Torna

DG.HAB - Ajudes al Lloguer

PREGUNTES_FREQUENTS.PNG
desc_2022-10-24_CAST_CITA_PREVIA.png BOTO_TENS_DUBTES..PNG
Certificat o volant col·lectiu d'empadronament de l'habitatge què és i on es pot aconseguir aquest certificat?
El certificat o volant col·lectiu d’empadronament és un document en el qual, consten, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l’habitatge objecte del contracte d’arrendament i amb indicació de la data d’alta en aquest domicili.

Aquest document s’obté a l’ajuntament del municipi corresponent i té la finalitat de comprovar qui conviu (empadronats) a l’immoble del qual se sol·licita l’ajuda al lloguer.

Per comprovar que realment l’ajuntament ens ha facilitat un certificat o volant col·lectiu d’empadronament, el domicili ha d’aparèixer a la part superior i, a continuació, les persones que viuen en el domicili i la data d’alta al domicili.

Certificat d'Índexs o certificat del registre de propietat què és i on aconsegueix auqest certificat? El puc obtenir sense pagar cap taxa? 

El certificat d’Índexs o de localització de registres s’obté a qualsevol oficina de Registre de la Propietat (NO del Cadastre) o, si es disposa de certificat digital, a través de la Seu de Registradors (NOTA DE LOCALITZACIÓ), i té la finalitat de comprovar si el sol·licitant té títol en propietat o usdefruit d’altres immobles residencials a territori nacional.

Per obtenir el certificat s’ha de pagar una taxa.

Llistat dels Registre de la Propietat a les Illes Balears (document adjunt)

On puc presentar la documentació que em falta? 

El tràmit de sol·licitud de l'ajuda del lloguer 2022 es pot realitzar únicament de forma telemàtica per la qual cosa el sol·licitant s’ha d’identificar digitalment davant l’Administració. Qualsevol documentació que no s’aporti en el moment de sol·licitud quedarà exclosa, no hi ha manera que es pugui incloure en el tràmit ja finalitzat.

Una opció per tenir en compte tota la documentació és fer una nova sol·licitud i adjuntar tots els documents. En aquest cas es tendrà en compte la darrera sol·licitud presentada.

La documentació presentada fora del termini d’esmena no es tendrà en compte.

Quan sabré si em concedeixen l'ajuda i quan la rebré? 

Les sol·licituds es revisaran i valoraran per ordre d’entrada.

El termini màxim que disposen les bases de la convocatòria per a la resolució de concessió / denegació és de 6 mesos, comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (15/12/2022).

Tota la informació estarà disponible a habitatge.caib.es – ajuda lloguer 2022. En aquesta pàgina es publicaran tots els llistats que surtin al BOIB.

El sistema utilitzat fins ara és la publicació del llistat amb la relació dels beneficiaris, o dels sol·licitants que han d'esmenar deficiències o de les sol·licituds denegades per no complir els requisits o tenir alguna deficiència que no pot ser objecte d'esmena.

No em deixa pujar tota la documentació, què faig? 

Heu d'intentar comprimir-los: es pot presentar amb .zip o .rar. També podeu unificar i comprimir .pdf

La documentació que s'escaneja en color "pesa" molt més que si es fa en blanc i negre. Us recomanam escanejar-la en blanc i negre, excepte la documentació que duu firma manual.

Per calcular els ingressos, quines persones es tenen en compte? 

Es tenen en compte totes les persones que tenen el domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, és a dir, que formen la unitat de convivència.

Cal recordar que formem la unitat de convivència totes les persones que viuen en el domicili, siguin o no família.

Quin és el preu màxim de lloguer mensual per a poder demanar l'ajuda

La quota arrendatícia de l'habitatge objecte del contracte d'arrendament ha de ser igual o inferior a 900€ mensuals. En aquesta renda no s'inclou l'import que pugui correspondre a annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

No seran subvencionables les sol·licituds el contracte de les quals tengui rendes mensuals de lloguer que superin aquest límit.

De quin import és la subvenció ? 

La subvenció és del 50 % de la renda màxima mensual. La quantia de l’ajuda no pot superar el límit màxim de 3.000 € anuals per habitatge.

A qui es paga l'ajuda de lloguer 2022? 

L’ajuda va destinada als arrendataris titulars d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, d’una durada mínima d’un any.

És important que, a l’hora de facilitar el compte bancari on es farà l’abonament de l’ajuda, s’indique el compte del sol·licitant de l’ajuda i NO LA DEL PROPIETARI de l’habitatge o arrendador.

Quins justificants de pagament he de presetnar amb la sol·licitud? En quin moment he de presentar la resta de justificants de pagament posteriors a la sol·licitud? 

Amb la sol·licitud, s’han de presentar els justificants del pagament de les rendes mensuals vençudes amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, corresponents als mesos de gener de 2022 o del mes d'inici del contracte a octubre de 2022 inclòs.

Tots els justificants de pagament de les rendes mensuals vençudes amb posterioritat a la publicació de la convocatòria s'han d’aportar en el període comprès entre les 08.00 h del 2 de gener de 2023 i les 23.59 h del 31 de gener de 2023.

Quins justificants de pagament són subvencionables i quins no ho sòn? 

Únicament són subvencionables els justificants de pagament de la renda de lloguer de l'habitatge que s’hagin fet per transferència, domiciliació o mitjançant ingrés, tots ells a través d'una entitat financera o de crèdit.

En aquests justificants bancaris hi ha de constar la informació següent:

— La identificació del llogater o llogatera que efectua el pagament de la renda

— La identificació i compte bancari de la persona arrendadora o autoritzada que la rep

— El concepte de renda que especifiqui a quin mes correspon

— L'import de la renda

— La data del pagament

No s’accepten rebuts pagats en efectiu signats per la persona arrendadora.

No són subvencionables els justificants de pagament que no siguin d’una entitat financera

Com justificar la impossibilitat d'accés telemàtic per tramitar la sol·licitud?
S'ha de presentar una Declaració Responsable, degudament emplenada i signada, en la que s'especifiqui el motiu de la impossibilitat d'accés telemàtic, com pugui ser manca de suport dels serveis socials de l'Ajuntament, discapacitat, vulnerabilitat, així com no tenir suport d'un familiar o similars.
Així mateix, la persona sol·licitant eximeix de tota responsabilitat a la persona funcionària, del que pugui derivar del procediment en qüestió.

2022-10-18_-_boto_-_CAST.png