Torna

Estructura del Govern de les Illes Balears (leg. 2019-2023)

Organigrama i funcions

Administració > Organització > Organigrama i funcions

Organigrama Govern de les Illes Balears

D'acord amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al president determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'apartat 1 de l'article 13 i l'article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableixen les atribucions genèriques de les secretaries generals.

Les funcions o competències materials de cada òrgan es determinen pel Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears i modificat pel Decret 36/2019, de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears.

 

En el quadre següent, per cada conselleria, podreu trobar les funcions de cada òrgan (si voleu cercar per algun tema, podeu fer-ho en aquest full de càlcul)

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries generals impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exercir les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Energies convencionals i alternatives; foment i planificació de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables; mobilitat elèctrica; ordenació energètica; instal·lacions elèctriques d'alta tensió; xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas; seguretat industrial de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió i d'instal·lacions de transport i distribució de gas i electricitat; coordinació d'actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle; control de la contaminació atmosfèrica; inventari d'emissions; qualitat de l'aire; laboratori de l'atmosfera; seguiment
de l'evolució del clima; estadístiques energètiques i de canvi climàtic; coordinació i control de les polítiques energètiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Innovació

Impuls a la innovació i foment d'aquesta innovació; planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; política de clústers; divulgació de la innovació; impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada en aquesta matèria. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències. 

Direcció General de Política Industrial

Foment de l'activitat industrial, impuls del desenvolupament i competitivitat industrial,comercialització i disseny del teixit industrial; instal·lacions elèctriques i industrials; sectors industrials; mines; seguretat industrial i nuclear; UDIT; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles. Igualment, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Comerç

Comerç interior; equipaments comercials; fires; artesania; cambres de comerç; política de preus comercials; foment en matèria de comerç; casinos, jocs i apostes. Igualment, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Delegació de la Presidència per a la Cultura

Difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; patrimoni cultural; patrimoni cultural immaterial; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d'Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears; gestió de l'Arxiu General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries general impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’acord amb l’article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’agost, la secretaria general de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat dona assistència i suport a la Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern, es fa càrrec de la gestió del Butlletí Oficial de les Illes Balears i de l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en la matèria.

Direcció General de Drets i Diversitat

Desplegament normatiu i coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat; impuls de la incorporació de la perspectiva LGTBI i d'accessibilitat universal en les polítiques, els serveis i les actuacions d'àmbit autonòmic; foment del consens i la participació social en matèria de diversitat sexual i de gènere; impuls del compliment de la legislació i la normativa en matèria d'accessibilitat universal; desenvolupament d'accions pròpies de formació i sensibilització en matèria de diversitat funcional, sexual o de gènere; promoció dels valors de la diversitat humana i de la igualtat de tracte a totes les persones amb independència de la seva orientació sexual, identitat sexual i de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, o qualsevol altre situació o diversitat funcional; col·laboració i coordinació amb els consells insulars i altres institucions de les Illes Balears. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Coordinació

Implementació, impuls, coordinació i seguiment dels plans, projectes i programes estratègics del Govern; coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses; suport directe a la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en l'exercici de les seves atribucions; coordinació estratègica amb el Gabinet de la Presidència. Així mateix,assumeix la coordinació de les matèries de caràcter transversal. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Relacions generals amb el Govern de l'Estat i les comunitats autònomes; suport tècnic i administratiu a la representació de les Illes Balears al si de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears; interlocució amb els consells insulars; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; relacions amb les comunitats balears a l'exterior; interlocució amb els consolats radicats a les Illes Balears, amb la participació de la Direcció General de Relacions Exteriors; coordinació administrativa i organització d'esdeveniments d'interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials i, també, amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d'associacions, fundacions i col·legis professionals; Registre d'Associacions; Registre Únic de Fundacions; Registre de Col·legis Professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d'Acadèmies; relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb l'Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l'Administració de Justícia; serveis de cooperació amb la justícia; suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de la iniciativa legislativa i de l'exercici dels poders normatius del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació del desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis; inventari general d'òrgans col·legiats; registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb el Consell Assessor de Dret Civil. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Comunicació

