LOGO CAIB
Contingut
22 octubre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

Finalitzades les tasques prioritàries de restauració ambiental dels danys provocats a Sant Antoni de Portmany pel cap de fibló d’octubre de 2019 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Finalitzades les tasques prioritàries de restauració ambiental dels danys provocats a Sant Antoni de Portmany pel cap de fibló d’octubre de 2019

Medi Ambient ha invertit 151.800 € per disminuir el risc d’incendis i proliferació de plagues a la zona afectada

El servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha certificat la fi de l’encomana de gestió a l’empresa pública TRAGSA per a executar tasques prioritàries de restauració ambiental dels danys sobre hàbitats forestals provocats pel cap de fibló de dia 22 d’octubre de 2019 al municipi de Sant Antoni de Portmany. El contracte, amb un pressupost de 151.800,00 € s’ha executat entre els mesos de juny i setembre i s’ha pogut actuar sobre unes 22 hectàrees, superfície superior a la prevista inicialment, una xifra que s’ha pogut assolir gràcies a l’optimització de les tasques.

S’estima que el volum de llenya gestionat durant l’execució del contracte ascendeix a 11.000 m3. Part del residu ha estat estellat i posat a disposició dels propietaris i de l’ajuntament de Sant Antoni, en aquest darrer cas, per al seu ús com a encoixinat a zones enjardinades públiques. La resta està sent gestionada per dos empreses locals per al seu ús com a biomassa.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat destaca la celeritat amb la qual, una vegada iniciades, s’han executat les tasques, la manca d’incidències relacionades amb el patrimoni (murs o feixes) i la bona acollida general per part dels propietaris a qui agraeix la col·laboració.

Les actuacions s’han estructurat en tres eixos d’actuació, establint un ordre de prioritats en base a la urgència d’actuació:

  1. EIX DE SEGURETAT

  • Prioritat 1: Retirada de peus amb risc greu de caiguda, especialment sobre vies i accessos a habitatges.

  • Prioritat 2: Retirada de peus als marges de carreteres, pistes forestals, en una amplada de 20 metres a banda i banda, així com l'àrea recreativa d’ús públic, per tal de prevenir l’afectació per possibles incendis forestals.

  1. EIX DE GESTIÓ

  • Prioritat 3: Extracció d’arbrat abatut dins els hàbitats forestals d’aquelles zones on sigui viables la seva extracció a curt termini, per tal d’evitar risc de plagues i incendis forestals.

  • Prioritat 4: Prevenció de plagues forestals i col·locació de trampes: el servei de Sanitat Forestal ha instal·lat 90 trampes de feromones per als perforadors dels pins Tomicus destruens i Orthotomicus erosus, i ha revisat i substituït periòdicament els atraients o esquers.

  1. EIX D’AVALUACIÓ DE LA RECUPERACIÓ AMBIENTAL

  • Prioritat 5: Seguiment de la massa forestal afectada: Es realitzaran actuacions per tal de valorar el seu estat al llarg dels temps i la possibilitat d’actuació a mig i llarg termini. Es farà seguiment de plagues a les zones afectades.

Cal recordar que, a banda d’aquestes tasques, l’IBANAT ja va dur a terme actuacions de manteniment a Faixes d’Autodefensa (FAD), en compliment del IV Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears.

En concret, es va actuar sobre una superfície aproximada de 20 hectàrees a les FAD Ctra. Sant Antoni-Corona, Ctra. Sant Rafel-Corona i Talaia Camp Vell. Aquestes tasques inclouen, també, la restauració de l’àrea recreativa de Sant Antoni (eliminació de peus caiguts, poda d’arbres, restauració de taules, fogons, etc. i de parets de pedra).

Entre altres mesures adoptades per a incentivar l’actuació dels propietaris particulars per a la restauració de zones forestals afectades pel cap de fibló, destaca la línia d’ajudes per un import màxim d’1,7 milions d’euros que tramita el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i a la qual s’han pogut acollir els afectats per desastres naturals.

Aquestes subvencions, finançades amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), tenen per objectiu promoure la creació de faixes o àrees de prevenció d'incendis forestals a finques situades a la interfície urbano-forestal.

En aquest sentit, cal recordar la obligació, d’ençà de l’aprovació, la passada legislatura, de la reforma de la Llei Agrària, d’executar faixes d’autoprotecció de 30 metres al voltant dels habitatges situats dins zona forestal amb la finalitat d’establir mesures de seguretat que garanteixin la seva autoprotecció enfront del risc d’incendis forestals.