Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Encàrrec de gestió per al servei de suport tècnic a la senyalització dels espais naturals protegits
Encàrrec de gestió per a les obres de demolició del bar-restaurant “Es Xarcu” de Cala Jondal (St. Josep de sa Talaia), a la zona de servitud de protecció de costes
Encàrrec de gestió per a les obres de demolició del xibiu, edificis, annexos i terrasses a ses Fonts de n’Alis al parc natural de Mondragó (Santanyí)
Encàrrec de gestió per a la redacció d’avantprojecte i del projecte per a la remodelació i execució de la reforma integral interpretativa del Centre de visitants del Parc nacional marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per a l’actuació immediata pel tràmit d’emergència de les obres i serveis per a la restauració ambiental dels danys causats pel temporal dels dies 27 i 28 de febrer de 2023 a l’illa de Mallorca
Encàrrec de gestió per a la millora i actualització de l’estat del coneixement de les espècies vegetals endèmiques i amenaçades del PN de la península de Llevant
Encàrrec de gestió per a l’actualització del catàleg de flora vascular de l’àmbit terrestre del Parc natural marítimoterrestre des Trenc – Salobrar de Campos
Encàrrec de gestió per a les obres del canvi de coberta de les cases dels amos d’Albarca, en el PN de la península de Llevant
Encàrrec de gestió per al suport tècnic del PN de l’arxipèlag de Cabrera i els espais naturals protegits d’Eivissa i Formentera
Encàrrec de gestió per al suport tècnic puntual per agilitzar la resolució dels expedients de gestió del domini públic hidràulic
Modificació del encàrrec de gestió per al suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per al servei de conservació, manteniment i explotació de la xarxa oficial de les estacions d’aforament de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei d’informació puntual en el PNMT Es Trenc – Salobrar de Campos
Encàrrec de gestió per a l’adaptació de les masses forestals insulars al canvi climàtic
Encàrrec de gestió per a les actuacions preventives en punts estratègics de gestió per a la defensa contra els incendis forestals
Encàrrec de gestió per al compliment de la legislació per combatre organismes de quarentena i d’altres nocius en l’àmbit forestal de les Illes Balears 2022-2025
Encàrrec de gestió per al suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per a la revisió i modificació del sistema de gestió en línia dels permisos d’ús públic del parc nacional maritimo terrestre de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per a l’eliminació d’espècies invasores i restauració del bosc de ribera al parc natural de s’Albufera de Mallorca
Encàrrec de gestió per a la fragmentació del risc d’incendis forestals i ampliació de la xarxa d’àrees de defensa
Encàrrec  de gestió per a la restauració de les cobertes forestals afectades per pertorbacions ambientals amb elevat risc d’erosió
Encàrrec de gestió per al tractament del combustible vegetal a punts estratègics de gestió (PEG) davant el risc d’incendis forestals
Encàrrec de gestió per al servei de gestió del centre de visitants del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per a la gestió i conservació de l’arbrat singular de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per a la gestió ambiental de les actuacions de conservació, adequació i millora de diversos trams de llits i avaluació ambiental del Pla general de riscos d'inundació de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei de restauració ambiental dels terrenys forestals afectats pel temporal de 29 d'agost de 2020 a Banyalbufar, Esporles i Valldemossa
Encàrrec de gestió “SOM POSIDONIA”: actuacions d'informació, senyalització, comunicació, sensibilització del paisatge submarí de posidònia i navegació recreativa
 Encàrrec de gestió per al servei de seguiment de la Xarxa de monitoratge de la posidònia 2020-2023
Encàrrec de gestió per a l'actuació immediata pel tràmit d'emergència de les obres i serveis per reparar els danys causats a la interfase urbana forestal i les zones crítiques de prevenció d'incendis forestals per a la tempesta del 29 d'agost de 2020 en els municipis de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, a la serra de Tramuntana (Mallorca)
Encàrrec de gestió per al servei d'informació puntual al parc natural marítimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos
Encàrrec de gestió per a la restauració ambiental dels danys sobre els hàbitats forestals causats pel cap de fibló en el municipi de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa
Encàrrec de gestió per al servei de cartografia i avaluació de les poblacions de corall vermell a les aigües interiors del nord de Mallorca
encàrrec de gestió per a l'execució dels plans específics de contenció de Xylella fastidiosa a les Illes Balears i compliment de la normativa en matèria de prevenció, contenció i control del bacteri, per als anys 2020 - 2021
Encàrrec de gestió per la gestió de les aplicacions informàtiques per als anys 2020-2023 de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
Encàrrec de gestió per al servei de suport a l'anàlisi d'ofertes de la licitació de la revisió de l'EPRI, definició de la xarxa de drenatge principal, estudi hidrològic, elaboració de mapes de perillositat i implantació i seguiment del Pla de gestió del risc d'inundació en la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei de cartografia d'hàbitats terrestres de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei d'actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei de  restauració ambiental dels danys sobre els hàbitats forestals causats pel cap de fibló-esclafit de dia 28 d'octubre de 2018, en els municipis d'Alaior i Maó de l'illla de Menorca
Encàrrec de gestió per a l'atles submarí: cartografia de Posidonia oceanica a les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei de suport a la revisió del Pla hidrològic de les Illes Balears de 3r cicle i document inicial estratègic del Pla (2019-2020)
Encàrrec de gestió per al servei de suport a la gestió marina de la vigilancia, manteniment i ús públic en el parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l'any 2019
Encàrrec de gestió per al seguiment de les comunitats marines d'espais naturals protegits de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al servei de gestió del Centre de Visitants del Parc Nacional de l'Arxipièlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per al servei  d'informació puntual al Parc Natural Marítimo – Terrestre es Trenc – Salobrar de Campos