Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Iniciatives normatives en tramitació > Conselleria d'Educació i Formació Professional


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria d'Educació i Formació Professional

NOTA INFORMATIVA: Podreu trobar els expedients a l’apartat de la conselleria que tengui actualment la competència material segons el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


En la fitxa de l’expedient podreu veure, si escau, l’òrgan que el va iniciar, segons l’organigrama anterior.


El color de la icona ofereix la información següent sobre l’estat de tramitació:

La iniciativa està en tramitació.

Ja  ha finalitzat la tramitació i la norma està aprovada i publicada en el BOIB

 desc_ico_blanco.gifLa iniciativa normativa no ha culminat la tramitació i s’ha arxivat.


Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives legislatives)

Si clicau en aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives reglamentàries)

Si clicau en aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.