LOGO CAIB
15 març 2019 | <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET DE CARRERA INVESTIGADORA MITJANÇANT EL QUAL ES REGULEN LES CONDICIONS LABORALS DELS INVESTIGADORS DE L’IDISBA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET DE CARRERA INVESTIGADORA MITJANÇANT EL QUAL ES REGULEN LES CONDICIONS LABORALS DELS INVESTIGADORS DE L’IDISBA

\ La normativa nova propicia l’estabilitat laboral, dona seguretat jurídica i promou la igualtat d’oportunitats per als investigadors sanitaris de les Illes Balears
\ Fins ara, el personal investigador contractat per l’IdISBa estava sotmès al règim jurídic general del sector públic instrumental

Avui el Consell de Govern ha aprovat el Decret de carrera investigadora, una norma que regula l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts de recerca sanitària de les Illes Balears.

Aquest Decret permetrà proporcionar als investigadors sanitaris de les Illes Balears condicions laborals adequades al seu mèrit i esforç, els propiciarà una estabilitat laboral, els donarà seguretat jurídica i promourà la igualtat d’oportunitats per als investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Fins ara, el personal investigador contractat per l’IdISBa es trobava sotmès al règim jurídic general del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no permetia tenir en compte les peculiaritats intrínsecament associades amb la tasca investigadora i no preveia l’existència d’una carrera investigadora, entesa com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Aquesta manca de definició de la carrera investigadora ha provocat deficiències importants en la forma de contractació, els sistemes de selecció, els incentius i el seguiment i l’avaluació de la labor investigadora.

Amb aquest Decret —el primer d’aquestes característiques que s’aprova a Espanya— es defineix una carrera investigadora articulada en etapes successives amb un increment de responsabilitat i remuneració entre cadascuna.

El nou Decret estableix un sistema similar al tenure-track dels països anglosaxons (pla d’estabilització) i assegura la contractació indefinida de l’investigador que superi els criteris d’avaluació. Això es farà mitjançant la coordinació de les convocatòries per a la captació d’investigadors a l’etapa d’investigador associat amb una oferta pública condicionada al resultat positiu de l’avaluació final.

Aquest Decret que aprova l’Estatut del personal investigador laboral de l’IdISBa estableix una carrera investigadora que consta de les fases següents:

— Investigador en formació
— Investigador postdoctoral
— Investigador associat
— Investigador titular
— Professor d’investigació

Per a cada fase s’estableixen el sistema d’accés i selecció, els requisits de permanència, el sistema d’avaluació i el seguiment.

Així mateix, es defineixen els sistemes d’accés a la carrera investigadora —que poden ser per via de promoció interna o per via de torn lliure— i els sistemes de contractació, selecció i avaluació d’investigadors que segueix els principis de règim de contractació obert, transparent i basat en el mèrit que recomana la Comissió Europea (OTMR: Open, Transparent and Merit-Based Recruitment).

D’altra banda, inclou mesures per garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats en la contractació d’investigadors: comitès de selecció paritaris i, en el cas de places amb contractació indefinida, presència d’experts externs a la institució de prestigi reconegut i sense conflicte d’interès.

El Decret estableix també mesures per afavorir la conciliació i la igualtat de la dona:

— Possibilitat de suspensió o prolongació de la durada del contracte per motius de conciliació de la vida familiar i laboral, per un període equivalent al permís de maternitat o paternitat per cada fill. S’estableix que les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat, poden ampliar el còmput de la durada del contracte, en els termes que estableixen la normativa bàsica estatal i la negociació col·lectiva.
— S’estableix l’obligatorietat de disposar d’un pla d’igualtat en els instituts.
— S’estableix l’obligatorietat de comitès de selecció paritaris.
— S’estableix una prolongació dels períodes d’avaluació del rendiment investigador en els supòsits de maternitat o paternitat, o reduccions de jornada per cura de dependents o per malaltia.

El Decret entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat en el BOIB.