Escut del Govern de les Iles Balears DG de Relacions Institucionals  
 Conselleria de Presidència > Direcció General de Relacions Institucionals ca - es - en - de
25 / juny / 2019
Menú principal
Registre d'Entitats Jur?diques
Associacions
El dret fonamental d'associaci? projecta la seva protecci? des d'una doble perspectiva; d'una banda, com a dret de les persones a l'?mbit de la vida social, i, de l'altra, com a capacitat de les associacions per regular-ne el funcionament. La Llei org?nica 1/2002, de 22 de mar?, reguladora d'aquest dret, limita l'?mbit d'actuaci? a les associacions sense finalitats lucratives. L'article 5.1 de la norma esmentada disposa que les associacions es constitueixen mitjan?ant l'acord de tres o m?s persones f?siques o jur?diques, legalment constitu?des, que es comprometen a posar en com? coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats l?cites, comunes, d'inter?s general o particular, i es doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l'associaci?.

Fundacions
La Constituci? espanyola reconeix el dret de fundaci? per a fins d'inter?s general, amb subjecci? a la llei i li reserva la regulaci? de l'exercici. La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, regula aquest dret reconegut i les defineix, a l'article 2, com a organitzacions constitu?des sense finalitat de lucre que, per voluntat dels creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realitzaci? de fins d'inter?s general.

Col?legis oficials
La Carta Magna estableix que la llei ha de regular les peculiaritats pr?pies del r?gim jur?dic dels col?legis professionals i l'exercici de les professions titulades, i que l'estructura interna i el funcionament d'aquestes entitats han de ser democr?tics. L'article 11 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears regula les mat?ries sobre les quals la Comunitat Aut?noma t? compet?ncies de desenvolupament legislatiu i execuci?, entre les quals hi ha les corporacions de dret p?blic, representatives d'interessos econ?mics i professionals. En virtut d'aquesta compet?ncia es va aprovar la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col?legis professionals de les Illes Balears, i la resta de normativa que la desplega. L'article 2 de la Llei esmentada defineix els col?legis professionals com a corporacions de dret p?blic, amb personalitat jur?dica pr?pia i plena capacitat per complir els seus fins, les quals han d'actuar com a corporacions col?laboradores del Govern i de l'Administraci? de les Illes Balears per satisfer interessos generals, sense perjudici de les funcions que tinguin atribu?des en mat?ria de representaci? i defensa dels interessos professionals dels col?legiats.
Acad?mies
L'article 10.21 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Comunitat Aut?noma de les Illes Balears la compet?ncia exclusiva en mat?ria de foment de la cultura i de la investigaci?. El foment, ent?s com a expressi?, protecci? o desenvolupament d'una activitat permet la inclusi? en l'article 10.21 de les facultats de crear, organitzar i sostenir entitats instrumentals de car?cter cultural. El 5 de juliol de 1994 es va publicar en el BOIB n?m. 81, l'Ordre de 13 de juny de 1994 que regula el Registre Administratiu d'Acad?mies. L'article 2 de l'esmentada Ordre indica que aquest registre ?s p?blic i que est? a la disposici? dels interessats, aix? com dels departaments de la Comunitat Aut?noma o de qualsevol altra administraci? p?blica.

© Govern de les Illes Balears