LOGO CAIB
27 setembre 2018 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

La formació de professionals centra les IV Jornades informatives sobre el trastorn de l’espectre autista NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La formació de professionals centra les IV Jornades informatives sobre el trastorn de l’espectre autista

\   Actualment, a les Illes Balears tenim més de 1.400 alumnes escolaritzats amb trastorns de l’espectre autista (TEA)
 
\   Les conselleries de Salut i d’Educació i Universitat treballen conjuntament per detectar i tractar aquests casos a les Illes Balears
 
\   Des de l’inici de la legislatura s’han posat en marxa diferents mecanismes per assessorar els centres i els professors
 
\   Les derivacions tant de Salut com d’Educació es varen incrementar l’any passat en un total de 200 nous casos
 
 
El director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i la directora de l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i de l’Adolescència (IBSMIA), Isabel Flórez, inauguraren ahir les IV Jornades de Trastorns de l’Espectre Autista (TEA): Actualització en TEA, unes Jornades que es celebraren a l’Hospital de Son Espases, i es varen seguir a l’Hospital de Can Misses, a Eivissa, i a l’Hospital Mateu Orfila, de Menorca, via videoconferència, i en les quals també varen participar les associacions de famílies de persones amb TEA de les Balears.
 
En aquestes Jornades, organitzades conjuntament per la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat amb la finalitat de formar els professionals d’ambdós sectors en la detecció i l’atenció d’alumnat amb TEA, varen participar més de 360 professionals de totes les Illes Balears, repartits entre membres de l’Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EOEP EADISOC), assessors tècnics del Servei d’Atenció a la Diversitat i orientadors educatius, així com mestres de pedagogia terapèutica i mestres d'audició i llenguatge tant de primària com de secundària.
 
Les ponències tractaren de l’actualització del protocol de derivació a l’EADISOC, el TEA en femení, les adaptacions curriculars per a alumnat amb TEA, els tipus d’assessorament que ofereix la Conselleria d’Educació i Universitat, el suport conductual positiu, les habilitats socials en persones amb TEA i la introducció a metodologies com DENVER i TEACCH.
 
Més de 1.400 alumnes escolaritzats amb trastorns de l’espectre autista (TEA) a les Illes Balears
 
Des de l’inici de la legislatura, ambdues conselleries treballen conjuntament perquè progressivament hi hagi més professionals de sanitat i d’educació més ben preparats per detectar els possibles pacients/alumnes amb TEA. Actualment, a les Balears hi ha un total de 1.434 alumnes escolaritzats amb TEA. Per illes, 1.137 són a Mallorca; 83, a Menorca; 199, a Eivissa, i 15, a Formentera.
El passat curs 2017-2018, es varen derivar 379 casos nous des d’Educació i, d’altra banda, es varen tramitar 228 protocols sol·licitats per Salut, més de 200 derivacions noves respecte el curs anterior. El protocol de derivació és de cada vegada més àgil i ha acostat els professionals cap a un objectiu comú, que no és altre que millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.
 
Funcionament del protocol d’actuació
 
Cal esmentar que la Conselleria d’Educació i Universitat va crear oficialment, l’any passat, l’Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EOEP EADISOC), amb la finalitat de col·laborar amb Salut en l’avaluació d’aquests casos observant en l’àmbit escolar els alumnes que se sospita que tenen TEA, a fi d’arribar a un diagnòstic precís, ja que s’observa aquests alumnes en el seu entorn natural. Una vegada confirmat el diagnòstic clínic, i si els centres ho sol·liciten, l’EOEP EADISOC assessora sobre com intervenir en aquests casos.
 
L’EOEP EADISOC està format per quatre professionals a Mallorca, un a Menorca i un a Eivissa. El curs passat aquest servei va atendre 78 casos a Mallorca, 32 a Menorca i 12 a Eivissa. A més de l’EOEP EADISOC, la Conselleria d’Educació i Universitat ofereix el servei de la unitat volant d’atenció a la integració (UVAI) específica per a alumnat amb TEA, que el curs passat va atendre un total de 141 alumnes amb intervenció setmanal directa i va oferir 199 actuacions d’assessorament a equips docents.
 
Cal destacar també que les derivacions a l’EADISOC poden provenir de l’àmbit de l’educació (equips d’atenció primerenca, equips d’orientació educativa, orientadors educatius), de la sanitat (pediatria, neuropediatria i IBSMIA) i dels serveis socials. Els equips d’EADISOC són multidisciplinaris i disposen de psiquiatres, psicòlegs, infermers, orientadors educatius i personal de l’associació Gaspar Hauser, tot i que el diagnòstic és clínic. Actualment, hi ha 9 equips sectorials a les Illes Balears: 5 a l’Hospital de Son Espases, 1 a l’Hospital d’Inca, 1 a l’Hospital de Manacor, 1 a l’Hospital de Can Misses i 1 a l’Hospital Mateu Orfila.
 
En qualsevol cas, i atès que el diagnòstic és clínic, les famílies que tenguin sospites haurien de comentar-ho al seu pediatre, que valorarà la necessitat de derivar l’infant a l’EADISOC o a altres professionals, segons el que consideri convenient. D’altra banda, tots els centres educatius disposen de la figura de l’orientador educatiu, que pot assessorar les famílies sobre on poden anar i que pot iniciar el protocol de derivació en cas que ho consideri necessari.
 
Per donar resposta a la gran demanda de formació dels professionals, des d’Educació està previst oferir formació específica al llarg d’aquest curs escolar.