avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació

Procés d'estabilització per concurs oposició personal Laboral

Personal laboral 02ca 29 gener 2024

29/01/2024

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació

En data 29 de gener de 2024, es fa pública la Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Els Tribunals del grup D, nivell 5, i del grup E, nivells 7 i 8, de les diferents categories professionals han resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants a les llistes provisionals de puntuacions en temps i forma. Podeu consultar les diligències de resposta a les al·legacions presentades

Les persones aspirants que figuren en l'annex 4 de la Resolució esmentada disposen d'un termini de deu dies hàbils per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

D’acord amb el punt 13.2.4. de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 122, de 17
de setembre de 2022), l'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert
en la base 13.4 i en l'annex 4 de mèrits de les bases esmentades.
D’una banda, el punt 13.4.1 de les bases de la convocatòria estableix que els
mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per
presentar sol·licituds. Els mèrits al·legats pel personal laboral de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que constin en el seu expedient
personal s'incorporaran d'ofici per l'Administració, sense que sigui necessari
acreditar-los.
D’altra banda, el punt 13.4.2. de les bases de la convocatòria estableix que els
candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són
susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de
comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació
de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents,
o no constin en poder de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) o de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Als efectes
anteriors, l'EBAP mitjançant la Plataforma d'Intermediació de Dades únicament
pot comprovar les titulacions acadèmiques. Les persones interessades també
poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir
els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat,
quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de
valorar-los.
L' acreditació dels mèrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un
escrit en la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en
qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

01/12/2023

S'informa que s'ha produït una errada en el bolcat de notes de l'examen realitzat el passat 25 de novembre, atès que la nota de les persones que estaven admeses en més d'una categoria s'ha carregat en totes les categories a les quals estan admesos, i no només en la categoria a la qual es varen presentar per realitzar l'examen.
Per això, s'ha esmenat aquesta errada i, en conseqüència, s'ha modificat la llista provisional de persones que s'han presentat a la fase d'oposició publicada el 28 de novembre de 2023. 
Podeu consultar les noves llistes, degudament esmenades, en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint a la categoria corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.
Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.
Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici. 
En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

 

28/11/2023

Publicació llistes provisionals de persones que han superat  l'exercici de l'oposició

En data 28 de novembre de 2023, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici de l'oposició del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.
Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.27/11/2023

Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici

 Es fan públics els qüestionaris de tipus test i les respostes de l'exercici realitzat el dia 25 de novembre de 2023 del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els podeu consultar, al portal de l'opositor(www.oposicions.caib.es)

 


22/11/2023

INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 25/11/2023

 INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS
1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s'indiqui de l¿aula, a terra o sobre la tarima.
2n. Els mòbils han d'estar desconnectats completament. No és suficient que estiguin en silenci.
3r. Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.
4è. No es podrà utilitzar cap sistema auditiu, tret que duguin prescripció mèdica.
5è. S'advertirà a les persones aspirants que en cap cas no es poden doblegar els fulls d'examen.
6è. Durant el temps que duri la prova, els examinands no poden tenir cap altre material que el test proposat, el full de respostes, aigua, caramels o similars, i, en tot cas, un full en blanc.
7è. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient durant el temps que duri l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el col·laborador avisarà el coordinador de passadís que acompanyarà l'opositor. S'ha d'informar que el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar, i s'haurà d'emplenar un full d'incidències.
8è. Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.
9è. S'ha d'advertir que ningú no pot llegir ni escriure res fins que el col·laborador d'aula ho indiqui.
10è. Les persones aspirants només poden utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). No poden usar bolígrafs de dos colors. No poden posar en els documents de resposta el seu nom i llinatges, ni cap senyal que permeti la seva utilització i que posi en risc l'anonimat de l'examen, a excepció del DNI.
11è Les persones aspirants poden endur-se el qüestionari una vegada acabat l'exercici que es publicarà en el Portal de l'Opositor.

SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 25/11/2023

L'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada de personal funcionari CAIB es durà a terme el dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores.

El sorteig públic de la prova s'efectuarà el mateix dia, a les 08.00 hores, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi i es podrà seguir via zoom.

Es publica l'enllaç a través del qual podeu seguir per zoom el sorteig públic de la prova, a continuació: https://zoom.us/j/94612573825?pwd=TzdkdE93N1pCc0lEQnhjekFidmFyZz09

Us podeu connectar mitjançant:
Codi d'accés: 683014
ID: 946 1257 3825

Les seus en què s'efectuarà el sorteig són les següents:

Mallorca: Campus de la UIB (Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma), edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA01.

Menorca: Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears)

Eivissa: Seu de l'EBAP(Sa coma, carretera de santa antoni - 07800 Sant Antoni des Portmany)


16/11/2023

SORTEIG PÚBLIC DEL QÜESTIONARI

S'informa que el sorteig públic de l'exercici de dia 25 de novembre de 2023 s'efectuarà a les 08.00 hores, a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a l'aula AA01, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.


10/11/2023

DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB

 Es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l¿exercici del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones aspirants amb discapacitat poden consultar la  distribució per aules esmentada mitjançant la Consulta Personal.

L'exercici es durà a terme el dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears a Mallorca (edifici Guillem Cifre de Colonya), a la seu de l'extensió universitària d'Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d'Eivissa) i a l'Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca(Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears).

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, al portal de l'opositor i la seu electrònica

29/11/2023

Llistes definitives de persones admeses i excloses del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, en el procés d’estabilització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  a la seu electrònica www.caib.es.

29/11/2023


Llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

 Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d’estabilització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats.

És molt important que els aspirants que vulguin presentar esmenes identifiquin molt clarament els mèrits que vulguin corregir i les unitats corresponents, i els situïn específicament dins l’apartat dels mèrits que pertoqui.

Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  a la seu electrònica www.caib.es.11/11/2022

Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del grup E de les categories peó especialitzat i de socorristaa de l'Administració de la CAIB.

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de grup E de les categories peó especialitzat i de socorrista de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

 En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.


Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

 

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.

 

04/11/2022

Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d’al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la CAIB

Es fa pública la Resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, en el procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022. A excepció del grup E de peó especialitzat i de socorrista, els quals encara estan en termini de presentació de sol·licituds.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.
Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.
Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

Podeu consultar les llistes  esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i  la seu electrònica www.caib.es.

 

06/10/2022

En data de 6 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 130 la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

D'acord amb el punt 2 de l'esmentada resolució s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds de VINT DIES HÀBILS comptadors  a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del grup E de peó especialitzat i de socorrista.

17/09/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica

Podeu demanar cita previa al enllaç següent:

https://ebap.fundaciobit.org/citaestabilizacion/reservar-cita;lang=ca

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal laboral de la CAIB
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització CAIB
Resolució per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació

Data d'actualització: 29 gener 2024


Comparteix

× Contingut temporal pendent d'actualització