Elaboració i seguiment de l'estratègia comunicativa del Govern; relació informativa amb els mitjans de comunicació; coordinació de la política informativa del Govern, de les conselleries i de les entitats del sector públic instrumental; difusió de la informació institucional en els diferents canals de comunicació; coordinació de les accions a les xarxes socials que afectin la política comunicativa i/o imatge del Govern; seguiment, recollida, ordenació i difusió dins l'Administració autonòmica de les informacions publicades relatives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; supervisió, autorització i coordinació de les accions de publicitat institucional i comercial de les conselleries i entitats del sector públic autonòmic; disseny de la identitat corporativa i supervisió i autorització de distintius, logotips, marques o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Representació i defensa en judici de l'Administració autonòmica i dels ens que en depenen; assessorament jurídic al Govern i als òrgans de l'Administració en les matèries o qüestions d'especial rellevància o transcendència; coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i de les entitats dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i també coordinació d'altres serveis de defensa judicial; altres competències que li atribueix la legislació vigent en matèria judicial, d'assessorament jurídic i d'elaboració normativa.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Comissionat autonòmic del Govern de les Illes Balears a Madrid 

El comissionat autonòmic del Govern de les Illes Balears a Madrid, com a òrgan de representació, té les comeses següents:
a) Actuar com a òrgan de representació institucional del Govern de les Illes Balears a Madrid i davant les institucions estatals.
b) Representar la Presidència del Govern de les Illes Balears a la capital de l'Estat en activitats de representació institucional amb altres poders, administracions i institucions que hi tenen la seu, excepte quan la representació sigui assumida directament per la presidenta del Govern de les Illes Balears o s'encomani a un altre membre del Govern.
c) Exercir, amb la delegació interorgànica prèvia, funcions específiques i puntuals o de representació davant les institucions estatals, els òrgans del Govern i els de l'Administració General de l'Estat.
d) Acomplir qualsevol altra funció que, en l'àmbit material descrit, li encomani el Govern.

El comissionat autonòmic, com a òrgan de suport i col·laboració, té les comeses següents:
a) Col·laborar amb el Govern en el seguiment del procés normatiu en relació amb les iniciatives, incloses les legislatives, del Govern de l'Estat que afectin les competències o els interessos de les Illes Balears.
b) Informar i recopilar la informació sol·licitada tant per la presidenta del Govern de les Illes Balears com pels consellers i conselleres respecte d'actuacions de l'Estat en relació amb interessos econòmics, socials, sectorials i professionals de les Illes Balears, en la mesura que els programes i les accions estatals hi incideixin.
c) Col·laborar en els processos d'interlocució i cooperació bilateral amb les institucions, les entitats i els agents amb presència a la capital de l'Estat per a la promoció i defensa dels interessos i les competències del Govern de les Illes Balears i per al compliment de l'Estatut d'autonomia.
d) Col·laborar, si escau, en el trasllat d'informació i documentació d'interès general del Govern de l'Estat, o d'altres òrgans executius d'altres administracions públiques i de qualsevol altre estament, dirigides al Govern de les Illes Balears, i viceversa.
e) Col·laborar en les accions de difusió, promoció i representació institucional del Govern de les Illes Balears a Madrid, així com en els fòrums o esdeveniments relacionats amb matèries que puguin afectar les Illes Balears.
f) Totes les accions que, en relació amb les anteriors, se li atribueixin expressament per acord del Consell de Govern o per mandat de la Presidència del Govern de les Illes Balears.

Als efectes de coordinar i avaluar les actuacions del comissionat autonòmic, aquest, en l'exercici dels mandats que té assignat:
a) Ha de comparèixer davant el Govern de les Illes Balears quan li ho sol·licitin, a l'efecte d'informar-lo dels mandats que hagi exercit i que tenguin relació amb les seves competències.
b) Ha d'elaborar una memòria anual de les activitats que hagi duit a terme, la qual s'ha de presentar a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
c) Ha de rebre el suport i la col·laboració de les diverses conselleries competents en relació amb les matèries que puguin resultar afectades pels encàrrecs dels apartats 1 i 2 d'aquest article. 

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries generals impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’ acord amb l’ article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’ agost, s’ atribueix a la Secretaria general de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors la coordinació del procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exercir tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d’hisenda aplicable a aquests ens.

