerar a la segona avaluació que s’ha superat la matèria pendent del curs anterior.
 • Per a l’alumnat que ha promocionat amb assignatures suspeses que no tenen continuació en el curs actual podran fer durant el primer i segon trimestre activitats/proves de recuperació parcials. Si no es supera es podrà presentar a una prova finals de recuperació durant el tercer trimestre.
 • Les famílies i l’alumnat han de ser informats dels criteris d’avaluació i qualificació.