avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears

Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal funcionari de l’ATIB

default-content-image 27 desembre 2022

 

09/01/2024

Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears

 En data 9 de gener de 2024 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del procés excepcional d'estabilització del cos auxiliar tributari, per cobrir les places de personal funcionari de l¿Agència Tributària de les Illes Balears.

També es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la mateixa data, la Resolució del president de l¿Agència Tributària de les Illes Balears  per la qual es nomena funcionaris de carrera a les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del procés excepcional d'estabilització del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, i se¿ls adjudica un lloc de feina.
La presa de possessió s'efectuarà en data de 11 de gener de 2024.

19/12/2023

Llista d'aspirants que han superat el concurs de mèrits del procés d'estabilització del cos autxiliar tributari de l'ATIB

En data 19/12/2023 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del procés excepcional d'estabilització del cos auxiliar tributari, per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

12/12/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos auxiliar tributari C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB

Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del cos auxiliar tributari C2 per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del cos auxiliar tributari del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Poden consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades al document adjunt d'aquest procediment.

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les que en data 11 d'agost de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 10 d'agost de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

 

23/11/2023

REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT

 En data 28 de novembre de 2023, el Tribunal del subgrup C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears anuncia la data i horari de revisió dels mèrits per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini.

El Tribunal ha acordat atorgar als assistents un termini addicional d'un dia hàbil per a presentar al·legacions una vegada vist el seu expedient.

A les illes de Menorca i Eivissa, la revisió es realitzarà el dia 28 de novembre, via telefònica amb la següent distribució horària:

De 9:00 a 10:00h:
Sanz Carretero, Esther
Servera Moll, Caterina
Blesa López, M.ª Desamparados
Rodriguez Cardoso, Luz Dolores


A l'illa de Mallorca, la revisió es realitzarà el dia 28 de novembre, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol), a l'Aula 4, d'acord amb la distribució i els torns següents:

De 10:00 a 11:00h:
Riera López, Francisco J.
Moreno Blanco, Valentín
Obrador de Aguilar, M.ª Sara
López Noves, Inmaculada
Cervero Domenech, Mónica

27/10/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos administratiu tributari C1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB

 Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del cos administratiu tributari C1 per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del cos administratiu tributari del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Poden consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades, a continuació:


RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les que en data 11 d'agost de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 10 d'agost de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

 

27/10/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos Tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB

Un cop resoltes les al·legacions efectuades pels aspirants del cos Tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària A2 (escala gestió tributària) per part del Tribunal, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del cos Tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària A2 (escala gestió tributària) del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Poden consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal ha resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants en temps i forma a la llista provisional de puntuacions. Podeu consultar la resposta a les al·legacions presentades, a continuació:

RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les que en data 11 d'agost de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 10 d'agost de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

 

25/10/2023

REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT

El Tribunal del grup A1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari del Cos  de Control, Inspecció i Administració Tributària (escala Administració Tributària) per l'illa de Mallorca de l'Agència Tributària de les Illes Balears ha acordat, en data 24 d'octubre de 2023, la data de revisió dels mèrits i la vista de l'expedient per a una persona aspirant que l'ha sol·licitat dins termini: Maria Concepción Juan Oliver.

La revisió per aquesta persona aspirant es realitzarà el dia 30 d'octubre, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi Corredors, 10, 3a planta, Polígon de Son Rossinyol), a les 09.30 hores, a l'aula 20.

El Tribunal ha acordat atorgar a l'assistent un termini addicional d'un dia hàbil per a presentar al·legacions una vegada vist el seu expedient.


23/10/2023

Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Cos facultatiu Superior de la CAIB (Escala d'arquitectura) del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB

 En data 23 d'octubre de 2023, es fan públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del Cos facultatiu Superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Escala d'arquitectura) del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Podeu consultar les llistes definitives amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

D'altra banda, el Tribunal no ha rebut al·legacions per part dels aspirants.

S'informa que la llista esmentada només inclou les puntuacions definitives revisades pel tribunal d'aquelles persones a les que en data 11 d'agost de 2023 se les va requerir per acreditar els mèrits al·legats (annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 10 d'agost de 2023), en funció del nombre de places oferides i seguint l'ordre de puntuació en el que constaven en la llista informativa d'autobaremació, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

06/10/2023

Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits personal funcionari grup A1, A2,C1 I C2 de l'ATIB


Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i perquè presentin escrit d'elecció dels llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i  la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Podeu consultar les llistes provisionals amb les puntuacions a la pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es.

Podeu consultar la Resolució de la presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits; així com els models d'elecció de llocs, de presentació de documentació, declaració responsable i la relació de documentació que s'ha de presentar, a la seu electrònica www.caib.es.


Les persones aspirants incloses en la llista provisional de puntuacions revisades pel Tribunal que dins el termini indicat, tret dels casos de força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per l'Administració en resolució motivada, no presentin la documentació, no podran ser nomenats funcionaris, en el seu cas, i restaran anul·lades les actuacions concernents a aquestes persones aspirants.

 

 

27/09/2023

Publicació de l'Acord per ampliar l'annex 2 del tribunal del cos auxiliar tributari, per a l'illa d'Eivissa, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB

S'informa que el Tribunal del cos auxiliar tributari per a l'illa d'Eivissa del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears ha acordat, en data 27 de setembre de 2023, que és necessari ampliar l'annex 2, de persones a les quals el tribunal ha revisat els mèrits al·legats, amb una persona aspirant addicional.

Es fa pública la relació amb la persona aspirant addicional esmentada:

 https://www.oposicions.caib.es

D'altra banda, el Tribunal informa que, atès que ha pogut revisar la totalitat dels mèrits al·legats per aquesta persona aspirant en la seva declaració responsable, no és necessari que se n'acrediti la documentació acreditativa.

25/09/2023

Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de l'ATIB

En data 23 de setembre de 2023 es publica en el BOIB núm.131 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de data 22 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 27 de desembre).

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent:  <a target="_blank" href="https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/131/1145150">BOIB 131</a>

15/02/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la Resolució en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos i a la Seu Electrònica.

 

30/01/2023

Correcció d'errades  de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB

En el BOIB núm. 13, de 28 de gener, s' ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de data 22 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 27 de desembre).

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/13/1128691

22/12/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB
Respostes a les al·legacions presentades a la llista provisional de mèrits
Respostes a les al·legacions presentades a la llista provisional de mèrits C1
Resposta del tribunal a les al·legacions presentades de la llista provisional de mèrits
Llista d'aspirants que han superat el concurs de mèrits del procés d'estabilització del cos autxiliar tributari de l'ATIB
Resolució que modifica la Resolució de 13 de desembre de 2023 per la qual s'aproven les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits
Resolució del president de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es nomena funcionaris de carrera a les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar tributari de l'ATIB

Data d'actualització: 09 gener 2024


Comparteix

× Contingut temporal pendent d'actualització