Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

26/09/2019 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport informàtic per a l’ATIB per a l’any 2020
26/09/2019 Encàrrec al mitjà propi personificat Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT) per al servei de suport tècnic per al desenvolupament de la campanya “Renda Àgil 2019”

Accediu al cercador