COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Serveis que es poden consultar

Serveis entre administracions de les Illes Balears.

Els serveis propis són aquells que permeten a les ens adscrites al Conveni de col•laboració en matèria d'Interoperabilitat telemàtica entre les AAPP de l'àmbit territorial de les Illes Balears, compartir i intercanviar informació mitjançant la plataforma PINBAL.

 


Servei propi de les Illes Balears

Codi certificat

Ajuntaments

Servei de consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals. Més Informació

SCDCPAJU

Servei de consulta de dades històriques sobre els padrons municipals. Més Informació

SCDHPAJU

Consells

Servei de verificació i consulta de dades de família nombrosa. Més Informació

SVDSCTFNWS01

Govern

Servei de consulta d'estar matriculat a centre educatiu. Més Informació

SCMCEDU

Servei de consulta de dades de discapacitat. Més Informació

SVDSCDDWS01

Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a  contractacions. Més Informació  Exemple_certificat_SVDCCAACPCWS01.pdfExemple certificat

SVDCCAACPCWS01

Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a  subvencions  i ajudes. Més Informació Exemple_certificat_SVDCCAACPASWS01.pdfExemple certificat

SVDCCAACPASWS01


 

 

Serveis SCSP de l'AGE.

Són els serveis de verificació i consulta de dades prestades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques MINHAP (a través de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls a l'Administració Electrònica).

 


Serveis SCSP intermediats

Codi certificat


TGSS

Estar al corrent de Pagament amb la Seguretat Social - Deute. Exemple certificat Q2827003ATGSS001.pdfExemple certificat

Q2827003ATGSS001

Situació laboral en data concreta. Exemple certificat Q2827003ATGSS006.pdfExemple certificat

Q2827003ATGSS006

Consulta dels números d'afiliació a la TGSS. Exemple consulta núms TGSS.pdfExemple certificat

SVDTGSSNAFSWS01

Consulta de vida laboral dels darrers 12 mesos. Exemple vidal laboral 12 mesos.pdf Exemple certificat

SVDTGSSVIDALABORALWS01

Consulta d'un període de vida laboral dels darrers 5 anys. Exemple vida laboral 5 anys.pdf Exemple certificat

SVDTGSSVIDALABORAL5ANIOSWS01


AEAT (només per a departaments del GOIB)

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries segons Llei de Contractes. Exemple certificat AEAT101I.pdfExemple certificat

ECOT101I

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries per Autorització de Transport. Exemple certificat AEAT102I.pdfExemple certificat

ECOT102I

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries per Subvencions i Ajudes. Exemple certificat AEAT103I.pdfExemple certificat

ECOT103I

Estar al Corrent de les Obligacions Tributàries per Permisos de Residència i Treball. Exemple certificat AEAT104I.pdfExemple certificat

ECOT104I

Nivell de Renta. Exemple_certificat_NIVRENTI.pdfExemple certificat

NIVRENTI

Estar al corrent de les obligacions tributàries Genèric exemple ecotgeni (1).pdf Exemple certificat

ECOTGENI


Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Consulta de situació actual de prestacions per desocupació. exemple_certificat_SVDSEPESITWS02.pdfExemple certificat

SVDSEPESITWS02

Imports de prestació de desocupació percebut a data actual. exemple_certificat_SVDSEPEIACTWS02.pdfExemple certificat

SVDSEPEIACTWS02

Imports de prestació de desocupació percebuts en un període. exemple_certificat_SVDSEPEIPERWS02.pdfExemple certificat

SVDSEPEIPERWS02

Estar inscrit com a demandant de feina a data actual. exemple_certificat_SVDSEPEDEMWS01.pdfExemple certificat

SVDSEPEDEMWS01

Estar inscrit com a demandant de feina a data concreta. exemple_certificat_SVDSEPEDEMFECHAWS01.pdfExemple certificat

SVDSEPEDEMFECHAWS01


DGP

Consulta dades d'Identitat. exemple_certificat_SVDDGPCIWS02.pdfExemple certificat

