LOGO CAIB
30 juliol 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Prop de 38.000 treballadors al servei de l’Administració de la CAIB reben l’increment salarial de l’1,75% en la nòmina de juliol. NNota Informativa

Foto de noticia

Prop de 38.000 treballadors al servei de l’Administració de la CAIB reben l’increment salarial de l’1,75% en la nòmina de juliol.

La mesura beneficia al personal dels Serveis Generals de la CAIB, Salut, Educació (pública i concertada) i als integrants del Sector Públic Instrumental.

Els prop de 38.000 treballadors públics que depenen de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears veuran incrementats els seus emoluments mensuals en un 1,75% en nòmina a partir d’aquest mes de juliol. A més, també rebran els endarreriments derivats del càlcul de la pujada salarial des del passat mes de gener.

D’aquesta manera es duu a la pràctica l’acord recent de la Mesa de l’Empleat Públic de la CAIB que el passat dia 12 va ratificar la disposició dels PGE 2018 que autoritza la pujada salarial. L’increment que s’aplica és de l’1,5% fix per 2018, amb efectes des de dia 1 de gener de 2018, més un variable del 0,25% que s’aplica, del mes de juliol en endavant, en funció del compliment del creixement econòmic igual o superior al 3,1 %.

L’augment salarial afecta els treballadors de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal docent (d’educació pública i concertada), el personal estatutari corresponent a l’àrea de Salut, i el que presta servei a empreses, fundacions, consorcis o societats mercantils del Sector Públic Instrumental, tant si es tracta de personal funcionari de carrera, laboral o eventual.

El Govern disposa dels 26,6 milions d’euros que permeten afrontar aquesta pujada salarial per 2018, segons la previsió realitzada en els Pressupostos CAIB 2018. De fet, aquesta de 2018 és la tercera pujada anual dels salaris dels treballadors de la funció pública, després dels increments de 2016 i 2017 de l’1% per cada any, a més del retorn de l’import de la paga extra de Nadal de 2012, que va ser retingut en virtut de l’aplicació de la legislació sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La pujada prevista en l’acord del passat 9 de març, entre sindicats majoritaris de funció pública i Govern de l’Estat, inclou una previsió d’increments a tres anys, entre 2018 i 2020, que ha de servir per que els empleats públics puguin aturar el retrocés i recuperar una part del poder adquisitiu perdut durant els anys en que els seus salaris s’han mantingut congelats o retallats.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera defensa la millora de les condicions de feina dels empleats públics com a “primera passa cap a la millora del servei públic que l’Administració ofereix als ciutadans”. Així, de manera paral·lela a la recuperació salarial, el Govern de les Illes Balears ha incentivat l’adopció de mesures de retorn de drets per aquest col·lectiu com la posada en marxa de la carrera professional i del sistema d’avaluació de competències, la recuperació de la compensació de la baixa per incapacitat transitòria al 100% del salari a partir del cinquè dia, o les mesures de flexibilització de jornada laboral per a estudis o per conciliació de la vida familiar,  entre d’altres mesures que han comptat amb el suport dels representants dels treballadors.