Direcció General de Pressuposts

Impuls i coordinació dels processos de preparació, d'execució i de control dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma; tutela pressupostària dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic; suport als processos de descentralització territorial de competències autonòmiques. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Finançament

Finançament autonòmic; control i seguiment del finançament afectat i del procedent de fons europeus; ordenació del sistema de finançament autonòmic i relacions financeres amb les hisendes territorials; coordinació i seguiment del finançament de les transferències de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General del Tresor i Política Financera

Tresoreria general, dipositaria i endeutament; compliment d'obligacions tributàries; caixes d'estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d'assegurances; mutualitats de previsió social; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Relacions Exteriors

Projecció exterior dels interessos autonòmics; participació en la política internacional de l'Estat; relacions amb la Unió Europea; oficines de representació. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Fons Europeus

Gestió, seguiment, control, avaluació i comunicació dels fons procedents de la Unió Europea, fons FEDER, FSE i programes europeus; coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears. Igualment, els directors generals exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències

Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni

Exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni, és a dir, preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularitat dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial; organització territorial de la comunitat autònoma, relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials; personal funcionari d'Administració local amb habilitació nacional que presta servei a les corporacions locals; competències en l'àmbit material de la contractació pública.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Funcions inherents a la seva condició d'òrgan de control intern de la gestió economicofinancera del sector públic de la comunitat autònoma, mitjançant l'exercici de la funció interventora i del control financer, i d'òrgan director i gestor de la comptabilitat pública de la comunitat autònoma.

A més de les que s’estableixin en la normativa economicofinancera i en la resta de legislació que sigui aplicable, te les següents funcions:
Com a centre director de control intern de la gestió economicofinancera del sector públic de la Comunitat Autònoma:
a) Desenvolupar la funció interventora i el control financer de les actuacions sotmeses a aquestes modalitats de control, en els termes i amb l’abast que estableix el Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa que sigui aplicable.
b) Organitzar, coordinar i definir els sistemes i procediments de control.
c) Assessorar els òrgans de gestió com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions de control.
d) Assistir els òrgans col·legiats en què, per raó del seu rang, càrrec o àmbit competencial, hagi de participar o calgui informar o assistir.

Com a centre directiu de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma:
a) Dirigir i gestionar la comptabilitat i la informació comptable, amb els òrgans que en depenen i intervenen en el procediment.
b) Dur a terme la coordinació comptable dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
c) Definir, mantenir i inspeccionar els procediments, els requeriments i les funcionalitats que afectin l’àmbit economicofinancer, i donar suport als seus usuaris.
d) Dirigir els projectes per definir els models d’organització i de funcionament a l’àrea economicofinancera dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma.
e) Dirigir i desenvolupar, des d’un punt de vista funcional, el sistema d’informació economicofinancera i tots aquells sistemes que el complementen i/o l’actualitzen, tot això pel que fa a l’àrea de comptabilitat i sense perjudici de la direcció, el disseny, l’actualització i el desenvolupament dels sistemes relatius a la gestió tributària, que correspondrà a l’òrgan competent en matèria d’aplicació dels tributs.
f) Les relacions amb els òrgans equivalents d’altres administracions públiques i amb els òrgans de control extern.

Com a centre gestor de la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma exerceix les funcions que preveu l’article 91 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i la normativa concordant i de desplegament.

Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears

Resoldre les reclamacions economicoadministratives en única instància, davant l’altra possibilitat consistent que l’òrgan economicoadministratiu autonòmic conegui en primera instància de la revisió dels tributs estatals que se cedeixen, de manera similar a la funció que compleixen els tribunals economicoadministratius regionals i locals de l’Estat respecte del Tribunal Economicoadministratiu Central, i hi són aplicables tant el procediment general en única instància com el procediment abreujat, ambdós regulats en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en el Reglament general de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig. Així mateix, s’assumeix la competència per conèixer del recurs extraordinari de revisió contra els actes ferms relatius a tributs estatals.

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries generals  impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

Planificació i ordenació del model econòmic; millora de la competitivitat de l'economia; anàlisi de conjuntura laboral, econòmica i estadística; Servei Autonòmic de Defensa de la Competència; seguiment del preu dels béns i serveis estratègics; anàlisi de l'impacte econòmic de les polítiques públiques; planificació, gestió i coordinació de les polítiques actives d'ocupació; informació, orientació i intermediació en el mercat laboral; plans de subvencions; foment de l'ocupació i desenvolupament de la formació professional per a l'ocupació. S'adscriu a aquesta Direcció General l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, que exerceix funcions de docència universitària en el camp de l'hoteleria, la restauració, la formació professional en la família professional de l'hoteleria i el turisme, la formació d'empresàries i empresaris i professionals per a l'empresa, i el foment de la investigació científica i tècnica al servei d'aquests estudis. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Turisme

