Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Medi Ambient i Territori

12/01/2022 Encàrrec de gestió per al suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera
19/05/2022 Encàrrec de gestió per al servei d’informació puntual en el PNMT Es Trenc – Salobrar de Campos
04/04/2022 Encàrrec de gestió per a les actuacions preventives en punts estratègics de gestió per a la defensa contra els incendis forestals
04/04/2022 Encàrrec de gestió per a l’adaptació de les masses forestals insulars al canvi climàtic
27/12/2021 Encàrrec de gestió per al compliment de la legislació per combatre organismes de quarentena i d’altres nocius en l’àmbit forestal de les Illes Balears 2022-2025
02/12/2021 Encàrrec de gestió per a la revisió i modificació del sistema de gestió en línia dels permisos d’ús públic del parc nacional maritimo terrestre de l’arxipèlag de Cabrera
26/11/2021 Encàrrec de gestió per a l’eliminació d’espècies invasores i restauració del bosc de ribera al parc natural de s’Albufera de Mallorca
26/11/2021 Encàrrec de gestió per a la fragmentació del risc d’incendis forestals i ampliació de la xarxa d’àrees de defensa
14/09/2021 Encàrrec  de gestió per a la restauració de les cobertes forestals afectades per pertorbacions ambientals amb elevat risc d’erosió
17/08/2021 Encàrrec de gestió per al tractament del combustible vegetal a punts estratègics de gestió (PEG) davant el risc d’incendis forestals
09/07/2021 Encàrrec de gestió per a la gestió i conservació de l’arbrat singular de les Illes Balears
30/04/2021 Encàrrec de gestió per al servei de gestió del centre de visitants del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera
26/03/2021 Encàrrec de gestió per a la gestió ambiental de les actuacions de conservació, adequació i millora de diversos trams de llits i avaluació ambiental del Pla general de riscos d'inundació de les Illes Balears
13/01/2021 Encàrrec de gestió “SOM POSIDONIA”: actuacions d'informació, senyalització, comunicació, sensibilització del paisatge submarí de posidònia i navegació recreativa
13/01/2021  Encàrrec de gestió per al servei de seguiment de la Xarxa de monitoratge de la posidònia 2020-2023
16/12/2020 Encàrrec de gestió per al servei de restauració ambiental dels terrenys forestals afectats pel temporal de 29 d'agost de 2020 a Banyalbufar, Esporles i Valldemossa
18/09/2020 Encàrrec de gestió per a l'actuació immediata pel tràmit d'emergència de les obres i serveis per reparar els danys causats a la interfase urbana forestal i les zones crítiques de prevenció d'incendis forestals per a la tempesta del 29 d'agost de 2020 en els municipis de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, a la serra de Tramuntana (Mallorca)
11/06/2020 Encàrrec de gestió per al servei d'informació puntual al parc natural marítimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos
30/04/2020 Encàrrec de gestió per a la restauració ambiental dels danys sobre els hàbitats forestals causats pel cap de fibló en el municipi de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa
13/01/2020 Encàrrec de gestió per al servei de cartografia i avaluació de les poblacions de corall vermell a les aigües interiors del nord de Mallorca
13/01/2020 encàrrec de gestió per a l'execució dels plans específics de contenció de Xylella fastidiosa a les Illes Balears i compliment de la normativa en matèria de prevenció, contenció i control del bacteri, per als anys 2020 - 2021
03/12/2019 Encàrrec de gestió per al servei de suport a l'anàlisi d'ofertes de la licitació de la revisió de l'EPRI, definició de la xarxa de drenatge principal, estudi hidrològic, elaboració de mapes de perillositat i implantació i seguiment del Pla de gestió del risc d'inundació en la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears
29/11/2019 Encàrrec de gestió per la gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
11/11/2019 Encàrrec de gestió per al servei d'actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic de les Illes Balears
08/11/2019 Encàrrec de gestió per al servei de cartografia d'hàbitats terrestres de les Illes Balears
20/08/2019 Encàrrec de gestió per al servei de  restauració ambiental dels danys sobre els hàbitats forestals causats pel cap de fibló-esclafit de dia 28 d'octubre de 2018, en els municipis d'Alaior i Maó de l'illla de Menorca
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l'any 2019
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei  d'informació puntual al Parc Natural Marítimo – Terrestre es Trenc – Salobrar de Campos
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de gestió del Centre de Visitants del Parc Nacional de l'Arxipièlag de Cabrera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de suport a la revisió del Pla hidrològic de les Illes Balears de 3r cicle i document inicial estratègic del Pla (2019-2020)
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de suport a la gestió marina de la vigilancia, manteniment i ús públic en el parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al seguiment de les comunitats marines d'espais naturals protegits de les Illes Balears
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a l'atles submarí: cartografia de Posidonia oceanica a les Illes Balears