Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Encarrèc de gestió del servei de manteniment del projecte COOPER 2020 (Sistema informatiu de la Cooperació de les Illes Balears)
Encàrrec de gestió del servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d’aplicatius  durant l’any 2020
Encàrrec de gestió del servei per al disseny d’un pla director per al desenvolupament de la Història Social Única
Encàrrec de gestió del servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d’aplicatius  per a l’any 2022
Encàrrec de gestió per la realització d’un estudi d’investigació d’Atenció Primerenca a les Illes Balears: Models d’Investigació i Inclusió Socioeducativa.
Encàrrec de gestió per a l‘allotjament a la residència de la UIB d’una persona extutelada del sistema de protecció que realitzi els seus estudis a la UIB
Encàrrec de gestió del servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d’aplicatius
Encàrrec de gestió pel servei d'Informació Telefònica de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica per a la Conselleria d'Afers Socials i Esports
Encàrrec de gestió pel Servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d'aplicatius de la conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 2021 a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
Encàrrec de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica d'aplicatius  2019
Encàrrec de gestió del  servei d'informació telefònica de la Renda Social Garantida i del servei de Cita Prèvia telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Encàrrec de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2019