LOGO CAIB
Contingut
26 març 2019| <9ªL> Conselleria de Cultura, Participació i Esports

El Parlament ha aprovat a proposta de la Conselleria de Cultura la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Parlament ha aprovat a proposta de la Conselleria de Cultura la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

 
Avui dimarts dia 26 de març de 2019, s’ha aprovat al Parlament de les Illes Balears la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Per celebrar l’aprovació d’aquesta Llei hi ha hagut una actuació de sonadors i glosadors a la Sala dels Passos Perduts.
La consellera de Cultura, Participació i Esports, el 9 de març de 2018, va iniciar el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de cultura popular i tradicional de les Illes Balears i ha seguit els tràmits d’audiència i informació pública (del 13 de febrer de 2018 a 6 de març de  2018 i del 18 de juny al 6 de juliol) per tal que la ciutadania pogués fer les aportacions que consideràs oportunes sobre l’elaboració de la llei; a més, dels preceptius corresponents. Finalment per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de novembre de 2018 es va aprovar el Projecte de llei de  salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
 
El 18 de desembre de 2018 es va trametre la Llei de salvaguarda al Parlament de les Illes Balears perquè s’iniciàs la tramitació parlamentària. Els diferents grups parlamentaris varen presentar esmenes que va contestar el Consell Assessor i els tècnics de la Direcció General de Cultura. D’aquesta manera, amb les noves aportacions s’ha ajustat i completat el text de la Llei.
 
Finalment, l’elaboració de dictamen del Projecte de llei es va publicar el dia 14 de març de 2019 al Diari de Sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears.
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, com a màxim òrgan de consulta i assessorament en matèria de cultura popular de les administracions públiques de les Illes Balears, va promoure la redacció d'aquest Projecte de llei. El procés s'ha duit a terme amb la col•laboració i la implicació dels ens territorials del sistema institucional autonòmic (consells insulars i ajuntaments per mitjà de la FELIB), consells assessors de cadascuna de les illes i  s'ha facilitat, mitjançant els tràmits d'informació pública, la intervenció de la ciutadania en el procediment normatiu d'elaboració del Projecte de llei.
 
L’objecte d’aquest Projecte de llei és l’actualització i millora de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, ja que han transcorregut més de quinze anys des de la seva aprovació. S'ha duit a terme l'adaptació a la normativa actual i s'han incorporat els conceptes de patrimoni cultural immaterial i salvaguarda. També cal destacar el protagonisme dels portadors i les seves manifestacions culturals com a integrants del patrimoni immaterial.
 
L’any 2003 la UNESCO va aprovar la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i es va ratificar l’any 2006. Aquesta norma ha estat el referent que s'ha tengut en compte per redefinir conceptes i continguts, i ampliar els camps de participació i l’abast del patrimoni susceptible de regular-se en aquesta nova iniciativa.
 
Els objectius d'aquest Projecte de llei són l’adaptació a les legislacions i normatives actuals, en matèria de patrimoni cultural i immaterial, l’actualització de la definició conceptual, la revisió de les figures de protecció, la creació d’òrgans de consulta i de supervisió, la implicació de totes les administracions i agents culturals, la participació ciutadana i la previsió de més recursos.
 
En relació amb la Llei en vigor de l'any 2002, la nova proposta introdueix notables millores. Els canvis més destacables són la introducció del concepte de salvaguarda, el concepte de patrimoni cultural immaterial i l'ampliació dels seus àmbits, el concepte de portadors que s'entén com les comunitats, els grups o les persones portadors d’elements del patrimoni cultural immaterial que reconeixen la manifestació immaterial com a part integrant del seu patrimoni cultural, i els requisits i característiques de patrimoni cultural immaterial.
 
Destaca també el fet que només es protegirà el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb els imperatius de respecte mutu entre les comunitats, els grups i les persones, amb la protecció dels animals i amb el desenvolupament sostenible. També recull que s'ha de respectar el que estableix la normativa en matèria d'igualtat entre dones i homes.
 
En el capítol I es defineix el concepte de patrimoni cultural immaterial, de salvaguarda i de portadors com també les mesures encaminades a garantir la viabilitat del patrimoni cultural immaterial.
 
El capítol II inclou un altre canvi significatiu que fa referència a les figures de protecció. En la Llei anterior es regulava el patrimoni etnològic i les festes d'interès cultural i en el Projecte de llei nou es denominen categories del patrimoni cultural immaterial.
 
Es preveuen tres categories: els Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartits que reconeixen les manifestacions comunes al conjunt de les illes i que representen una sola identitat nacional compartida, els  Béns d’Interès Cultural Immaterial que recullen les manifestacions més representatives del patrimoni cultural immaterial de cada una de les illes i els Béns Catalogats Immaterials corresponents als béns o manifestacions que, tot i no tenir la rellevància que els permetria declarar-los com a Béns d’Interès Cultural Immaterial, tenen prou significació i valor per constituir un bé que s’ha de protegir singularment. Dins aquests darrers, d'acord amb la disposició addicional segona les manifestacions que s'havien declarat com a Festes d'Interès Cultural passaran a tenir la consideració de Béns Catalogats Immaterials.
 
Com que s'ha introduït el concepte de salvaguarda, també és una novetat important el capítol III sobre Mesures de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i el capítol IV d'Actuacions i mesures de protecció, promoció i foment del patrimoni cultural immaterial que té com a finalitat dur a terme accions que tenguin com a objectiu promocionar, fomentar i protegir aquest patrimoni. Sobre aquestes mesures destaquen, entre d'altres, el paper decisiu que té l'Administració educativa per al coneixement del patrimoni cultural immaterial, les línies d'ajuda per a campanyes d'inventaris i el pla de salvaguarda que han d'elaborar els portadors, com també les línies d'ajuda per a la promoció i coneixement entre Illes i l'exterior de les manifestacions del patrimoni cultural immaterial.
 
El capítol V preveu la creació d'òrgans col•legiats de caràcter consultiu i se n'amplien les propostes i iniciatives. Altra novetat del mateix capítol són les institucions consultives que emetran els informes dels experts que calguin sobre les diferents matèries.
 
Com a mesura de salvaguarda, destaca la importància i necessitat que els consells insulars, com a òrgans competents, acabin els inventaris del patrimoni cultural immaterial de cada una de les Illes.
 
Cal remarcar, doncs, que el Projecte de llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears és una norma consensuada en la qual s'han implicat i han  participat les diferents administracions, els consells assessors de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i tota la ciutadania per mitjà del la publicació en el portal de Participació Ciutadana del tràmit d'audiència i informació pública.
 
En definitiva aquest Projecte de llei actualitza el concepte i continguts amb la normativa estatal i europea, perquè pugui assolir la rellevància i repercussió que li correspon, dona resposta a l'interès creixent pel patrimoni cultural immaterial, a la implicació social dins els diferents àmbits que el transmet de generació en generació; i referma la importància de la pressa d'iniciatives que han de tenir les institucions per divulgar-lo i preservar-lo.