Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

13/01/2021

Encàrrec de gestió per al servei de seguiment de la Xarxa de monitoratge de la posidònia 2020-2023

MEPRO 10701/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 10701/2020

Objecte: Seguiment de la Xarxa de monitoratge de la posidònia 2020-2023

Pressupost: 144.204,82€

Obligacions econòmiques:  Resolució d’1 d’abril de 2020 de la Subsecretaria (BOE 92 de 2 d’abril de 2020), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Des de la formalització fins al 30/11/2023.

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  11/01/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document