Promoció, difusió i comercialització dels productes i serveis turístics; informació estadística i estudis relatius al turisme; ordenació normativa general; ordenació i planificació del sector turístic; creació i desenvolupament del producte turístic. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Mediació, arbitratge i conciliació dels conflictes laborals; obertura de centres de treball; calendaris laborals; relacions laborals, direcció i organització dels registres relacionats amb les relacions laborals, seguretat i salut laboral; potestat sancionadora en matèria de relacions laborals, seguretat i salut laboral; estudi del medi laboral; vigilància de la salut, la seguretat i la higiene en el treball, estadística de seguretat i salut laboral, execució de la legislació de salut laboral i control d'accidents laborals i malalties professionals; prevenció i investigació de riscs i accidents laborals; impuls i desenvolupament de les polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral; foment de les mesures de conciliació de la vida personal, de la familiar i de la laboral amb les empreses; impuls, foment i difusió de mesures d'innovació i qualitat en l'àmbit laboral; foment de la contractació de qualitat; negociació col·lectiva i control de la legalitat dels convenis col·lectius. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Empresa; polítiques de creació i creixement empresarial; promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; modernització de les empreses; coordinació de l'especialització intel·ligent; internacionalització, atracció d'inversió estrangera i projectes estratègics; finançament i suport empresarial; promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora; gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms; registres públics d'empreses i associacions empresarials de l'economia social i del treball autònom; coordinació i gestió de la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable amb l'assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa d'Empreses; planificació i coordinació estratègica balear d'economia circular. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria de d'Afers Socials i Esports

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Competència d’instrucció dels procediments sancionadors i de finançament sanitari públic.

Així mateix, correspon a les secretaries generals  impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Planificació de la política de serveis socials; autorització, acreditació, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials d'àmbit suprainsular; elaboració de normativa en matèria de serveis socials; foment de la construcció d'equipaments de serveis socials; foment de les inversions en serveis socials; gestió dels plans de formació en serveis socials; pla de finançament de serveis socials. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Aplicació de mesures de justícia juvenil; prevenció del delicte juvenil; ordenació de la protecció de menors; promoció i informació de les activitats juvenils; programes de mobilitat juvenil; participació i associacions juvenils; promoció dels joves artistes; instal·lacions juvenils; anàlisi i estudi de la realitat dels joves; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; protecció de les famílies; gestió de les prestacions per a persones emancipades. Així mateix, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Esports

Foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable; reconeixement de competicions oficials; reconeixement,registre i control de les entitats esportives; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control de la violència en l'esport;distincions esportives. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Serveis Socials

Gestió de programes de serveis socials; foment dels programes d'inclusió social; gestió de les prestacions econòmiques de lluita contra la pobresa, i atenció i integració social a la població immigrant; ordenació de la renda mínima d'inserció. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Cooperació

Cooperació social i econòmica de caràcter exterior; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en vies de desenvolupament; educació per al desenvolupament. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)

Exerceix les competències de defensa i promoció dels drets dels menors, i queixes sobre situacions d'amenaça i de vulneració de drets. Al capdavant hi ha un director o directora assimilat en rang a director general. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries general impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’ acord amb l’ article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’ agost, s’atribueix a la Secretaria general de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca du a terme l'ordenació i la gestió del personal d'administració i serveis en centres educatius, com també la supervisió de l'ordenació del transport escolar.


Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Planificació educativa; coordinació de les infraestructures i dels serveis educatius; règim orgànic i funcionament dels centres docents; centres concertats i centres privats; educació a distància no universitària; proves lliures de l'ensenyament secundari obligatori i del batxillerat; gestió de títols acadèmics i legalitzacions; escolarització a partir del segon cicle d'educació infantil; ordenació dels ensenyaments; ensenyaments de règim especial; gestió del GESTIB; avaluació i qualitat del sistema educatiu; relacions amb els centres concertats i gestió de la nòmina. Així mateix, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Personal Docent

