Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació es poden veure els encàrrecs que aquest ent ha rebut, com a mitjà propi personificat, des d'altres òrgans del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.


Accediu al cercador

Encàrrecs rebuts per Fundació BIT

11/03/2021 Encàrrec de gestió de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears
12/03/2021 Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l'any 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l'any 2019.
12/03/2021 Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012
10/03/2021 Encàrrec de gestió de manteniment del projecte UDIT/SII
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa.
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per dur a terme el servei de suport d'execució d'actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2021
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears per als anys 2021 i 2022
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel servei d'Informació Telefònica de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica per a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
12/03/2021 Encàrrec per a la gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
12/03/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport informàtic per a l'ATIB per a l'any 2020
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'aplicacions informàtiques per a la gestió dels expedients i documents de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears per a 2018 i 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de
12/03/2021 Suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) de 1 de gener a 31 de març de 2020
12/03/2021 Suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) d'1 d'abril a 31 de desembre de 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
10/03/2021 Encàrrec de gestió de la pròrroga del servei de manteniment del Projecte SICIE 2018 a l'Àrea d'Energia de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
10/03/2021 Encàrrec de gestió per al manteniment del projecte SICIE 2019-2021 a l'àrea d'Energia, per a l'any 2019, 2020i 2021 de la DG d'Energia i Canvi Climàtic
11/03/2021 Encàrrec de gestió de pròrroga del servei de l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de l'aplicació informàtica per a la gestió de les titulacions nàutiques d'esbarjo (EXNAU) per a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de manteniment de les bases de dades REGCON i ADVOCAX i el suport al manteniment del parc informàtic de la Conselleria de Presidència
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2021
10/03/2021 Servei de manteniment i suport remot del sistema SIFARMA per al període 2019 i 2020
10/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)
10/03/2021 Encàrrec de gestió de servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
11/03/2021 Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB
11/03/2021 Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de la CAIB
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de suport i  assistència tècnica  informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l´any 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en ORACLE i  J2EE de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per als anys 2021 i 2022.
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears fins al final de l'exercici 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica d'aplicatius  2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió del  servei d'informació telefònica de la Renda Social Garantida i del servei de Cita Prèvia telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel Servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d'aplicatius de la conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 2021 a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
11/03/2021 Encàrrec de gestió de servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
12/03/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport tècnic per al desenvolupament de la campanya “Renda Àgil 2019”
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de manteniment de l'aplicació PLECOM relatiu a la Plataforma de Contractació i als perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2021
12/03/2021 Suport funcional a la DGMAD per al 2021
12/03/2021 Gestió mitjançant el canal telefònic 012 del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears
12/03/2021 Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l'aplicació AVACAT durant l'any 2019.
12/03/2021 Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2020
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears
12/03/2021 Suport als usuaris, manteniment i desenvolupament dels sistemes informàtics de recursos humans, en els mòduls de gestió de nòmina, càlcul de nòmina, IRPF, model 190 i seguretat social, així com en els de formació, provisió i selecció de l'EBAP per a l'any 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per a l'any 2018
12/03/2021 Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió de servei per a l'ampliació d'hores de l'anualitat 2018 i de manteniment de la nova aplicació informàtica integral per a l'ordenació d'establiments turístics de les Illes Balears (CATHOS) del 2019-2021.
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en Oracle i J2EE de la conselleria d´Educació i Universitat per als anys 2019 I 2020