LOGO CAIB
9 juliol 2021 Conselleria de Salut i Consum

El 061 ensenyarà tècniques de reanimació cardiopulmonar als docents de Secundària de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
L’objectiu del programa «RCP a l’escola» és formar els professors per tal que ensenyin els seus alumnes i que aquests puguin mostrar les tècniques a familiars i amics

El 061 ensenyarà tècniques de reanimació cardiopulmonar als docents de Secundària de les Illes Balears

La Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació i Formació Professional han signat un conveni de col·laboració per a la formació

Les conselleries de Salut i Consum i d’Educació i Formació Professional han signat un conveni per formar el personal docent de centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics en tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar mitjançant el programa formatiu «RCP a l’escola». El personal destinatari del projecte és el professorat de 2n i 3r d’educació secundària obligatòria, amb l’objectiu que assoleixin el coneixement de les tècniques per tal de divulgar-les al seu alumnat.

L’aprenentatge per part de persones que no formen part del col·lectiu de personal sanitari de quina és la situació indicada i quina és l’execució correcta de determinades tècniques o maniobres sanitàries elementals, davant de situacions d’urgència vital, pot ser una de les mesures més eficients per protegir la vida de les persones.

L’execució immediata i correcta de maniobres de reanimació cardiopulmonar davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria pot ser determinant per a la supervivència de qui la pateix i per a una recuperació més ràpida amb manco necessitats de rehabilitació i per a una persistència menor de seqüeles en les persones afectades.

Tot i la joventut dels usuaris, els centres docents no són un espai aliè a aquesta realitat. És per això que neix el projecte «RCP a l’escola», com un projecte col·laboratiu entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El projecte «RCP a l’escola» té per objectiu divulgar les maniobres de la reanimació cardiopulmonar entre la població escolar, ensenyant-les als docents dels col·legis de les Balears perquè puguin, alhora, ensenyar-les als seus alumnes, i que els alumnes mostrin les tècniques al seu entorn familiar i d’amics i així successivament, de manera que en un breu termini s’assoleixi l’objectiu de gaudir d’una generació formada en suport vital bàsic.

 

Compromís de la Conselleria de Salut i Consum

Així doncs, la Conselleria de Salut i Consum, a través del Servei de Salut de les Illes Balears i la Gerència d’Atenció d’Urgències 061 (GAU 061), organitzarà 40 sessions anuals de cursos semipresencials de reanimació cardiopulmonar (RCP).

El curs consta d’una fase de formació teòrica en línia dirigida per un instructor/tutor en RCP bàsica/ amb una durada de 2 hores (20 assistents) i 2 sessions de 8 hores de durada (10 assistents), tutoritzades per l’instructor/tutor que constaran de 4 hores teòriques i 4 hores pràctiques. 

La Gerència 061 es compromet a designar un instructor/tutor per a cada centre i a facilitar sales habilitades per a la realització de la formació pràctica dels cursos amb material específic per a incidir en la formació d’RCP de qualitat. També es compromet a deixar en préstec als centres educatius els maniquins perquè els professors puguin fer la formació a l’alumnat.

A més, els responsables de formació de la GAU 061 també faran un seguiment de les actuacions del professorat ja format.

Per al desenvolupament dels cursos, s’elaboraran 10 vídeos amb un pressupost total de 5.000 euros, que aportarà la Gerència del 061.

Per part seva, la Conselleria d’Educació i Formació Professional es compromet a difondre l’oferta dels cursos del programa «RCP a l’Escola» entre el personal docent i a establir criteris de prelació a l’accés a aquests cursos entre el personal docent que hi estigui interessat, per tal de facilitar almenys la presència d’un professor de cada centre, de manera que s’abasti al més aviat possible un màxim de centres docents amb presència d’un docent format d’acord amb el programa «RCP a l’escola».

Així mateix i en coordinació amb els centres docents, es compromet a adoptar les mesures oportunes per garantir que els professors formats en els cursos del programa «RCP a l’escola» puguin dur a terme la transferència dels seus coneixements de manera teòrica i pràctica al seu alumnat.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional es compromet a transferir al Servei de Salut de les Illes Balears la quantia de 28.000 euros en concepte de despeses corresponents a la tasca formativa que duguin a terme els instructors/tutors designats per la Gerència 061.     

Aquest conveni esdevindrà efectiu des que se signi i fins al dia 30 de juny de 2022, el qual es podrà prorrogar per un termini de fins a quatre anys addicionals, si les dues parts ho acorden expressament i per escrit amb una antelació de dos mesos al venciment del conveni.