Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

negociant_nou_ca.gif

Informació sobre negociants de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE NEGOCIANT DE RESIDUS

(Artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados)

«Negociant»: tota persona física o jurídica que actuï per compte propi a la compra i posterior venda de residus, inclosos els negociants que no prenguin possessió física dels residus.

 


B. INSCRIPCIÓ DE NEGOCIANT DE RESIDUS

(Art. 48 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

Per a la inscripció de negociant prevista en la Llei 22/2011 en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, és necessari acreditar que la persona física o jurídica que presenta la comunicació prèvia realitza dues accions: la compra de residus i la venda posterior.

Per a això podrà prendre, o no, possessió física dels residus, però, en qualsevol cas, tindrà la consideració d’operador del trasllat, als efectes del Reial decret 180/2015.

El negociant assumeix la responsabilitat d’assegurar el tractament complet i adient dels residus adquirits i de justificar-lo al seu productor o posseïdor.

B.1. ALTA, MODIFICACIÓ O BAIXA COM NEGOCIANT DE RESIDUS.

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el tràmit d’alta com a negociant s’ha de presentar a la Direcció General de Residus (registre telemàtic), adjuntant la documentació següent:

  • Model correctament emplenat de comunicació prèvia de negociant.
  • Identificació de l'empresa amb còpia del CIF. (només en el cas d’entitats jurídiques)
  • Representant legal amb còpies del DNI.
  • Escriptura o apoderament a favor del representant (només en el cas d’entitats jurídiques).
  • Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l’agència tributària (només en el cas de persones físiques).
  • En el cas de hi hagi hagut canvis des de la inscripció, documentació que acrediti al sol·licitant com a representant legal de l’entitat.
  • Documentació que acrediti la compra i venta dels residus indicats (factura, contracte de compra – venta...)
  • Documentació que acrediti el pagament de les taxes corresponents.
  • Breu memòria descriptiva de l’activitat, on s’hi ha d’incloure:
    ◦ Gestors finals previstos als quals s’hi entregaran els residus per el seu tractament.
    ◦ Descriure la metodologia emprada per assegurar i acreditar documentalment al productor o posseïdor inicial dels residus negociats.
    ◦ Operacions de tractament previstes dels residus a gestionar. (R/D)
  • Si disposa d’un sistema de gestió ambiental en vigor ha d’aportar documentació que ho acrediti.
  • Documentació que acrediti les modificacions que s’han comunicat, si escau.
  • Taxa de negociant (https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10644)

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 


C. GARANTIES FINANCIERES

Els gestors de residus, incloent als agents i negociants, estan obligats a constituir una fiança en el cas de residus perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre front a l’Administració del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat i de la comunicació (Article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

En cas de que la seva activitat com a negociant estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà per carta indicant-li l’import de la mateixa. En el càlcul de les garanties financeres que correspongui establir s’ha de tenir en compte i s’ha de bonificar el fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o d’un sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, implantat i certificat per part de l’empresa operadora. Aquesta previsió també és aplicable als transportistes de residus perillosos. (Article 49 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

 


D. DOCUMENTS

Comunicacio_previa_negociant.pdf Model de comunicació prèvia de Negociant

 


Boton_SRSC_ca.PNG