Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Encàrrec de gestió pel servei d'Informació Telefònica de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica per a la Conselleria d'Afers Socials i Esports
Encàrrec de gestió pel Servei de suport informàtic i assistència tècnica de gestió d'aplicatius de la conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'any 2021 a realitzar per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)
Encàrrec de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica d'aplicatius  2019
Encàrrec de gestió del  servei d'informació telefònica de la Renda Social Garantida i del servei de Cita Prèvia telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Encàrrec de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2019