SVDDGPCIWS02

Dades d'Identitat - Verificació. Exemple certificat VDISFWS01.pdf.pdfExemple certificat

SVDDGPVIWS02

Consulta i verificació de dades de residència d'estrangers

SVDDGPTRAMITESRESIDENCIAWS01


DGT

Consulta de dades d'un vehicle. Consulta de datos de un vehículo_exemplepre.pdf Exemple certificat

SVDDGTVEHICULODATOSWS01

Consulta de dades de vehicles per sancions. exemple certificat SVDDGTVEHICULOSANCWS01.pdf Exemple certificat  SVDDGTVEHICULOSANCWS01
Consulta del llistat de vehicles d'un conductor. Consulta del listado de vehículos de un conductor_exemplepre.pdf Exemple certificat SVDDGTVEHICULOHISTWS01
Consulta de dades de permisos de conduir de conductors. consulta de permisos de conducir de un conductor_exemplepre.pdf Exemple certificat SVDDGTCONDUCTORPERMISOWS01
Consulta de sancions d'un conductor. Servicio de consulta de sanciones_exemplepre.pdf Exemple certificat SVDDGTCONDUCTORSANCWS01
Consulta distintiu mediambientalExemple_certificat_SVDDGTTARJETAAMBIENTALWS01.pdfExemple certificat SVDDGTTARJETAAMBIENTALWS01
Consulta de dades del titular d'un vehicle per part del titular de la via SVDDGTVEHICULODANOSVIAWS01

INE (Aquests serveis no estan disponibles pels ajuntaments)

Verificació de dades de Residència

SVDRWS01

Consulta de dades de Residència amb data de darrera variació padronal Exemple_certificat_SVDREXTFECHAWS01.pdfExemple certificat

SVDREXTFECHAWS01


Ministeri d'Educació

Títols universitaris per documentació. Exemple certificat SVDTUWS01.pdfExemple certificat

SVDTUWS03

Títols NO universitaris per documentació. Exemple certificat SVDTNUWS01.pdfExemple certificat

SVDTNUWS03

Títols universitaris per dades d'afiliació Exemple_certificat_SVDLSTTUWS01.pdf Exemple certificat

SVDLSTTUWS01

Títols NO universitaris per dades d'afiliació Exemple_certificat_SVDLSTTNUWS01.pdfExemple certificat SVDLSTTNUWS01
Consulta de les dades d'un títol Universitari Exemple_certificat_SVDVTUWS01.pdfExemple certificat SVDVTUWS01
Consulta de les dades d'un títol No Universitari Certificat_exemple_SVDVTNUWS01.pdf Certificat exemple SVDVTNUWS01

Servei de consulta de Condició de Becat. PBL_PINBAL00000000000000007729_PINBAL00000000000000007729.pdfExemple certificat

SVDBECAWS01

Consulta de professions regulades (RJCU) SVDEDURJCUPROFREGUWS01
Consulta d'universitats (RJCU) SVDEDURJCUUNIVWS01
Consulta de centres universitaris (RJCU) SVDEDURJCUCENTROSUNIVWS01
Consulta de titulacions (RJCU) Exemple_certificat_SVDEDURJCUTITUNIVWS01.pdfExemple certificat SVDEDURJCUTITUNIVWS01
Consulta del detall de titulacions (RJCU)exemple detall titulacions (1).pdfExemple certificat SVDEDURJCUDETALLETITUNIVWS01

CRUE Universitats Espanyoles

Consulta de dades de matrícula universitaria. PBL_PINBAL00000000000000006288_PINBAL00000000000000006288.pdfExemple certificat.

