Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Encàrrec de gestió del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB per a l’any 2023
Encàrrec de gestió del Servei de Suport Funcional per a la direcció general de Modernització i Administració General per a l’any 2023
Encàrrec de gestió del servei de manteniment correctiu, adaptatiu i perfectiu del sistema informàtic BITCITA per a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre per a l’any 2023
Encàrrec de gestió del servei d’informació administrativa bàsica del GOIB mitjançant el canal telefònic 012 per a l’any 2023
Encàrrec de gestió del Servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) per als anys 2023 i 2024
Encàrrec de gestió de servei de suport en la gestió dels fons europeus
Encàrrec de gestió per a la creació del Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics
Encàrrec de gestió per a la realització d' actuacions d’adequació i millores a l’estació d’investigació Jaume Ferrer-La Mola
Encàrrec de gestió de Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB per a l’any 2022
Pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’innovació i tecnologia (FBIT) del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de dades
Encàrrec de gestió de Servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) a realitzar per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per a l’any 2022
Encàrrec de gestió de servei d’informació administrativa bàsica del GOIB mitjançant el canal telefònic 012 per a l’any 2022
Encàrrec de gestió de Servei de Suport Funcional per a la Direcció General de Modernització i Administració General per a l’any 2022
Encàrrec de gestió pel servei de manteniment correctiu, adaptatiu i perfectiu del sistema informàtic BITCITA per a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre per a l’any 2022
Encàrrec de gestió per a suport funcional a la DGMAD per al 2021
Encàrrec de gestió per a servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2021
Encàrrec de Gestió mitjançant el canal telefònic 012 del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per a suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) d'1 d'abril a 31 de desembre de 2020
Encàrrec de gestió per a suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) de 1 de gener a 31 de març de 2020
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l'aplicació AVACAT durant l'any 2019
Encàrrec de gestió per a servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2020
Encàrrec de gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012
Encàrrec de gestió de servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
Encàrrec de gestió dels serveis de suport tècnic en la gestió, seguiment financer, control i comunicació dels PO FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de las Illes Balears
Encàrrec de gestió de cessió per subrogació  d'execució a Multimèdia de les Illes Balears, SAU, ara Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, per dur a terme  l'extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d'agost de 2014, amb tecnologia neutra
Encàrrec de gestió de pròrroga del servei de l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019
Encàrrec de gestió de servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
Encàrrec de gestió de manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears
Encàrrec de gestió de extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d'agost de 2014, amb tecnologia neutra