Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació es poden veure els encàrrecs que aquest ent ha rebut, com a mitjà propi personificat, des d'altres òrgans del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.


Accediu al cercador

Encàrrecs rebuts per Fundació BIT

20/05/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport tècnic per al desenvolupament de la campanya  “Renda Àgil 2021”
11/03/2021 Encàrrec de gestió de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears
12/03/2021 Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l'any 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l'any 2019.
12/03/2021 Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012
20/09/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport informàtic per a l’ATIB per a l’any 2021
10/03/2021 Encàrrec de gestió de manteniment del projecte UDIT/SII
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa.
10/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per dur a terme el servei de suport d'execució d'actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2021
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears per als anys 2021 i 2022
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel servei d'Informació Telefònica de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica per a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
12/03/2021 Encàrrec per a la gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
12/03/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport informàtic per a l'ATIB per a l'any 2020
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'aplicacions informàtiques per a la gestió dels expedients i documents de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears per a 2018 i 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al Suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) de 1 de gener a 31 de març de 2020
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) d'1 d'abril a 31 de desembre de 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
04/10/2021 Encàrrec de gestión al mitjà propi personificat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei suport informàtic per l’ATIB per a l’any 2022
10/03/2021 Encàrrec de gestió de la pròrroga del servei de manteniment del Projecte SICIE 2018 a l'Àrea d'Energia de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
10/03/2021 Encàrrec de gestió per al manteniment del projecte SICIE 2019-2021 a l'àrea d'Energia, per a l'any 2019, 2020i 2021 de la DG d'Energia i Canvi Climàtic
11/03/2021 Encàrrec de gestió de pròrroga del servei de l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de l'aplicació informàtica per a la gestió de les titulacions nàutiques d'esbarjo (EXNAU) per a la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de manteniment de les bases de dades REGCON i ADVOCAX i el suport al manteniment del parc informàtic de la Conselleria de Presidència
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2021
10/03/2021 Servei de manteniment i suport remot del sistema SIFARMA per al període 2019 i 2020
10/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)
10/03/2021 Encàrrec de gestió de servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
11/03/2021 Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB
11/03/2021 Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de la CAIB
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de suport i  assistència tècnica  informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l´any 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en ORACLE i  J2EE de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per als anys 2021 i 2022.
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears fins al final de l'exercici 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica d'aplicatius  2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió del  servei d'informació telefònica de la Renda Social Garantida i del servei de Cita Prèvia telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2019
11/03/2021 Encàrrec de gestió pel Servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d'aplicatius de la conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 2021 a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
11/03/2021 Encàrrec de gestió de servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
12/03/2021 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport tècnic per al desenvolupament de la campanya “Renda Àgil 2019”
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de les titulacions nàutiques (EXNAU)
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de manteniment de l'aplicació PLECOM relatiu a la Plataforma de Contractació i als perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al suport funcional a la DGMAD per al 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió per a la gestió mitjançant el canal telefònic 012 del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears
12/03/2021 Encàrrec  de gestió per al Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l'aplicació AVACAT durant l'any 2019.
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2020
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al suport als usuaris, manteniment i desenvolupament dels sistemes informàtics de recursos humans, en els mòduls de gestió de nòmina, càlcul de nòmina, IRPF, model 190 i seguretat social, així com en els de formació, provisió i selecció de l'EBAP per a l'any 2021
12/03/2021 Encàrrec de gestió per al servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per a l'any 2018
12/03/2021 Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019
12/03/2021 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2020
11/03/2021 Encàrrec de gestió de servei per a l'ampliació d'hores de l'anualitat 2018 i de manteniment de la nova aplicació informàtica integral per a l'ordenació d'establiments turístics de les Illes Balears (CATHOS) del 2019-2021.
11/03/2021 Encàrrec de gestió del servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en Oracle i J2EE de la conselleria d´Educació i Universitat per als anys 2019 I 2020