Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Educació i Formació Professional

12/01/2022 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per dur a terme el suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears durant l’any 2022
16/11/2021 Encàrrec de gestió  per a l’execució del servei d’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts en espècie de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places Públiques de Primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2020 – 2024, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i d’aprrovació del plec de prescripcions tècniques, i d’autorització i disposició de la despesa
15/01/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en ORACLE i  J2EE de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per als anys 2021 i 2022.
15/01/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears per als anys 2021 i 2022
15/01/2021 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de missatges telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears fins al final de l'exercici 2020
17/11/2020 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2021
19/12/2019 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l'assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any 2020
30/07/2019 Encàrrec de gestió del servei de suport i  assistència tècnica  informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l´any 2019
30/07/2019 Encàrrec de gestió del servei de programació i manteniment dels aplicatius basats en Oracle i J2EE de la conselleria d´Educació i Universitat per als anys 2019 I 2020
23/07/2019 Encàrrec de gestió del servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019