LOGO CAIB
Contingut
27 setembre 2019Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER A 2020, FIXAT EN 4.383,8 M€ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER A 2020, FIXAT EN 4.383,8 M€

\ El sostre de despesa no financera previst per als pressuposts de 2020 suposa una disminució de l’1,1 %, 50 milions, en relació amb el 2019

\ L’acord enceta l’elaboració definitiva i la tramitació dels nous comptes des del compromís amb la continuïtat de les polítiques socials


El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2020 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual queda fixat en la quantitat de 4.383.833,99 euros, un 1,1 % menys que en els pressuposts de 2019.

Aquesta variació suposa una disminució de 50,23 milions d’euros respecte del sostre de despesa dels comptes autonòmics d’enguany. Després dels increments dels darrers anys, el sostre de despesa per a 2020 és la segona quantitat més alta, només superada l’any 2019, i suposa un augment del 30,8 % en relació amb el 2015.

L’acord autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors que faci les actuacions que calguin amb la finalitat de complir les obligacions de comunicació d’aquest límit màxim i de presentació de la documentació complementària que sigui necessària davant el Ministeri d’Hisenda i davant el Consell de Política Fiscal i Financera, i també amb la finalitat de presentar aquest límit màxim davant el Parlament de les Illes Balears perquè, si escau, el ratifiqui, en els termes que preveu la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat financera i sostenibilitat pressupostària, disposa que l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals han d’aprovar un límit màxim de despesa no financera, límit que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la denominada regla de despesa, i que marca el sostre de l’assignació de recursos dels pressuposts respectius.

La mateixa Llei delimita aquesta regla de despesa, de manera que la variació de la despesa computable de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals —això és, en essència, la despesa no financera— no ha de superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mitjà termini de l’economia espanyola, taxa que ha de calcular el Ministeri d’Economia i Competitivitat i que constitueix, en darrera instància, la principal referència que han de tenir en compte aquestes administracions públiques en l’elaboració dels seus pressuposts anuals.

En aquest mateix sentit es pronuncia la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual estableix que en l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma s’ha de tenir en compte la variació màxima de la despesa computable en l’exercici corresponent, d’acord amb la regla de despesa que regula la Llei orgànica 2/2012, i a continuació inclou les despeses que no s’han de computar a aquest efecte.

Aquest acord d’aprovació del nou sostre de despesa no financera enceta l’elaboració definitiva i la tramitació dels pressuposts generals de la CAIB per a 2020. El Govern de les Illes Balears manté amb aquesta primera passa per a l’aprovació dels nous comptes el seu compromís de mantenir els serveis públics fonamentals.

De la mateixa manera, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors ha signat l’ordre de regulació de les operacions de tancament de l’exercici pressupostari, com es realitza cada any, i que en l’actual s’aplica a partir d’octubre. Amb aquesta ordre es limiten els nous compromisos de despesa amb càrrec al pressupost de 2019 establint una sèrie d’excepcions per no afectar les despeses destinades als serveis públics fonamentals.

Per a la fixació del sostre de despesa no financera per a 2020, el Govern de les Illes Balears té en compte els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic vigents per al conjunt de comunitats autònomes, i també la variació de la regla de despesa per a totes les administracions que, una vegada dissoltes anticipadament les Corts Generals el passat 24 de setembre, continuen sent els objectius aprovats pel Consell de Ministres i presentats al Congrés dels Diputats el mes de juliol de 2017.

Això és, pel que fa a l’any 2020, el 0,0 % de dèficit —o necessitat de finançament—, el 22,4 % de deute públic respecte del producte interior brut, i el 2,8 % de variació interanual quant a la regla de despesa; tot i que, respecte de l’objectiu de deute públic, s’ha de tenir en compte l’objectiu individualitzat per a cada comunitat autònoma aprovat pel Consell de Ministres el 28 de juliol de 2017, i que per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és del 27 %.

A partir d’aquestes magnituds, i tot i que el Ministeri d’Hisenda encara no ha tramès la informació necessària respecte dels recursos integrants del sistema de finançament autonòmic que gestiona —determinants en gran mesura dels ingressos no financers de la Comunitat Autònoma i, amb això, del sostre anual de despesa no financera—, el Govern de les Illes Balears, en compliment de la legislació esmentada, ha d’aprovar en tot cas aquest límit màxim de despesa no financera de la Comunitat Autònoma per a l’any 2020, abans d’aprovar el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a aquest any 2020.