LOGO CAIB
31 maig 2018Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern licita per 479 milions el nou servei d'autobusos interurbans de Mallorca per als propers deu anys NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern licita per 479 milions el nou servei d'autobusos interurbans de Mallorca per als propers deu anys

Es prioritzaran les ofertes que eliminin els autobusos dièsel i els substitueixin per vehicles de gas natural i elèctrics. Un conveni amb Redexis Gas garantirà el subministrament de gas natural a la futura flota

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui els plecs de licitació de les noves concessions de transport per carretera a Mallorca, aprovats pel Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca amb data 28 de maig. Els plecs es publicaran en els propers dies en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i així s’inicia el període perquè les empreses interessades a operar el servei puguin presentar les seves ofertes. Els contractes de concessió de servei públic tindran una durada de deu anys, ampliables a altres cinc, i el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 euros (IVA inclòs). Hi haurà tres lots distints als quals podran concórrer les empreses: un per a la zona nord, un altre per a la zona de llevant-migjorn i un tercer per a la zona de ponent.
 
Pons ha destacat que l’objectiu principal del Govern de les Illes Balears, a l’hora de definir les condicions d’aquest servei, és fer un bot importantíssim respecte de l’actual model i posar al servei dels ciutadans un servei adequat a les necessitats reals actuals i futures, més sostenible i que permeti fer del transport col·lectiu per carretera una alternativa eficaç al transport privat. Més freqüències, un servei més equitatiu (que cobreixi tots els municipis), noves connexions, i rutes i autobusos més nous i menys contaminants són algunes de les característiques del nou model.

En aquest sentit, i per tal de potenciar que la nova flota estigui integrada per vehicles menys contaminants, el conseller ha explicat que s’ha signat un conveni amb l’empresa Redexis Gas —el president de la qual, Fernando Bergasa, ha participat avui en la roda de premsa— per fer viable la utilització d’autobusos de gas natural com a principals vehicles de les noves flotes, tot potenciant també els autobusos elèctrics. "L'objectiu és que amb les noves concessions, a partir de 2019, poguem jubilar els vehicles dièsel i, en una iniciativa pionera, disposar d'una flota a gas natural i elèctrica", ha assegurat el conseller.

En funció d’aquest acord, el Govern facilitarà a les concessionàries del servei quatre emplaçaments per a les cotxeres (a solars que són o seran de titularitat pública) que estan ubicats a Palma (estació Intermodal), Inca (estació de busos), Felanitx (polígon) i Artà; al mateix temps que apunta possibles emplaçaments dels altres punts de subministraments de gas natural.
 
Redexis Gas -empresa que té atorgat per concurs el subministrament de gas natural a la majoria de municipis de Mallroca- es compromet a dur el subministrament fins a cada un d’aquests punts (les quatre cotxeres (excepte Artà) i els altres). Així, Redexis Gas, en el cas en què l’empresa adjudicatària s’hagi compromès a impulsar els vehicles amb GNC, farà possible les connexions necessàries que permetran la disponibilitat del combustible a diferents punts de subministrament ubicats a Palma (els distints polígons industrials), Calvià (polígon de Son Bugadelles), Alcúdia (polígon de Ca na Lloreta), Santa Margalida (polígon de Can Picafort).

Garanties per als treballadors i clàusules socials
Els plecs que s’han presentat avui recullen aspectes relacionats amb la descripció del servei, així com altres aspectes importants que les empreses licitadores hauran de complir. Així doncs, una de les obligacions que tindran les concessionàries serà la subrogació del personal de les empreses actuals.

Altres clàusules socials són, per exemple, l’obligació de complir amb la legislació vigent del moment en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene, de prevencions de riscs laborals, d’igualtat de gènere, d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i de qualsevol altre que sigui d’aplicació en l’àmbit de les relacions laborals entre una empresa i els seus treballadors. A més, també s’exigeix establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a la feina, a la retribució, a la promoció, a la formació i a la permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual en el treball, i que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.

El concessionari també haurà de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria de fiscalitat i protecció del medi ambient. També estan obligats a obtenir, durant el primer any de servei, els certificats corresponents de qualitat de servei en temes de transport públic de passatgers, seguretat vial i en gestió ambiental.

Criteris de millora prioritaris
La proposta econòmica tindrà 51 punts; i la proposta tècnica, 49 punts.
En la valoració tècnica es consideren, entre d’altres, les millores següents:
  • La millora dels requeriments tècnics mínims sol·licitats sobre els vehicles relacionats amb la seguretat, el confort, la durabilitat i la capacitat.
  • La introducció de més vehicles de gas natural i elèctric, com a alternativa al dièsel.
  • L’ampliació de la flota mínima de nova adquisició requerida. Ja es preveu un 67 % de busos nous.
Major fiscalització del servei
El nou model de gestió facilita una major fiscalització del servei mitjançant penalitzacions per incompliment que queden recollides en els plecs del concurs. Per exemple, hi pot haver penalitzacions si no s’arriba al llindar de passatgers prevists per cada lot i bonificacions si se supera.