Ordenació i gestió del personal docent; primària; secundària; provisió de places; retribucions; gestió de la nòmina; Servei de Prevenció. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa; formació professional bàsica; ensenyaments superiors no universitaris, educació d'adults i educació permanent. Així mateix, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Impuls i foment de la implantació de l'educació 0-3 anys; innovació educativa; família i participació, moviment associatiu (d'alumnes i de pares i mares); consells escolars (autonòmic, insulars, municipals i de centre); serveis i activitats complementàries; ordenació, gestió i control del transport escolar; gestió de les beques i ajuts en l'àmbit educatiu no universitari; noves tecnologies aplicades a l'educació; materials didàctics i llibres de text; atenció a la diversitat; convivència i èxit escolar; formació permanent del professorat; ensenyament del català i normalització lingüística en l'àmbit educatiu; concessió de l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes; gestió dels cursos i de les proves lliures incloses en el Pla de Formació Lingüística i Cultural, i expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla esmentat; foment de les llengües estrangeres i participació en programes internacionals. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Secretaria Autonòmica d'Universitat i Recerca

La Secretaria Autonòmica d'Universitat i Recerca, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, coordina i controla la gestió dels òrgans directius següents: Direcció General de Política Universitària i Recerca, i Direcció General de Política Lingüística. La regulació de la Secretaria Autonòmica d'Universitat i Recerca s'estableix reglamentàriament.

Correspon també a la secretaria autonòmica:
a) El suport directe a la persona titular de la conselleria en relació amb les funcions atribuïdes a les direccions generals que coordinen.
b) El seguiment de les actuacions que duen a terme les direccions generals que coordinen.
c) Les altres funcions que els pugui atribuir per delegació la persona titular de la conselleria d'adscripció.

Les secretaries autonòmiques no tenen atribuïdes funcions de resolució o revisió d'actes administratius de les direccions generals a les quals coordinen, encara que aquestes i altres funcions se'ls poden atribuir d'acord amb la previsió que conté la lletra c) de l'apartat anterior.

Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; foment de la recerca educativa; foment de la recerca científica i tècnica; desenvolupament i transferència del coneixement; divulgació de la recerca, el desenvolupament i la innovació; impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada per la comunitat científica en aquestes matèries. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Política Lingüística

Normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l'ensenyament reglat mitjançant l'organització i la gestió de proves, i reconeixement de certificats equivalents; homologació dels estudis de llengua catalana de l'ensenyament secundari obligatori i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Així mateix, s'integren en la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca els òrgans següents:

 • Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar: Prevenir i fomentar la convivència positiva; assessorar a la comunitat educativa en cas de conflictes; coordinar-se amb institucions i entitats que treballen la convivència; comunicar i difondre informació i recursos per a la millora de la convivència; elaborar i difondre normativa referent a convivència; avaluar la convivència escolar a les Illes Balears.
 • Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI): Ordenar el primer cicle d’educació infantil; crear una Xarxa Pública d’Escoletes Infantils de les Illes Balears; elaborar i actualitzar la proposta del mapa escolar de primer cicle d’educació infantil; promoure, elaborar i implementar programes de col•laboració entre les diferents administracions, per a la creació i consolidació i sosteniment de les places de primer cicle d’educació infantil; desenvolupar actuacions i promoure actuacions de les entitats públiques i privades amb l’objecte de beneficiar les condicions educatives de la primera infància i les capacitats educatives de les seves famílies; coordinar, col•laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l’Administració educativa en el disseny dels diferents plans d’actuació relacionat amb el primer cicle d’educació infantil; promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.
 • Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE): Analitzar el grau d'eficàcia del sistema educatiu; elaborar informes i dictàmens referents a l'assoliment dels objectius determinats per la legislació vigent en matèria d'educació; elaborar i impulsar sistemes d'avaluació per als diferents ensenyaments regulats per la normativa vigent; elaborar informes i propostes en relació amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i amb l'adequació del sistema educatiu a les necessitats educatives i a les demandes socials; col·laborar amb l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE) i altres entitats relacionades amb l'avaluació i la qualitat educatives en l'elaboració d'un sistema estatal d'indicadors d'avaluació i en activitats concordants amb l'objecte de l'Institut; elaborar informes i propostes en relació amb la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d'altres comunitats autònomes i de països estrangers, com també relacionades amb els respectius sistemes d'avaluació; fomentar l'intercanvi d'experiències anàlogues i la cooperació amb institucions similars d'altres països; cooperar amb altres administracions i, si escau, elaborar informes i propostes en relació amb l'avaluació del sistema educatiu en els àmbits estatal i europeu; proporcionar informació relacionada amb les finalitats de l'Institut als òrgans de participació, a les administracions educatives i a la societat en general; proposar l'establiment de convenis amb altres organismes o entitats, públiques o privades, amb finalitats concordants amb les de l'Institut.
 • Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB): L'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l'òrgan encarregat de definir l'estructura de les qualificacions, i establir i mantenir el sistema integral de les qualificacions professionals a les Illes Balears en alts nivells de qualitat i valoració social. També té com a objectiu promoure i realitzar actuacions i estudis encaminats a l'enfortiment, al desenvolupament i a la millora de la formació professional, per iniciativa pròpia, per indicació del Consell de la Formació Professional de les Illes Balears o per petició expressa de les administracions públiques amb competències en la formació professional.
 • Delegació Territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera: Les delegacions territorials d'Educació, sota la dependència directa del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins l'àmbit educatiu, de les respectives illes, en coordinació amb totes les direccions generals de la Conselleria.
 • Delegació Territorial d'Educació de Menorca: Les delegacions territorials d'Educació, sota la dependència directa del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins l'àmbit educatiu, de les respectives illes, en coordinació amb totes les direccions generals de la Conselleria.

