Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

poseedor_nou_ca.gif

Informació sobre posseïdors de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE POSSEÏDOR DE RESIDUS

(Article 4.h) de la Llei 8/2019, de 19 de febrero, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Defineix com Poseïdor de residus “el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui en possessió de residus”.

(Article 40.5) de la Llei 8/2019, de 19 de febrero, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

En caso de residuos domésticos o comerciales en que un intermediario, como consecuencia de su actividad profesional en el sector de servicios o distribución, los recoja organizadamente, este tendrá la consideración de productor a todos los efectos, en sustitución del poseedor inicial. “

 


B. INSCRIPCIÓ DE POSSEÏDOR DE RESIDUS

Documentació a presentar:

  • Model d’inscripció de posseïdor de residus.
  • CIF de l’empresa productora que es vol donar d’alta. (només en cas d’entitats jurídiques)
  • DNI del representant de l’empresa.
  • Escritura de l’empresa o poders de representació (només en cas d’entitats jurídiques)
  • Declaració responsable de gestió de residus o contracte de tractament.

 


CPRESENTACIÓ PER REGISTRE ELECTRONIC COMÚ (redsara)

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 


D. DOCUMENTS

Modelo_Inscripcion_poseedor_de_residuos.pdf Model Inscripció poseïdor de residus

Declaració_Responsable_Residus.pdf Model de declaració responsable de residus

 


Boton_SRSC_ca.PNG