Aquest nou model de concessions suposa un canvi radical respecte de les concessions actuals i gira envers un aspecte que és fonamental: és l’Administració la que ha definit el model i tot el detall del servei, així com les condicions, i és també qui pot imposar canvis en funció de les necessitats que sorgeixin. El Govern aposta per millorar el servei de transport públic per carretera de manera important, i ho farà amb un model que prioritza l’interès general.

La licitació dels nous serveis es fa en el marc del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport públic en autobús de Mallorca. Les concessions actuals vencen el 31 de desembre de 2018, i aquest fet ofereix l'oportunitat d'incrementar el servei i millorar la qualitat de l'oferta.  
La redacció del plecs es basa en el projecte que fou aprovat el passat 26 de març. Convé recordar que l’avantprojecte previ va passar per un procés d’exposició pública durant el qual es varen rebre al·legacions, algunes d’elles incloses en el projecte definitiu. 

 
EIXOS PRINCIPALS DEL NOU MODEL DE TRANSPORT REGULAR PER CARRETERA DE MALLORCA
1. Canvi en la gestió
El nou model de contractació permetrà que el CTM (que és l’Administració contractant) dissenyi directament l’oferta de servei, vetlant sempre per l’interès públic. Això assegura una configuració de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori i donar resposta a les noves necessitats de mobilitat a l’Illa.
2. Millora de l'oferta
Més servei: 51% més de quilòmetres recorreguts i 53% més de freqüències.
Es passa de 10,9 milions a 16,5 milions de quilòmetres anuals recorreguts, el que representa un increment del 51 % respecte de la situació actual.
Es passa de 360.000 a 550.000 freqüències anuals, el que representa un increment del 53 % respecte de la situació actual.
3. Més amplitud horària i horaris estables
Hi haurà els mateixos horaris tot l’any (suplementats a l’estiu) i horaris ampliats a primera i darrera hora del dia per atendre les necessitats de treballadors.
Itineraris més directes per guanyar competitivitat respecte del vehicle privat, el que es tradueix en un estalvi de temps. Es poden guanyar entre 10 i 25 minuts segons el cas.
4. Millora de les connexions
Garantia de transbordaments amb la creació d’intercanviadors (hubs). Els principals intercanviadors seran Palma, Inca, Manacor, Santa Ponça, Alcúdia, Portocristo i Campos.
5. Noves connexions: 3 exemples
Nova connexió de sa Pobla i Muro amb les zones turístiques de la badia d’Alcúdia (Platja d’Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort) amb un bus cada hora de mitjana, d’abril a octubre. Pensada per a residents que treballen o estiuegen a la zona turística.
Nova connexió entre Manacor, Felanitx i Campos, que ara no existia o tenia molt poca oferta. Hi haurà una connexió amb cadència horària.
Es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa).
6. Es garanteix la capacitat suficient dels busos
Es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18m) a les línies de més demanda. Actualment, la major part de la flota és de 12-13m.
7. Renovació de la flota
S’incorporen 145 autobusos nous sobre un total de 212, el que representa un 68 % de busos nous: l’edat mitjana baixarà de 13,3 a 3,5 anys.
8. Incorporació de busos menys contaminants
S’incorporen, com a mínim, 17 busos amb propulsió elèctrica. Actualment no n’hi ha cap.
Es facilitarà l’accés al gas natural comprimit, per tal que els licitadors puguin oferir vehicles amb aquesta tecnologia, molt menys contaminant que el dièsel i econòmicament avantatjosa a partir d’un nombre mínim de vehicles. A aquest efecte, s’ha signat un conveni amb Redexis, (empresa amb autorització administrativa per a la distribució de GNC a Mallorca).
9. Millora de l’accessibilitat
La incorporació d’una part important de la flota amb pis baix (busos urbans o low entry) facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 65 % de la flota tindrà accés amb pis baix.
El reforç de la senyalització interior, tant visual (pantalles) com sonora (megafonia), permetrà a les persones amb discapacitat visual o auditiva saber quina és la propera parada, així com rebre altres informacions rellevants del servei.
10. Nou sistema tarifari
S’estableix un nou sistema tarifari articulat amb una targeta moneder que va minvant el preu de cada salt a mesura que se’n van sumant. De manera que qui més viatja en un mes, menys paga.
És un sistema en el qual no s’adquireixen salts predeterminats sinó que únicament anirà descomptant la distància recorreguda, amb una doble validació a l’entrada i a la sortida de l’autobús.