SVDMATUNIVWS01


Cadastre

Consulta de dades cadastrals. Exemple certificat SVDCDATWS01.pdfExemple certificat

SVDCDATWS02

Certificació de titularitat. Exemple certificat SVDCTITWS01.pdfExemple certificat

SVDCTITWS02

Consulta de Bens Immobles. exemple certificat SVDCBIWS01.pdfExemple certificat

SVDCBIWS02

Certificació Descriptiva i Gràfica d'un Immoble.exemple SVDCDYGWS01.pdfExemple certificat

SVDCDYGWS02

Verificació de documents cadastrales per CSV. PBL_PINBAL00000000000000006799.pdfExemple certificat

SVDCCSVWS01


MINHAFP

Comunicació del canvi de domicili

SVDSCDWS01

Consulta de dades de residència legal

SVDRESLEGEXWS01

Inscrit en el registre central de personal Exemple_certificat_SVDRCPINSCRITOWS01.pdfExemple certificat

SVDRCPINSCRITOWS01

Consulta detallada sobre empleat públic a Autentica SVDRCPPUESTOWS01

MINHAFP(IGAE)
Consulta d'inhabilitacions per subvencions i ajudes de BDNS. Exemple inhabilitaciones.pdf Exemple certificat SVDIGAEINHABILITACIONWS01
Consulta de concessions de subvencions i ajudes de BDNS exemple concessions.pdf Exemple certificat SVDIGAECONCESIONWS01
Consulta de subvencions i ajudes amb MINIMIS de BDNS SVDIGAEMINIMISWS01
Consulta de classes passives de jubilació SVDIGAEPCPINFOPWS01

MINHAFP (DGOJ)
Descàrrega completa del registre general d'interdiccions d'Accés al joc SVDDGOJDESCCOMPLWS01
Descàrrega parcial del registre general d'interdiccions d'Accés al joc SVDDGOJDESCPARCIALWS01
Descàrrega completa des de darrera descàrrega del registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJDESCULTIMAWS01
Alta al registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJALTAWS01
Baixa al registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJBAJAWS01
Modificació al registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJMODIFWS01
Confirmació de la darrera descàrrega del registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJCONFDESCARGAWS01
Consulta d'estat al registre general d'interdiccions d'accés al joc SVDDGOJESTADOWS01

INSS

Prestacions públiques del RPSP i incapacitat temporal, maternitat i paternitat. Exemple certificat Q2827002CINSS01.pdfExemple certificat.

Q2827002CINSS001

Històric de prestacions públiques incapacitat temporal en un període

Q2827002CINSS002


IMSERSO

Grau i nivell de dependència. Exemple certificat SVDCDEPENWS01.pdfExemple certificat

SVDCDEPENWS01


Ministeri de Justícia

Certificat de Naixament. exemple_certificat_SVDSCCNWS01.pdfExemple certificat

  SVDRRCCNACIMIENTOWS01

Certificat de Matrimoni. exemple_certificat_SVDSCCMWS01.pdfExemple certificat

SVDRRCCMATRIMONIOWS01

Certificat de Defunció. exemple_certificat_SVDSCCDWS01.pdfExemple certificat

  SVDRRCCDEFUNCIONWS01

Consulta de defuncions massives diàries

SVDDEFMAWS01

Consulta del certificat de defunció

SVDRRCCCERTIFICADODEFUNCIONWS01

Consulta del certificat de matrimoni

SVDRRCCCERTIFICADOMATRIMONIOWS01

Consulta del certificat de naixement

SVDRRCCCERTIFICADONACIMIENTOWS01

Consulta d'Inexistència d'Antecedents Penals per dades d'afiliació. exemple_antecedents_penals.pdfExemple certificat SVDCAPWS01 
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per dades d'afiliació. antecedents_delictes_exemple.pdfExemple certificat SVDDELSEXWS01 
Consulta d'inexistència d'antecedents penals per documentació Exemple_certificat_SVDCAPCDIWS01.pdf Exemple certificat SVDCAPCDIWS01
Consulta d'inexistència de delictes sexuals per documentació SVDDELSEXCDIWS01
Sol·licitud de postil·lat de documents firmats electrònicament SVDAPOSTILLASOLICITARWS01
Sol·licitud de postil·lat de documents amb CSV SVDAPOSTILLASOLICITARCSVWS01
Consulta de l'estat d'una postil·la SVDAPOSTILLAESTADOWS01
Obtenció de postil·la realitzada SVDAPOSTILLAOBTENERWS01
Anul·lació d'una postil·la SVDAPOSTILLAANULARWS01
Consulta de països pertanyents al convingut de la Haya per apostil·les SVDAPOSTILLAPAISESHAYAWS01