Conselleria de Salut i Consum

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Gestionar la Comissió de Preus, òrgan col·legiat assessor que exerceix competències i funcions en matèria d’intervenció de preus d’aigua.

Així mateix, correspon a les secretaries general impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’acord amb l’article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’agost, la Secretaria general de la Conselleria de Salut i Consum té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments sancionadors, la resolució dels quals correspongui als òrgans de la Conselleria, de coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits, i de finançament sanitari públic.


Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Planificació i ordenació sanitària general i de l'assistència sanitària; definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i els seus indicadors d'avaluació; polítiques de qualitat de la prestació sanitària; gestió, manteniment i avaluació periòdica del Registre del Conjunt Mínim de Dades d'Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; registre de professionals sanitaris; ordenació farmacèutica; autorització i control d'establiments i serveis d'atenció farmacèutica; autorització i control d'activitats sanitàries de fabricació a mida de productes sanitaris i de distribució i venda de productes sanitaris; tramitació i resolució dels procediments d'aplicació de l'índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment dispensats amb càrrec als fons públics; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; control i vigilància de medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de les seves competències. S'adscriu a aquesta direcció general el Comitè d'Ètica Assistencial de les Illes Balears. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Salut Pública i Partificació

Promoció de la salut a través de prestacions i serveis destinats a fomentar la salut de la població en la millora d'estils de vida saludables treballant l'empoderament de les persones i el foment d'entorns saludables; vigilància epidemiològica, exercici de les competències en matèria de protecció de la salut pública que s'estableixen en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i control i intervenció en brots epidèmics i possibles situacions de risc per a la salut individual i col·lectiva, avaluació continuada i anàlisi de l'estat de salut, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques de la població general i de determinats col·lectius vulnerables; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties, és a dir, programes de vacunació, cribatge i detecció precoç de càncer i d'altres malalties; prevenció de drogodependències i altres addiccions, i lluita contra el tabaquisme; promoció de la salut sexual i reproductiva; lluita contra la violència masclista; promoció de la salut i vigilància epidemiològica en l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries en l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de les seves competències; activitats de formació i investigació en matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Promoció, planificació, coordinació i avaluació de polítiques d'investigació i d'innovació sanitàries, així com les polítiques de gestió del coneixement en matèria de les seves competències; ordenació i coordinació de les estructures de recerca i innovació sanitària; autorització de biobancs; coordinació del funcionament de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears i de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; coordinació de les comissions docents sanitàries en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d'acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; impuls, planificació i coordinació de la formació continuada dels professionals sanitaris; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de les seves competències; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d'informació de la seva competència; generació de coneixement, difusió i transparència dels resultats de l'avaluació dels registres i sistemes d'informació del sector sanitari públic i privat de la seva competència; gestió del Registre de Voluntats Anticipades. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Consum

Defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat, inspecció de consum i xarxa d'alerta de productes perillosos; informació i orientació dels consumidors i usuaris per a l'exercici adequat dels seus drets; tramitació de les denúncies i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries; desenvolupament de tasques de mediació entre les persones consumidores i les empreses; resolució de les controvèrsies de consum a través de l'arbitratge i foment del Sistema Arbitral de Consum; educació i formació a la ciutadania en matèria de consum i formació contínua al personal de les administracions de consum; gestió del registre d'associacions de consumidors i suport i relació amb aquestes; suport al Consell de Consum i coordinació d'aquest; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries generals  impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Ordenació i planificació del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d'altres àmbits territorials; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions nauticoesportives i en matèries de la seva competència; participació en la política de transport aeri i seguiment d'aquesta política; promoció i planificació de la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió dels aeroports (cogestió aeroportuària); infraestructures portuàries de competència autonòmica i gestió del domini públic portuari; facultats i competències que estableix la normativa vigent en matèria de Ports de les Illes Balears. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Habitatge

Defensa i foment de la funció social de l'habitatge i del compliment de la normativa aplicable; disseny i execució de polítiques públiques d'habitatge; ordenació de l'habitatge i servei d'inspecció; foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge; programació, regulació i control de l'habitatge de protecció oficial i amb altres tipus de protecció pública; concertació i coordinació de les polítiques d'habitatge amb altres administracions públiques; programació de la promoció pública d'habitatges d'iniciativa pública i altres formes d'accés a l'habitatge; identificació, registre i interlocució amb els grans tenidors d'habitatge i mobilització d'habitatges desocupats; promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Planificació, ordenació, inspecció i control dels transports terrestres, incloses les empreses de lloguer de vehicles, amb conductor o sense; incoació i resolució dels corresponents expedients sancionadors; polítiques de mobilitat i coordinació i gestió del pla director de mobilitat; supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d'altres infraestructures públiques. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Arquitectura i Rehabilitació

Foment de la rehabilitació d'immobles; foment de la regeneració i renovació d'àrees urbanes i espais públics; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l'edificació i inspecció tècnica d'edificis; valoracions immobiliàries; elaboració i contractació de projectes de construcció i reforma d'edificis i espais públics per a les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental. En aquesta matèria pot donar suport a altres administracions públiques de les Illes Balears i a entitats sense afany de lucre. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries general impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’ acord amb l’ article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’ agost, la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient te adscrita i gestiona la Comissió de Preus, òrgan col·legiat assessor que exerceix competències i funcions en matèria d'intervenció de preus d'aigua.

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Biodiversitat, paisatge i recursos forestals; ordenació de recursos naturals; conservació i gestió d'espècies silvestres protegides o invasores; competències autonòmiques de caça, planificació, conservació i gestió d'espais naturals, ecosistemes marins i terrestres; planificació i gestió forestal i de forest; prevenció i extinció d'incendis forestals; gestió de la sanitat forestal i defensa dels equilibris biològics dels ecosistemes forestals; plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Impuls d'iniciatives que promoguin l'economia circular basades en la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus i la reutilització de productes; autorització de les activitats de producció i gestió de residus; registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus; planificació de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències; plans i programes d'educació ambiental; activitats formatives d'educació ambiental; sostenibilitat ambiental; sistemes de gestió ambiental; informació ambiental; promoció de la qualitat ambiental; qualitat ambiental litoral.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Recursos Hídrics

Planificació hidrològica i tarifes d'aigua; infraestructures hidràuliques; domini públic hidràulic i règim jurídic de l'aigua; laboratori de l'aigua; subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Territori i Paisatge

Planificació general de l'ordenació territorial i urbanística; cartografia; recuperació i millora d'infraestructures territorials; ordenació i protecció del litoral; actuacions en domini públic maritimoterrestre; sistemes.d'informació territorial; ordenació del litoral; autoritzacions i control dels abocaments de terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció de la Llei de costes en sòl rústic; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa, inclòs el domini públic maritimoterrestre; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Comissió Balear de Medi Ambient

La Comissió Balear de Medi Ambient està regulada  pel Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s’aproven l’organització, les funcions i el seu règim jurídic en compliment de les previsions de l’article 7 de la Llei 12/2006, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és un òrgan de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb independència funcional, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient i que actua com a òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa als projectes, els plans o els programes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental o l’avaluació ambiental estratègica de la seva competència.

Així mateix, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha d’exercir les competències relatives a les autoritzacions ambientalsintegrades, a les agendes locals 21 i a la resta que li atribueixi la legislació vigent i aquest Decret.

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries generals  impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.


Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Planificació, ordenació i foment dels sectors agrícoles i ramaders; millora d'estructures agràries i infraestructures necessàries per a la producció agrària i ramadera (construccions agràries i altres infraestructures necessàries); gestió i foment del regadiu en el context del canvi climàtic; suport a les explotacions agràries prioritàries; suport a la incorporació de joves i dones al sector agrari; foment agrari; innovació, digitalització, formació, transferència i extensió; vies pecuàries i pastures; sanitat, benestar i alimentació animal; denominacions d'origen o altres règims de qualitat; sanitat vegetal; desenvolupament rural, que inclou diversificació econòmica, suport al cooperativisme agrari i la indústria agroalimentària i foment d'aquest cooperativisme; laboratori agrari; registres interinsulars agraris; llavors i plantes de viver; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Ordenació pesquera; suport a la pesca professional i foment d'aquesta pesca; recursos marins; confraries de pescadors; ensenyaments nauticopesquers; pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears; aqüicultura marina, marisqueig; busseig; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària

Defensa i promoció d'un sistema alimentari just i sostenible, i suport a aquest sistema; focalització de les actuacions en la promoció del dret humà a l'alimentació per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears; desenvolupament d'accions orientades a garantir una alimentació sana i equilibrada, un comerç i un consum responsables i sostenibles, i més consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari; actuació en el marc de les seves competències en la millora del funcionament de la cadena alimentària fomentant la transparència en el seu funcionament i una adequada participació de tots els actors involucrats; suport a les accions que contribueixin a l'assoliment dels objectius anteriors; actuació de manera coordinada a l'efecte d'assolir aquests objectius amb les altres direccions generals, així com amb altres conselleries amb competències en les matèries esmentades abans. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic. A més, té les atribucions que recullen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon al secretari general:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, correspon a les secretaries general impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la seva conselleria en la implantació de l’administració electrònica, i exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

A més, d’ acord amb l’ article 3.2 del Decret 21/2019, de 2 d’ agost, s’ atribueix a la Secretaria general de la Conselleria Administracions Públiques i Modernització la coordinació de les relacions amb la ràdio i la televisió públiques, i n'impulsa, si escau, el desplegament normatiu.

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Planificació, direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; coordinació de la política de recursos humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, en general, tutela d'aquests ens respecte de la legislació aplicable en matèria de personal; gestió, impuls i coordinació de les polítiques i els plans d'igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic; formació del personal de les administracions públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre General de Personal; prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics; modernització i atenció i informació ciutadana.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General d'Emergències i Interior

Emergències i protecció civil; meteorologia; activitats classificades; espectacles; seguretat i policia autonòmica; coordinació de policies locals. Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern

Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, coordina i controla la gestió dels òrgans directius següents: Direcció General de Memòria Democràtica, Direcció General de Transparència i Bon Govern, i Direcció General de Participació i Voluntariat. Així mateix, li corresponen les relacions amb la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública. La regulació de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern s'estableix reglamentàriament.

Correspon també a la secretaria autonòmica:
a) El suport directe a la persona titular de la conselleria en relació amb les funcions atribuïdes a les direccions generals que coordinen.
b) El seguiment de les actuacions que duen a terme les direccions generals que coordinen.
c) Les altres funcions que els pugui atribuir per delegació la persona titular de la conselleria d'adscripció.

Les secretaries autonòmiques no tenen atribuïdes funcions de resolució o revisió d'actes administratius de les direccions generals a les quals coordinen, encara que aquestes i altres funcions se'ls poden atribuir d'acord amb la previsió que conté la lletra c) de l'apartat anterior.

Així mateix, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Memòria Democràtica

Coordinació de les polítiques de la memòria democràtica i la gestió del cens de persones desaparegudes. Igualment, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Planificació, impuls i coordinació interdepartamental de la transparència del Govern, de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental, tant en la vessant de la publicitat activa com del dret d'accés; coordinació interdepartamental de mesures per impulsar el bon govern; qualitat de les organitzacions i dels serveis públics, i avaluació de polítiques públiques.Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Direcció General de Participació i Voluntariat

Participació ciutadana; sensibilització cívica i social i suport al voluntariat; impuls i foment de la participació ciutadana. Igualment, exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.

Data d'actualització: 02/04/2020

NORMATIVA SOBRE ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I DE LES CONSELLERIES

RÈGIM DE SUPLÈNCIES

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (LEGISLATURA 2015-2019) Enllaç