Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de dret públic

Els encàrrecs de gestió són un procediment mitjançant el qual un òrgan administratiu pot encarregar la gestió d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, inclosos altres ens públics dependents d'aquesta, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics apropiats per dur-les a terme, sempre que es tracti d'activitats o actuacions que pel seu contingut siguin alienes a la legislació de contractació pública, i sense que es transfereixi la titularitat de la competència.

L'encàrrec es formalitzarà per acord exprés dels òrgans o de les entitats que intervinguin i requereix la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Estan regulades a l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del Sector Públic i a l'article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria de Mobilitat i Habitatge

06/08/2019 Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i el Consell Insular de Formentera, per a materialitzar l'encàrrec de gestió en matèria de transports per carretera