Direcció Gral. d'Assegurances i Fons de Pensions
Consulta d'entitats asseguradores i reasseguradores DGSFP0002
Consulta de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances DGSFP0001
Consulta de plans i fons de pensions DGSFP0003
Consulta de dades de solvència requerides per a participar en concursos públics DGSFP0005

Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació (MAEC)
Verificació de firmes d'intèrprets jurats i personal diplomàtic acreditat a l'exterior SVDMAECWS01

Consell General del Notariat
Consulta de subsistència de poders notarials. PBL_PINBAL00000000000000007586_PINBAL00000000000000007586 (1) (1).pdf Exemple certificat SVDNOTSUBWS01
Consulta de còpia simple de poders notarials. PBL_PINBAL00000000000000007593_PINBAL00000000000000007593 (1) (1).pdf Exemple certificat SVDNOTCOPSIMWS01
Consulta de notaris i notaries Exemple_certificat_SVDNOTLISTWS01.pdfExemple certificat SVDNOTLISTWS01
Consulta de subsistència d'administradors. PBL_PINBAL00000000000000007727_PINBAL00000000000000007727 (1).pdf Exemple certificat SVDNOTSUBADMWS01
Consulta de cessions de crèdit Exemple_certificat_SVDNOTCESIONCREDITOWS01.pdfExemple certificat.pdf SVDNOTCESIONCREDITOWS01

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE)

Certificat d'Afiliació. PBL_PINBAL00000000000000006671 (2).pdfExemple certificat

SVDMUFAFIWS01

Certificat individual d'abonaments. exemple certificat SVDMUFABSWS01.pdfExemple certificat

SVDMUFABSWS01

Certificat de dades de Prestacions de Pagament Únic.PBL_PINBAL00000000000000006670 (1).pdf Exemple certificat

SVDMUFPRESTAWS01

Consulta de dades d'afiliació. Exemple_certificat_SVDMUFAFIXMLWS01.pdfExemple certificat SVDMUFAFIXMLWS01

Consulta de dades individual d'abonaments Exemple_certificat_SVDMUFABSXMLWS01.pdfExemple certificat

SVDMUFABSXMLWS01

Consulta de dades de prestacions de pagament únic. Ecemple_certificat_SVDMUFPRESTAXMLWS01.pdf Exemple certificat

SVDMUFPRESTAXMLWS01


Institut Cervantes

Servei de Consulta de Qualificacions per a proves CCSE i DELE

SVDAPTNACIWS01


SEPBLAC
Titularitats financeres per intervinent S2800665HFTF0001
Titularitats financeras per producte S2800665HFTF0002

Registradors
Consulta del registre públic concursal SVDREGPUBCONWS01

Ministeri de Sanitat
Consulta de formació sanitària especialitzada SVDSMSSSIRESIDENTEWS01

Ministeri de l'Interior
Consulta de ser beneficiari drets per ser víctima del terrorisme SVDIVTWS01
Consulta manual de ser beneficiari drets per ser víctima del terrorisme SVDIVTMWS01

 

* Actualitzat dia 09 de març de 2022.


Els serveis es van actualitzant periòdicament, la darrera versió es pot trobar a Catalogo_Servicios_Verificacion_consulta_Datos_SCSP_201510.pdfCatalogo Servicios de Verificacion y consulta de Datos SCSP.

Per demanar accés als servei s'ha de seguir el protocol corresponent i el tràmit telemàtic.

En cas de dubte, s'ha d'enviar un correu a pinbal@fundaciobit i si es vol fer la consulta telefònicament es pot cridar al telèfon 971176529.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés